PGS. TSKH. TRẦN MẠNH LIỂU

THÔNG TIN CÁ NHÂN

PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu

Hướng nghiên cứu: Địa kỹ thuật công trình và môi trường đô thị, các khu công nghiệp và Monitoring các hệ thống Địa – kỹ thuật.

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 01/2016 – nay

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Địa kỹ thuật và phát triển hạ tầng, P. 608, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;

Email: lieutm@vnu.edu.vn; lieutm@hus.edu.vn

Điện thoại: 0913008946

thay Lieu1

Công trình tiêu biểu

        Lý thuyết hệ thống Địa – kỹ thuật (ĐKT) đô thị và Lý thuyết, phương pháp luận monitoring hệ thống ĐKT đô thị là những nội dung cơ bản của Luận án Tiến sỹ Khoa học, đã bảo vệ thành công tại   Viện Địa sinh thái  (Geoecology), Viện Hàn lâm Khoa học Liện Bang Nga, Matxcva, 1999.

        Hệ thống tương tác giữa “ Tổ hợp các hoạt động kỹ thuật, kinh tế và xã hôi của con người (gọi tắt là hệ thống kỹ thuật) với môi trường địa chất trong vùng ảnh hưởng” được gọi là hệ thống Địa – kỹ thuật (ĐKT). Lý thuyết hệ thống ĐKT đô thị và  lý thuyết, phương pháp luận monitoring hệ thống ĐKT đô thị là  cơ sở khoa học đảm bảo cho hệ thống ĐKT đô thi không chỉ hoạt động ổn định từ góc độ kỹ thuật, mà còn phát triển bền vững từ góc độ môi trường sống, văn hóa – lịch sử, thẩm mỹ.

Nội dung lý thuyết:

Lý thuyết  hệ thống ĐKT đô thị giới thiệu đầy đủ các nội dung:

– Hệ thống và ý nghĩa của việc nghiên cứu các đối tượng quan tâm như là những hệ thống.

– Định nghĩa, ranh giới, cấu trúc và tính chất của hệ thống ĐKT đô thị

– Tương tác giữa  hệ thống ĐKT đô thị với môi trường xung quanh,  tương tác giữa các yếu tố của hệ thống kỹ thuạt đô thị với các yếu tố của môi trường địa chất và bản chất vật lý của những tác động.

– Hoạt động của hệ thống ĐKT đô thị và các quá trình, tai biến địa chất, địa kỹ thuật – môi trường (bao gồm các các bện địa phương) phát sinh, phát triển trong môi trường dịa chất và hệ thống kỹ thuật đô thị.

– Trạng thái và vùng trạng thái ổn định của hệ thống ĐKT đô thị. Tải trọng giới hạn cho phép và các tiêu chí phát triển bền vững của hệ thống ĐKT đô thị

– Điều khiển hoạt động và cơ sở dữ liệu thường trực đảm bảo cho điều khiển hoạt đông tối ưu của hệ thống ĐKT đô thị.

        Monitoring hệ thống ĐKT là hê thống chuyên dụng quan trắc, đánh giá, dự báo trạng thái và đề xuất các giải pháp điều chỉnh hoạt động của hệ thống ĐKT.

Lý thuyết và phương pháp luận monitoring hệ thống ĐKT đô thị giới thiệu các nội dung cơ bản  như sau:

–   Khái niệm monitoring hệ thống ĐKT, mục tiêu, nhiệm vụ monitoring hệ thống ĐKT đô thị.

–   Cấu trúc chức năng, cáu trúc nội dung monitoring hệ thống ĐKT đô thị và những định lý cơ bản về thiết kế hệ tống quan trắc tương ứng.

–  Quy trình tổng hợp thiết kế monitoring hệ thống ĐKT đô thị

–   Phân tích tương quan nhiều chiều, chỉ tiêu tích hợp các yếu tố trạng thái và khái niệm trường các thống số địa chất  trong monitoring hệ thống ĐKT đô thị.

