Chủ nhật, 13.09.2015 GMT+7

Đề cương môn học: Các phương pháp nghiên cứu trong phòng Thí nghiệm

Môn học cung cấp kiến thức lý thuyết và thực hành thực tế trong phòng thí nghiệm các phương pháp phân tích vật liệu địa chất như phương pháp nhiễu xạ tia Roentgen, phương pháp huỳnh quang tia Roentgen, phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử. Với mỗi phương pháp, kiến thức được trang bị bao gồm nguyên lý của phương pháp, ưu – nhược điểm của phương pháp, phạm vi và đối tượng áp dụng, quy trình và các bước thực hành phân tích, và cuối cùng là xử lý kết quả phân tích thu được.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

1.       Mã học phần: ....

2.       Số tín chỉ: 03

3.       Học phần tiên quyết: Địa chất đại cương - GLO2078

4.       Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.       Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

- TS. Hoàng Thị Minh Thảo, Bộ môn Địa chất dầu khí, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

- TS. Nguyễn Thùy Dương, Bộ môn Địa hóa, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

- TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà, Bộ môn Địa chất môi trường, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6.       Mục tiêu của học phần(kiến thức, kĩ năng, thái độ):

Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết và quy trình thực tế về một số phương pháp nghiên cứu cơ bản của địa học trong phòng thí nghiệm như phương pháp nhiễu xạ tia Roentgen (XRD), phương pháp huỳnh quang tia Roentgen (XRF), phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS).

Kỹ năng: tổ chức và sắp xếp quy trình làm việc, phân tích trong phòng thí nghiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thái độ: sinh viên có thái độ nghiêm túc, khéo léo, cẩn thận, chăm chỉ.

7.       Chuẩn đầu ra của học phần(kiến thức, kĩ năng, thái độ):

Kiến thức: Sinh viên hiểu được cơ sở lý thuyết của ít nhất 02 phương pháp nghiên cứu cơ bản của địa học cho phân tích thành phần vật chất bao gồm phương pháp nhiễu xạ tia Roentgen, phương pháp huỳnh quang tia Roentgen, phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử; nhớ được và thực hiện được quy trình các phương pháp này trong phòng thí nghiệm; phân tích và luận giải được các kết quả thu được sau khi làm thực nghiệm.

Kỹ năng: sinh viên có kỹ năng tổ chức và sắp xếp quy trình làm việc, phân tích trong phòng thí nghiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thái độ: sinh viên có thái độ nghiêm túc, khéo léo, cẩn thận, chăm chỉ.

8.       Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

Điểm đánh giá thường xuyên: 20% (tự nghiên cứu, thực hành trong phòng thí nghiệm, bài tập luận giải kết quả ở nhà)

Điểm đánh giá giữa kỳ: 20% (thực hành trong phòng thí nghiệm, luận giải kết quả)

Đánh giá cuối kỳ: 60% (thực hành trong phòng thí nghiệm, luận giải kết quả)

- Lịch thi và kiểm tra

Thi giữa kỳ: tuần thứ 9

Thi cuối kỳ: sau tuần 15

- Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên:

Nộp bài tập, kết quả thực nghiệm đúng thời gian quy định.

Đánh giá bài tập theo yêu cầu và chấm theo thang điểm 10/10

9.       Giáo trình bắt buộc(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

     i.         John R. Dean. Methods for environmental trace analysis. Wiley-Blackwell. 2003.

  ii.         Sergio Petrozzi. Practical Instrumental Analysis: Methods, Quality Assurance and Laboratory Management. Wiley-Blackwell. 2012

iii.         Hoàng Thị Minh Thảo, 2015. Các phương pháp phân tích vật liệu địa chất trong phòng thí nghiệm. Tập bài giảng. Đại học Quốc gia Hà Nội.

iv.         Bùi Đức Thuần, 2008. Sách điện tử. Trường ĐHSP Hà Nội

10.   Tóm tắt nội dung học phần(mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):

Môn học cung cấp kiến thức lý thuyết và thực hành thực tế trong phòng thí nghiệm các phương pháp phân tích vật liệu địa chất như phương pháp nhiễu xạ tia Roentgen, phương pháp huỳnh quang tia Roentgen, phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử. Với mỗi phương pháp, kiến thức được trang bị bao gồm nguyên lý của phương pháp, ưu – nhược điểm của phương pháp, phạm vi và đối tượng áp dụng, quy trình và các bước thực hành phân tích, và cuối cùng là xử lý kết quả phân tích thu được.

11.   Nội dung chi tiết học phần(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Chương 1. Giới thiệu chung

1.1. Thành phần vật chất: nguyên tố hóa học, khoáng vật, nước, đá, đất

1.2. Những nguyên lý chung trong kỹ thuật phân tích

Chương 2. Phuơng pháp nhiễu xạ tia X

2.1. Tia X và tạo tia X

2.2. Phương trình sóng

2.3. Nguyên lý nhiễu xạ và giản đồ nhiễu xạ

2.4. Mẫu đơn tinh thể và mẫu đa tinh thể

2.5. Chuẩn bị mẫu

2.6. Phân tích mẫu

2.7. Xử lý kết quả định tính

Chương 3. Phương pháp huỳnh quang tia X

3.1. Phổ huỳnh quang

3.2. Ưu và nhược điểm của phương pháp

3.3. Chuẩn bị mẫu

3.4. Chọn chuẩn mẫu

3.5. Phân tích mẫu

Chương 4. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

4.1. Phổ hấp thụ và cường độ của vạch hấp thụ

4.2. Kỹ thuật nguyên tử hóa mẫu

4.3. Các trang bị của phép đo

4.4. Phân tích định lượng

 

 

 

Đường dẫn của bản tin này: index.php?f=news&do=detail&id=252&t=de-cuong-mon-hoc-cac-phuong-phap-nghien-cuu-trong-phong-thi-nghiem
© KHOA ĐỊA CHẤT - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘIEmail: support@khoadiachat.edu.vn