Các phòng thí nghiệm

1

Phòng thí nghiệm Địa chất, Địa kỹ thuật
và Phát triển Tài nguyê
n

4

Phòng thí nghiệm Địa chất biển
và Địa chất dầu khí

IMG_3851

Phòng thí nghiệm Địa chất
và Tài nguyên địa chất

Thiết bị khử module đàn hồi

Phòng thí nghiệm Bộ môn Địa kỹ thuật
và Phát triển Hạ tầng

Picture6

Phòng thí nghiệm Địa chất, Địa kỹ thuật
và Giảm thiểu tai biến

Picture11

Phòng thí nghiệm BM Địa chất Môi trường

1a2

Phòng thí nghiệm Trọng điểm Địa chất môi trường và Ứng phó biến đổi khí hậu