Địa chất & Tài nguyên Địa chất

IMG_3851

Phòng thí nghiệm kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)

201A-1

Phòng thí nghiệm 201A

Picture16

Phòng xử lý mẫu