Danh sách Bộ môn

Khoa Địa chất – Trường Đại học Khoa học tự nhiên hiện nay gồm có 6 bộ môn và 1 bảo tàng

Các bộ môn:

  • Địa chất môi trường
  • Địa chất dầu khí
  • Trầm tích và địa chất biển
  • Khoa học và Công nghệ Địa chất
  • Quản lý và Phát triển Tài nguyên
  • Địa kỹ thuật và Phát triển hạ tầng

Văn phòng Khoa

Bảo tàng Địa chất