– Xác định cấu trúc không gian, các thống số và khối lượng quan trắc, đề xuất các mô hình đánh giá, dự báo trạng thái hệ thống ĐKT đô thị, sử dụng các số liệu quan trắc.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu thường trực đảm bảo điều khiển hoạt động và phát triển bền vững hệ thống ĐKT đô thị.

Khả năng áp dụng lý thuyết:

        Lý thuyết hệ thống và monitoring hệ thống ĐKT đô thị đã được áp dụng trong các đề tài KHCN các cấp để đánh giá, dự báo trạng thái và tai biến ĐKT- MT và xây dựng hệ thống quan trắc tương ứng tại một số khu đô thị Hà Nội (Đới động ven sông Hồng, các khu khai thác nước ngầm công suất lớn, các khu chôn lấp chất thải rắn đô thị, v.v…), đô thị sinh thái Hội An,…và có thể  áp dụng mở rộng để nghiên cứu các hệ thống ĐKT và các vùng lãnh thổ khác.

Kiểm tra Trạm quan trắc ổn định đới động ven sông Hồng

Các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

Sách và giáo trình

1. Научные основы и методика организации мониторинга крупных городов.OAO “PNIIIS”. Mockba 2009, 259Tr.

2. Hoi An, Socialist Republic of Vietnam – Climate Change Vulnerability Assessment. Abridged Report. UN-HABITAT. 2013, 47Tr.

3. Vietnam Special Report on Managing the Risk of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation VN – SREX. Chapter 4. “Changes in Impacts of Climate Extremes: Human Systems and Ecosystems”. UNDP Việt Nam, 2014

4. Mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. NXB. ĐHQGHN. 2016

5. Giáo trình đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành Địa kỹ thuật. Phần 1: Phương pháp xác định tính chất cơ lý của đất trong phòng thí nghiệm. Viện KHCN Xây dựng, 2006

6. TXT-tool 4.084-1.2: Vulnerability Assessment: A Case Study of Backan Town, Northeast Vietnam. Landslide Dynamics: ISDR-ICL Landslide Interactive Teaching Tools. Springer, Cham. 2018

