Rio Vista

Rio vista MIK

Biệt thự Rio Vista

Biet thu Rio vista

Nhà phố Rio Vista

Nha pho Rio Vista

Rio Vista quan 9

Rio Vista quận 9

Dự án Rio Vista

Du an Rio Vista

Dự án Dương Đình Hội

Du an Duong Dinh Hoi

Nha pho Rio Vista MIK

Nhà phố Rio Vista MIK

Biet thu Rio Vista MIK

Rio Vista Dương Đình Hội

Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista MIK

Nha pho Rio Vista quan 9

Nhà phố Rio Vista quận 9

Nha pho Rio Vista Khang Dien

Nhà phố Rio Vista Khang Điền

Dự án Rio Vista quận 9

Du an Rio Vista quan 9

Biet thu Rio Vista quan 9

Biệt thự Rio Vista quận 9

Biet Thu Rio Vista Khang Dien

Biệt Thự Rio Vista Khang Điền

Nhà phố Rio Vista Dương Đình Hội

Nha pho Rio Vista Duong Dinh Hoi

Dự án Dương Đình Hội quận 9

Du an Duong Dinh Hoi quan 9

Biet thu Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista Dương Đình Hội

River Park

River Park MIK

Biệt thự River Park

Biet thu River Park

Nhà phố river Park

Nha pho River Park

River Park quan 9

River Park quận 9

Dự án River Park

Du an River Park

Dự án Võ Chí Công

Du an Vo Chi Cong

Nha pho River Park MIK

Nhà phố river Park MIK

Biet thu River Park MIK

Biệt thự River Park MIK

River Park Vo Chi Cong

River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park quan 9

Nhà phố River Park quận 9

Dự án River Park quận 9

Du an River Park quan 9

Biệt thự River Park quận 9

Biet thu River Park quan 9

Nhà phố River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park Vo chi Cong

Dự án Võ Chí Công quận 9

Du an Vo Chi Cong quan 9

Biet thu River Park Vo chi Cong

Biệt thự River Park Võ Chí Công

Villa Park

Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park

Biet thu Villa Park

Villa Park Quan 9

Villa Park quận 9

Dự án Villa Park

Du an Villa Park

Dự án Bưng Ông Thoàn

Du an Bung Ong Thoan

Biet thu Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park MIK

Villa Park Bung Ong Thoan

Villa Park Bưng Ông Thoàn

Dự án Villa Park quận 9

Du an Villa Park quan 9

Biệt thự Villa Park quận 9

Biet thu villa Park quan 9

Dự án Bưng Ông Thoàn quận 9

Du an Bung Ong Thoan quan 9

Biet thu villa Park Bung Ong Thoan

Biệt thự Villa Park Bưng Ông Thoàn

Park Riverside

Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside

Biet thu Park Riverside

Nhà phố Park Riverside

Nha pho Park Riverside

Park Riverside quan 9

Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside

Du an Park Riverside

Nha pho Park Riverside MIK

Nhà phố Park Riverside MIK

Biet thu Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside MIK

Park Riverside Bung Ong Thoan

Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside quận 9

Du an Park Riverside quan 9

Biệt thự Park Riverside quận 9

Biet thu Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside Bung Ong Thoan

Biet thu Park Riverside Bung Ong Thoan

Biệt thự Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Đề cương môn học: Địa Chất Việt Nam
9 10 1099

Đề cương môn học: Địa Chất Việt Nam

* Phân chia các thành tạo trầm tích từ cổ đến trẻ: thành phần thạch học, đặc điểm hóa thạch, đặc điểm biến dạng, biến chất, mặt cắt chuẩn. * Phân chia các phức hệ macma từ cổ đến trẻ: thành phần thạch học, đặc điểm khoáng vật, địa hoá, sinh khoáng và vị trí kiến tạo của chúng * Phân chia các phức hệ đá biến chất chính và bối cảnh phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

 

1.        Mã môn học/chuyên đề: GLO2073

2.        Số tín chỉ:05

3.        Môn học tiên quyết: Địa chất đại cương (GLO2062) và Cổ sinh vật học đại cương (GLO2071)

4.        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.        Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

Nguyễn Văn Vượng, PGS. TS, Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Tạ Hòa Phương, PGS. TS, Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nguyễn Văn Hướng, TS, Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6.        Mục tiêu môn học/chuyên đề(kiến thức, kỹ năng, thái độ): 

- Kiến thức: Cung cấp  cho sinh viên kiến thức địa chất Viêt Nam và các vùng kế cận bao gồm các kiến thức về địa tầng , macma, khoáng sản và quy luật phát triển lãnh thổ.

