Ban Lãnh đạo Khoa

TS. Nguyễn Văn Hướng

Phó Trưởng khoa

Phụ trách đào tạo

PGS. TS. Nguyễn Tài Tuệ

Phó Trưởng Khoa

Phụ trách Khoa học và Công nghệ