Quy chế, biểu mẫu đào tạo sau đại học

I. Thạc sĩ:

Quy trình tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ :

Các biểu mẫu kèm theo :

ThS-01.      (Mẫu Đơn xin bảo vệ luận văn Thạc sĩ khoa học)

ThS-02.      (Mẫu Bản nhận xét của Cán bộ hướng dẫn)

ThS-0304.  (Mẫu Thông tin về luận văn Thạc sĩ)

ThS-05.      (Mẫu Lý lịch khoa học)

ThS-06.      (Mẫu Bảng điểm cấp Khoa)

ThS-07.      (Mẫu Công văn đề nghị Hội đồng)

ThS-08.      (Mẫu Bản nhận xét luận văn)

ThS-09.      (Mẫu Thống nhất kế hoạch bảo vệ)

ThS-10.      (Mẫu Biên bản buổi lễ bảo vệ)

ThS-11.      (Mẫu Phiếu thông tin học viên)

ThS-12.      (Mẫu Giấy xác nhận chỉnh sửa luận văn Thạc sĩ)

Yêu cầu đối với luận văn thạc sĩ

.

.

 

Chương trình buổi lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ

II. Tiến sĩ

1. Hướng dẫn đánh giá và chấm luận án tiến sĩ 

Các biểu mẫu kèm theo :

Mẫu 01 TS-01.    (Biên bản Xêmina)

 Mẫu 02 TS-02.    (Đơn xin bảo vệ cấp cơ sở)

Mẫu 03 TS-03.    (Lý lịch khoa học NCS)

Mẫu 04 TS-04.    (Giấy xác nhận của đồng tác giả)

Mẫu 05 TS-05.    (Quy cách luận án, thông tin luận án)

Mẫu 06 TS-06.    (Nhận xét của cán bộ HD)

Mẫu 07 TS-07.    (Đề nghị cho phép NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở)

Mẫu 08 TS-08.    (Nhận xét của phản biện)

Mẫu 09 TS-09.    (Nhận xét luận án Tiến sĩ)

Mẫu 10 TS-10.    (Chương trình buổi họp đánh giá luận án cơ sở)

Mẫu 11 TS-11.    (Biên bản bảo vệ cơ sở)

Mẫu 12 TS-12.    (Phiếu đánh giá cấp cơ sở)

Mẫu 13 TS-13.    (Quyết nghị của hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở)

Mẫu 14 TS-14.    (Đề nghị cho phép NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG)

Mẫu 15 TS-15.    (Đơn xin bảo vệ cấp ĐHQG)

Mẫu 16 TS-16.    (Danh sách đọc tóm tắt luận án)

Mẫu 17 TS-17.    (Thông tin LATS)

Mẫu 18 TS-18.    (Danh sách HĐ cấp ĐHQG)

Mẫu 19 TS-19.    (Chương trình BVLA cấp ĐHQG)

Mẫu 20 TS-20.    (Biên bản bảo vệ cấp ĐHQG)

Mẫu 21 TS-21.    (Quyết nghị cấp ĐHQG)

Mẫu 22 TS-22.    (Nhận xét luận án và nhận xét TTLA)

Mẫu 23 TS-23.    (Bản tổng hợp ý kiến nhận xét)

Mẫu 24 TS-24.    (Trích yếu luận án Tiến sĩ)

Mẫu 25 TS-25.    (Xác nhận sửa chữa luận án)

Mẫu 26 TS-26.    (Tập danh mục công trình)

Mẫu 27 TS-27.    (Xác nhận sửa chữa luận án cấp ĐHQG)

2Báo cáo tiến độ thực hiện luận án 

Thông báo nộp lưu chiểu luận án, luận văn của Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN 

 

Tin Liên Quan