- Kỹ năng: cung cấp cho sinh viên khả năng đọc bản đồ địa chất Việt Nam, phân tích cấu trúc kiến tạo khu vực phục vụ cho các công tác tìm kiếm thăm dò khoáng sản, nghiên cứu điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, nghiên cứu tai biến thiên nhiên- môi trường, quản lý tài nguyên

- Thái độ: nâng cao ý thức và tình yêu nghề nghiệp địa chất

7.        Chuẩn đầu ra

- Kiến thức: hiểu và tổng hợp các kiến thức địa chất đã học để có những thông tin cơ bản về địa chất Việt Nam

- Kỹ năng: vận dụng các thông tin về địa chất Viện Nam, tự định hướng cho bản thân hướng nghiên cứu chuyên sâu trong tương lai

- Thái độ: nâng cao tình yêu nghề nghiệp và bảo vệ tài nguyên địa chất của đất nước

8.        Phương pháp kiểm tra đánh giá:

- Các loại điểm kiểm tra và trọng sốcủa từng loại điểm

Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tâp:  20%

 Kiểm tra-đánh giá giữa kỳ:  20%

 Kiểm tra-đánh giá cuối kỳ:  60%

9.        Giáo trình bắt buộc

Trần Văn Trị & Vũ Khúc (chủ biên), Geology and Earth Resources of Vietnam. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2011

Tống Duy Thanh, Vũ Khúc (chủ biên), Stratigraphic Units of Vietnam, NXB Đại học Quốc gia HN, 2011 (Second Edition - Revised and Updated).

10.   Tóm tắt nội dung môn học(mỗi môn học tóm tắt khoảng 120 từ):

* Phân chia các thành tạo trầm tích từ cổ đến trẻ: thành phần thạch học, đặc điểm hóa thạch, đặc điểm biến dạng, biến chất, mặt cắt chuẩn.

* Phân chia các phức hệ macma từ cổ đến trẻ: thành phần thạch học, đặc điểm khoáng vật, địa hoá, sinh khoáng và vị trí kiến tạo của chúng

* Phân chia các phức hệ đá biến chất chính và bối cảnh phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam

* Cấu trúc kiến tạo và lịch sử phát triển lãnh thổ đất liền và Biển Đông Việt Nam

* Khoáng sản và sinh khoáng và tài nguyên cảnh quan.

11.   Nội dung chi tiết môn học/chuyên đề(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Chương  1: Tổng quan

1.1 Giới thiệu môn học.

1.2 Khái quát về địa hình và ý nghĩa của nó trong địa chất học

1.2.1. Địa hình lục địa

1.2.2. Địa hình Biển Đông

1.3 Lịch sử nghiên cứu địa chất Việt Nam

1.3.1. Thời kỳ phong kiến

1.3.2 Thời kỳ thuộc Pháp

1.3.3. Thời kỳ  sau 1954

1.4. Lãnh thổ Việt Nam trong bình đồ cấu trúc kiến tạo ĐNA

1.4.1. Vị trí ĐNA trong mảng Âu Á và mối quan hệ  kiến tạo với mảng Thái Bình Dương và mảng Ấn –Úc.

1.4.2. Khối  Trôi trượt Đông Dương  và kiến tạo Biển Đông .

1.4.3. Đặc điểm phân đới cấu trúc kiến tạo lãnh thổ Đông Dương .

1.4.4. Các trường ĐVL và cấu trúc sâu vỏ trái đất lãnh thổ Việt Nam.              

Chương 2. Địa tầng

2.1. Đặc điểm địa tầng Việt Nam

2.2. Phân chia địa tầng theo các thành tạo biến chất

2.2.1. Các thành tạo biến chất tướng granulit.

2.2.2. Các thành tạo biến chất tướng amphibolit.

2.2.3.Các thành tạo biến chất tướng đá phiến lục.

2.3. Phân chia địa tầng theo thang địa niên biểu

2.3.1 Giới Paleozoi

2.3.1.1. Hệ Cambri

2.3.1.2. Hệ Ocdovic

2.3.1.3. Hệ Silua

2.3.1.4. Hệ Devon

2.3.1.5. Hệ Cacbon

2.3.1.6. Hệ Pecmi

2.3.2. Giới Mezozoi.

23.2.1. Hệ Trias

23.2.2. Hệ Jura

23.2.3. Hệ Creta

2.3.2.4. Các hệ tầng

2.3.3. Giới Kainozoi

2.3.3.1. Hệ Paleogen

2.3.3.2. Hệ Neogen

2.3.3.3. Hê. Đệ Tứ

2.3.3.4. Các hệ tầng

Chương 3. Macma xâm nhập

3.1. Phân loại macma

3.2 Macma liên quan với các thành tạo biến chất

3.2.1. Macma liên quan với các thành tạo biến chất tướng granulit

3.2.2 Macma liên quan với các thành tạo biến chất tướng amphibolit .

3.2.3. Macma liên quan với các thành tạo biến chất tướng đá phiên lục.

3.2.4. Đăc điểm cấu trúc các thành tạo macma các vòm gneis

3.3 Macma Plum tuổi Pecmi-Trias

3.3.1 Đặc điểm macma plume.

3.4. Macma liên quan với va chạm các mảng

3.4.1. Khái niệm macma kiến tạo mảng

3.4.2. Macma do va chạm giữa mảng Thái Bình Dương và mảng Âu Á

Chương 4. Cấu trúc kiến tạo và lịch sử phát triển khu vực

4.1. Cấu trúc kiến tạo lãnh thổ

4.2. Cấu trúc kiến tạo Biển Đông

4.3. Lịch sử phát triển khu vực

Chương 5. Khoáng sản và sinh khoáng

5.1. Khoáng sản

5.2. Sinh Khoáng

5.3. Kinh tế nguyên liệu khoáng và quản lý tài nguyên, lãnh thổ

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      06
Hôm nay :      130
Hôm qua :      84
Tổng:      326204