TỔNG HỢP THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
MÃ XÉT TUYỂN: QHT20

Click để xem chi tiết:

https://geology.hus.vnu.edu.vn/qltn/

.

NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC
MÃ XÉT TUYỂN: QHT18

Click để xem chi tiết:

https://geology.hus.vnu.edu.vn/dc/

 

.

.

NGÀNH CÔNG NGHỆ QUAN TRẮC

VÀ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
MÃ XÉT TUYỂN: QHT97

Click để xem chi tiết:

https://geology.hus.vnu.edu.vn/cnqt/

Tin Liên Quan