Địa chất biển & Địa chất Dầu khí

tramtich-5

Phòng thí nghiệm Trầm tích

4

Phòng thí nghiệm Địa vật lý