Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ
KHOA ĐỊA CHẤT

 

 

ORGANIZATION CHART
FACULTY OF GEOLOGY