Địa chất, Địa kỹ thuật & PTTN

carl-zeiss-primo-star

Phòng thí nghiệm Quang tinh

-uploaded-sanpham-thiet bi phan tich-Máy quang phổ huỳnh quang tia X (XRF)_XRF-1800_thumb_400x250

Phòng thí nghiệm huỳnh quang tia X