Đào tạo sau đại học

Đào tạo Sau Đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nói chung và của Khoa Địa chất nói riêng là một phần của hệ thống hoàn chỉnh liên thông từ bậc đại học đến tiến sỹ, trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có vị trí ngang tầm và hội nhập được các trường đại học có uy tín trên thế giới.

Xem thông báo tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2023:

https://geology.hus.vnu.edu.vn/ts-saudaihoc-23-2/

.

 

Đào tạo Sau đại học của Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được kế thừa truyền thống 60 năm đào tạo các chương trình liên quan đến Địa chất cơ bản và Địa chất ứng dụng. Mục tiêu đào tạo Sau đại học của Khoa Địa chất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ trong địa chất học, bao gồm địa chất cơ bản (Địa chất cấu trúc-kiến tạo, Cổ sinh địa tầng), và địa chất ứng dụng (Địa chất tai biến, Địa chất môi trường, Địa chất công trình – Địa chất thủy văn và Địa kỹ thuật, Quy hoạch phát triển vùng); Thạch học khoáng vật và địa hóa.  Học viên và nghiên cứu sinh (NCS) đạt được các mức độ tương ứng về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp như:

  • Nắm vững và làm chủ hệ thống kiến thức chuyên sâu, tích hợp, tiên tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực Địa chất cơ bản, Địa chất ứng dụng, Thạch học khoáng vật và Địa hóa
  • Có năng lực phát hiện, xây dựng và phát triển các dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học trong nước vàc quốc tế, phát triển mạng lưới hợp tác trong lĩnh vực được đào tạo. Có hệ phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu chuyên sâu và hiện đại để giải quyết các vấn đề liên quan.
  • Có kỹ năng thuyết trình, diễn giải dễ hiểu, kỹ năng viết và trình bày khoa học hấp dẫn các vấn đề thuộc lĩnh vực địa chất học. Có tư duy phản biện, kết nối các vấn đề làm sáng tỏ các quan điểm khoa học.
  • Có năng lực giảng dạy đại học, sau đại học theo hướng phát huy sự sáng tạo, chủ động của người học.
  • Có năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực tự chủ lập, quyết định, tổ chức, lãnh đạo, thực hiện  kế hoạch nghiên cứu, kế hoạch làm việc phát hiện, giải quyết vấn đề. Có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể về lĩnh vực địa chất học cơ bản và địa chất ứng dụng.
  • Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế; Có kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh) để giao tiếp, trao đổi học thuật ở mức độ trôi chảy, thành thạo; kỹ năng công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao tri thức khoa học.

.

.

Khoa Địa chất hiện nay có 3 chương trình đào tạo Thạc sĩ gồm (click để xem):

và 2 chương trình đào Tiến sĩ gồm (click để xem):

 

.

.

Xem thông báo tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2023: https://geology.hus.vnu.edu.vn/ts-saudaihoc-23-2/

 

Tin Liên Quan