THÀNH VIÊN TRẺ TUỔI NHẤT THAM GIA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

🍂Chúc mừng Nguyễn Thiên Phương Thảo, Nghiên cứu sinh, Bí thư Liên chi Đoàn Khoa, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường đã được cử tham gia Hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Nguyễn Thiên Phương Thảo, được nêu tên trong Quyết định được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 20/6/2023, theo đó công nhận 23 thành viên của Trường ĐHKHTN nhiệm kỳ 2023 – 2028.
⭐Cựu sinh viên K57 ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thiên Phương Thảo hiện đang tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Địa chất. Hướng chuyên môn liên quan chủ yếu đến việc sử dụng công nghệ viễn thám quan trắc biến đổi môi trường các thủy vực nước ngọt ở Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam. Ngoài hoạt động giảng dạy, Nguyễn Thiên Phương Thảo còn đảm trách lãnh đạo Liên chi Đoàn Khoa với nhiều hoạt động sôi nổi, đóng góp tích cực vào hoạt động đào tạo của Khoa, cho công tác đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên chung của Khoa và Trường, được Đoàn Thanh niên cấp trên đánh giá cao. Hiện NCS. Nguyễn Thiên Phương Thảo đã có thành tích 9 công bố trên các tạp chí WoS/Scopus.
🍀Chúc mừng đ/c Nguyễn Thiên Phương Thảo.
✍️H.N
📌Hội đồng trường đại học hoạt động với quyền hạn và trách nhiệm theo định của Luật Giáo dục đại học hiện hành. Trong đó quy định Hội đồng trường là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện sở hữu của nhà trường và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng Trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực, giám sát các hoạt động, đồng thời bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường theo quy định của pháp luật…

Tin Liên Quan