Sứ mạng và Tầm nhìn

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN CỦA KHOA ĐỊA CHẤT

1. Sứ mạng

        Đào tạo chất lượng cao tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế về khoa học Trái Đất, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế; thực hiện các nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực khoa học Trái đất phục vụ xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Tầm nhìn 

        Khoa định hướng trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín về khoa học Trái đất, đặc biệt là Địa chất, Địa chất môi trường, Địa kỹ thuật và Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong khu vực và trên thế giới.

3. Triết lý giáo dục

          Đảm bảo cho tất cả sinh viên có kiến thức và kỹ năng trong thực hiện các công việc về Địa chất, Địa chất môi trường, Địa kỹ thuật và Quản lý Tài nguyên và Môi trường tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và chủ động đóng góp trong phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

        Các trụ cột của triết lý giáo dục là “học tập chủ động và học đi đôi với hành”, “chất lượng tiên tiến” và “trách nhiệm xã hội”

        – “Học tập chủ động và học đi đôi với hành”: Người học chủ động tham gia vào quá trình học tập và tiếp thu kiến thức để phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, tự học và giải quyết vấn đề. Quá trình học tập được kết hợp bởi các nghiên cứu lý thuyết và thực tế. Người học có thể vận dụng các kiến thức cơ sở và chuyên ngành và các kỹ năng để giải quyết các vấn đề thực tế cả trong phòng thí nghiệm và thế giới thực.

        – “Chất lượng tiên tiến”: Đào tạo chất lượng cao tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế về Địa chất, Địa chất môi trường, Địa kỹ thuật và Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

        – “Trách nhiệm xã hội”: Người học luôn đề cao tinh thần đóng góp cho sự phát triển bền vững và bảo vệ đất nước.

Mission and vision of Faculty of Geology

Mission: 

        Our missions are to provide training programs in Earth Sciences at different levels to reach international standards and meet the needs of the country and international integration; and to carry out research, development, and knowledge transfer in the fields of Earth Sciences for the building, development and protection of the country.

Vision

    We are driving ourselves to become a prestige training and research institution in Earth Sciences, especially, Geology, Geoenvironment, Geotechnics and Management of Natural Resources and Environment in the region and the world.

Educational philosophy of Faculty of Geology

       The educational philosophy of Faculty of Geology (FoG) is to ensure that all students have knowledge and skills in performing the works related in Geology, Geoenvironment, Geotechnics, and Management of Natural Resources and Environment to reach international standards, satisfy the needs of stakeholders and to actively contribute to the socio-economic development of Vietnam.

      The pillars of the educational philosophy are “active learning and learning by doing”, “advanced quality” and “social responsibility”.

        – “Active learning and learning by doing”: Students are actively involved in the learning and acquiring knowledge to develop critical thinking, self-study and problem-solving skills. The learning processes are combined by theoretical and practical studies. Students can apply the fundamental and specialized knowledge and skills to resolve the practical needs in both laboratory and the real world.

        – “Advanced quality”: Faculty of Geology strives to provide training programs in Geology, Geoenvironment, Geotechnics and Management of Natural Resources and Environment at different levels to reach international standard.

           – “Social responsibility”: Training programs all serve the sustainable development and protection of the country.