Đề cương môn học: Trắc địa
9 10 2893

Đề cương môn học: Trắc địa

Cung cấp cho sinh viên Địa chất các kiến thức cơ bản về phương pháp chiếu hình, biểu diễn mặt đất lên mặt phẳng bản đồ; các sai sổ trong đo đạc; các hệ tọa độ dùng trong trắc địa; các nguyên lý, phương pháp đo góc, đo độ dài, đo độ cao. định hướng đường thẳng; lưới khống chế trắc địa; đo vẽ thành lập bản đồ; sử dụng bản đồ địa hình.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TRẮC ĐỊA

1.        Mã môn học: GLO2080

2.        Số tín chỉ: 03

3.        Môn học tiên quyết: Khoa học Trái đất và Sự sống.

4.        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.        Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

      1.     Nhữ Thị Xuân, PGS. TS., Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

      2.     Bùi Quang Thành, TS., Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

6.        Mục tiêu môn học/chuyên đề(kiến thức, kỹ năng, thái độ):

- Kiến thức: Hiểu và áp dụng được các kiến thức trắc địa trong các lĩnh vực chuyên ngành.

- Kĩ năng: Sử dụng thành thạo các kỹ thuật trắc địa trong các lĩnh vực chuyên ngành và đời sống.

- Thái độ: Có ý thức vận dụng các kiến thức trắc địa để giải quyết các bài toán cụ thể trong nghiên cứu khoa học và trong cuộc sống.

7.        Chuẩn đầu ra:

7.1. Kiến thức:

Sinh viên hiểu rõ những kiến thức cơ bản về: Khái niệm về hình dạng, kích thước Trái đất. Ảnh hưởng của độ cong Trái đất trong đo đạc. Khái niệm phép chiếu hình chuyển từ mặt đất lên bản đồ, phương pháp biểu diienx địa hình trên bản đồ, bản đồ, tỷ lệ bản đồ, khái niệm độ cao tuyệt đối, độ cao tương đối, hiệu số độ cao. Sai số trong đo đạc. Các nguyên lý và phương pháp đo góc, đo độ dài, đo độ cao bằng các máy trắc địa; Các nguyên tắc xây dựng, đo đạc và bình sai tính toán lưới khống chế đo vẽ; Các phương pháp đo chi tiết, vẽ đường bình độ và xây dựng bản đồ từ kết quả đo đạc. Các phương pháp khai thác thông tin từ bản đồ địa hình.   

7.2. Kỹ năng:

-         Hiểu và vận dụng kỹ năng khảo sát, đo đạc thành lập bản đồ tỉ lệ lớn (khả năng tái tạo); Có khả năng phân tích và đánh giá để đưa ra các phương án kỹ thuật đo đạc để thành lập bản đồ một cách hiệu quả; Có kỹ năng tính toán các kết quả đo.

-         Các khả năng suy luận hình thành kỹ năng lựa chọn kỹ thuật trắc địa để nghiên cứu;

-         Có khả năng sáng tạo ra các mô hình đo đạc mới để nghiên cứu trong địa lý;

-         Có khả năng thuyết trình trước công chúng, khả năng tư duy độc lập, khả năng làm việc theo nhóm, tính kiên trì, nhẫn nại.

-         Người học có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề/ thông tin/ tư liệu liên quan đến sự phát triển của công nghệ trắc địa

-         Có thể khai thác các phần mềm đo đạc;

-         Có thể vận dụng những kiến thức trắc địa để tự đo vẽ được một khu vực nghiên cứu. 

7.3. Thái độ

-         Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc trong việc sưu tập và đánh giá nguồn tư liệu;

-         Nhận thức rõ vai trò trắc địa, bản đồ trong thời đại mới;

-         Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được học cho việc giải quyết các bài toán cụ thể;

-         Có ý thức phát huy các nghiên cứu ứng dụng và tuyên truyền, phổ biến cho xã hội hiểu được vai trò của trắc địa và bản đồ học trong nghiên cứu và trong thực tế đòi hỏi của cuộc sống.

8.        Phương pháp kiểm tra đánh giá:

-         Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập: 20 %

-         Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 20 %

-         Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ: 60 %

9.        Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

-                 James R. Smith. Introduction to Geodesy: The History and Concepts of Modern Geodesy. ISBN: 978-0-471-16660-3. 240 pages.April 1997. Willey Pub

-                 Nhữ Thị Xuân, Đinh Thị Bảo Hoa, Bùi Quang Thành, Nguyễn Thúy Hằng, Trắc địa và bản đồ đại cương, Tập bài giảng. ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội., 2010.

-                 Trần Văn Quảng, Trắc địa đại cương, 216 trang, Nxb Xây dựng, 2001.

10.   Tóm tắt nội dung môn học(mỗi môn học tóm tắt khoảng 120 từ):

Cung cấp cho sinh viên Địa chất các kiến thức cơ bản về phương pháp chiếu hình, biểu diễn mặt đất lên mặt phẳng bản đồ; các sai sổ trong đo đạc; các hệ tọa độ dùng trong trắc địa; các nguyên lý, phương pháp đo góc, đo độ dài, đo độ cao. định hướng đường thẳng; lưới khống chế trắc địa; đo vẽ thành lập bản đồ; sử dụng bản đồ địa hình.

            Sau khi học xong môn học sinh viên phải nắm được nguyên lý chiếu hình, các phương pháp đo đạc (góc, độ dài, độ cao) trên mặt đất, biết xử lý kết quả đo, biết xây dựng cơ sở toán học cho bản đồ. Từ kết quả đo đã được xử lý chuyển vẽ lên thành bản đồ của khu vực đo. Nắm được các phương pháp đo đạc, khai thác các thông tin trên bản đồ địa hình.

