Trưởng Bộ môn

aQuy

TS. Trần Đăng Quy

Trưởng BM Địa chất Môi trường

Thay-Duc

PGS. TS. Đỗ Minh Đức

Trưởng BM Địa kỹ thuật và Phát triển hạ tầng

z3600315192453_fc4e4ada1f9f3a6dd12bf68b67bd65a9

 TS. Phạm Nguyễn Hà Vũ

Trưởng BM Địa chất Dầu khí

chi Ha1

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Trưởng BM Quản lý và Phát triển Tài nguyên

PGS. TS. Hoàng Thị Minh Thảo

Trưởng BM Khoa học và Công nghệ Địa chất

Anh Huong

TS. Nguyễn Văn Hướng

Trưởng BM Trầm tích và Địa chất biển