11.   Nội dung chi tiết môn học/chuyên đề(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Chương 1. Những vấn đề chung

1.1. Khái niệm và nhiệm vụ của môn học

1.2. Hình dạng và kích thước Trái đất. Mặt toán học của bề mặt Trái đất sử dụng trong trắc địa

1.3. Phương pháp chiếu hình từ mặt đất lên mặt Elipsoid và mặt phẳng bản đồ.

1.4. Độ cao tuyệt đối, độ cao tương đối, hiệu số độ cao các điểm trên mặt đất.

1.5. Bản đồ, tỷ lệ bản đồ, cách dựng thước tỷ lệ thẳng

1.6. Phương pháp biểu diễn địa hình mặt đất

1.7. Các tính chất của bản đồ

1.8  Phương pháp tổng quát hóa bản đồ

1.9. Các phương pháp thể hiện nội dung bản đồ

Chương 2. Những kiến thức cơ bản về sai số trong đo đạc

2.1. Khái niệm, phân loại và đặc tính của sai số

2.2. Các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác

2.3. Sai số trung phương của hàm các đại lượng đo

2.4. Số trung bình cộng đơn giản và sai số trung phương của nó.

2.5. Sai số gần đúng nhất trong tính toán sai số trung phương

Chương 3. Các hệ tọa độ dùng trong trắc địa. Phép chiếu hình trụ ngang Gauss và UTM

3.1. Hệ toạ độ vuông góc không gian

3.2. Hệ toạ độ địa lý

3.3. Hệ toạ độ cực

3.4. Phép chiếu hình trụ ngang Gauss và UTM.

3.5. Hệ toạ độ vuông góc phẳng Gauss - Kruger

3.6. Nguyên tắc chia mảnh và đánh số mảnh bản đồ địa hình

Chương 4. Đo góc

4.1. Nguyên lý đo góc

4.2. Cấu tạo máy kinh vĩ

4.3. Các phương pháp đo góc bằng

4.4. Những yếu tố ảnh hưởng tới độ chính xác đo góc bằng

Chương 5. Đo độ dài

5.1. Khái niệm về đo độ dài

5.2. Phương pháp đo độ dài trực tiếp bằng thước

5.3. Phương pháp đo độ dài bằng dây đo khoảng cách trong các máy trắc địa

5.4.  Phương pháp đo độ dài bằng sóng ánh sáng

Chương 6. Đo độ cao

6.1. Nguyên lý và các phương pháp đo cao hình học

6.2. Cấu tạo máy thăng bằng và mia thăng bằng

6.3. Nguyên lý và phương pháp đo cao lượng giác

Chương 7. Định hướng đường thẳng

7.1. Khái niệm về định hướng đường thẳng

7.2. Góc phương vị

7.3. Góc định hướng

7.4. Địa bàn

7.5. Hai bài toán trắc địa cơ bản

Chương 8. Lưới khống chế đo vẽ

8.1. Khái niệm và nguyên tắc xây dựng lưới khống chế đo vẽ

8.2. Lưới đường chuyền trực tiếp đo vẽ bản đồ. Cách bình sai tính toán

8.3. Giao hội xác định điểm

8.4. Lưới khống chế độ cao đo vẽ bản đồ. Cách bình sai tính toán

Chương 9. Đo vẽ bản đồ

9.1. Khái niệm về đo vẽ bản đồ

9.2. Phương pháp toàn đạc đo vẽ bản đồ

9.3. Các phương pháp vẽ đường bình độ

Chương 10. Sử dụng bản đồ địa hình

10.1. Xác định các yếu tố nội dung trên bản đồ địa hình

10.2. Các phương pháp định hướng bản đồ ngoài thực địa

10.3. Các phương pháp đo, tính độ dài.

10.4. Phương pháp xác định toạ độ địa lý, toạ độ vuông góc của một điểm trên bản đồ địa hình

10.5. Các phương pháp xác định độ cao, độ dốc trên bản đồ địa hình

10.6. Phương pháp mô tả khu vực

10.7. Phương pháp vẽ lát cắt địa hình

10.8. Các phương pháp đưa một điểm ngoài thực địa lên bản đồ

Thực hành 

1. Xác định danh pháp của bản đồ địa hình chứa 1 điểm đã biết

2. Tính góc trong phương pháp đo toàn vòng

3. Xác định toạ độ của điểm thứ hai khi biết toạ độ của điểm đầu, độ dài cạnh và góc định hướng của cạnh đó.

4. Xác định góc định hướng và độ dài của một cạnh khi biết toạ độ điểm đầu và điểm cuối của đường thẳng đó

5. Xác định toạ độ của một điểm thứ ba dựa trên hai điểm đã biết toạ độ. 

6. Xác định toạ độ địa lý, toạ độ vuông góc của một điểm trên bản đồ địa hình

7. Xác định độ cao, độ dốc trên bản đồ địa hình

8. Vẽ lát cắt địa hình

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      14
Hôm nay :      21
Hôm qua :      91
Tổng:      339917

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | http://nhavesinhhanoi.com | http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-truong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-di-dong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-trinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-cong.html| http://nhavesinhhanoi.com/mua-ban-nha-ve-sinh.html| vinatap.vn https://vinatap.vn/voi-bot-nong-nghiep.html https://vinatap.vn/dat-huu-co.html https://vinatap.vn/dat-trong-cay.html https://vinatap.vn/cach-xu-ly-xo-dua-trong-rau-mam.html https://vinatap.vn/dat-thit-trong-cay-ho-chi-minh.html https://vinatap.vn/da-perlite.html