Các bài báo khoa học

 • Chuyển động mặt đất do thay đổi trạng thái ẩm trong đới không bão hoà. Tuyển tập Viện Các KH về Trái đất 1982.
 • Phương pháp xác định đặc trưng ngót khô của đất dính. Tuyển tập HNKH Địa kỹ thuật toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội 1984.
 • Độ bền vững của các lớp đất tầng phủ hạ lưu đê chống bục đất ở đê Hà Nội. Tạp chí Thuỷ lợi 9 – 10/1988.
 • Инженерно – Геологические процессы в системе  дамба г. Ханноя. Геология и разведка  6 / 1994
 • Литотехническая система и методика организации ее мониторинга. Геология и разведка 1 / 1995.
 • Геоэкологические проблемы городских агломерации. Сбор докладов международной конференции “Новые идеи в науках о земле”. Москва 1997.
 • Monitoring hệ thống “Địa – kỹ thuật. Tuyển tập HNKH toàn quốc về Địa chất công trình và môi trường Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, 11/1999.
 • Địa chất công trình chuyên môn và địa kỹ thuật môi trường.Tuyển tập HNKH toàn quốc về Địa chất công trình và môi trường Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, 11/1999
 • Chiến lược quản lý và giảm thiểu tác động ô nhiễm ASEN tới môi trường và sức khoẻ con người.Hội thảo quốc tế “ ô nhiễm As: Hiện trạng, tác động đến sức khoẻ và giải pháp ngăn ngừa”. Hà Nội, 2000
 • Phân vùng ĐCCT phục vụ xây dựng công trình ngầm đô thị Tp. Hồ Chí Minh . Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dưng, số 3/ 2000.
 • Địa kỹ thuật môi trường: Đối tượng, nội dung, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dưng, số1/2000.
 • Analysis and evaluation of natural and technico-natural risks in construction and environment protection. 18th conference o the Asean federation of engineering organizations. CAFEO 2000
 • Khảo sát Địa kỹ thuật môi trường cho xây dựng.Tạp chí Địa kỹ thuật, số 1/2001
 • Phân tích đánh giá tai biến và rủi ro địa chất trong xây dựng.Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dưng, số1/2001
 • Môi trường địa chất đô thị và các khu công nghiệp. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dưng, số 4/2002
 • Sử dụng khái niệm Entropy đánh giá tính bất đồng nhất của hệ thống Địa – kỹ thuật. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dưng, số 3/2004.
 • Rủi ro địa chất – Một nội dung nghiên cứu mới của Địa chất công trình hiện đại. Tuyển tập HNKH toàn quốc về Địa chất công trình và môi trường Việt Nam, Hà Nội, 2005
 • Giáo trình đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành Địa kỹ thuật. Phần 1: Phương pháp xác định tính chất cơ lý của đất trong phòng thí nghiệm. Viện KHCN Xây dựng. 2006
 • Đặc điểm thông tin địa chất và khả năng sử dụng các mô hình xác suất trong nghiên cứu tai biến địa chất. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dưng, số 2/2007
 • Cơ sở tiếp cận hệ thống và đánh giá dự báo tổng hợp tai biến địa chất. Tạp chí Xây dựng, số 6/2007
 • Đánh giá khả năng hoạt động của đứt gãy kiến tạo khu vực nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, Hà Tĩnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 4/2010.
 • Tai biến Địa kỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội và cơ sở khoa học cho các giải pháp giảm thiểu tương ứng. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Quốc tế 1000 năm Thăng Long 10/2010.
 • Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng cac-tơ. TCVN 9402 – 2012
 • Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Thí nghiệm hiện trường: Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT). TCVN 9351:2012
 • Main features of status quo and developing scenarios of hazards related to Climate Change in Hoi An city. Proceeding of International Symposium Hanoi Geoengineering 10.2013
 • Bộ chỉ số khả năng thích ứng, quy trình đánh giá tổn thương và mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 2015.
 • Towards proactive responses to disasters and sustainability of coastal city in the context of climate change: the case of Da Nang, Central Vietnam. 1st International Conference of Transdiciplinary Research on Environmental Problem in Sotheastern Asia, TREPSEA 2014
 • Quy hoạch Đô thị Đại học theo hướng phát triển bền vững. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Các công trình hạ tầng kỹ thuật và phát triển bền vững đô thị”. Hà Nội 2015, trang 79 – 106.
 • Cơ sở lý thuyết nghiên cứu đánh giá các quá trình địa cơ và thuỷ địa cơ phát triển trong hệ thống địa kỹ thuật đê sông đồng bằng Bắc bộ. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dưng, số 4/2005.
 • Phân vùng đô thị phục vụ quy hoạch xây dựng nhà cao tầng theo quan điểm ĐCCT.Tạp chí Xây dung 4/2005
 • Đánh giá khả năng lún mặt đất do khai thác nước ngầm khu vực Hà Nội theo số liệu quan trắc.Tạp chí Địa kỹ thuật, số 2/2005
 • Phân vùng định lượng điều kiện địa chất công trình phục vụ xây dựng.Tạp chí Địa chất công trình và môi trường số 1/ 2005
 • Hệ thống địa – kỹ thuật đê sông đồng bằng Bắc Bộ.Tuyển tập HNKH toàn quốc về Địa chất công trình và môi trường Việt Nam, Hà Nội , 2005
 • Phương pháp đánh giá và phân vùng địa chất công trình theo Bonđaric G.K và Pendin V.V Tạp chí xây dựng, số 12/2005
 • Đặc điểm phá huỷ hệ thống đê sông đồng bằng bắc bộ trong thời gian mưa lũ.Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dưng, số 2/2006.
 • Tai biến ĐKTMT đô thị khu vực khai thác nước ngầm công suất lớn.Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dưng, số 3/2006.
 • Phân vùng dự báo khả năng ổn định hệ thống đê sông đồng bằng Bắc bộ trước tác động của quá trình phá huỷ thấm nền đê, lấy ví dụ cho Hà Nội.Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dưng, số 4/2006.
 • Phương pháp dự báo khả năng sạt lở bờ sông theo chỉ tiêu tích hợp các yếu tố điều kiện kỹ thuật – tự nhiên vùng ven sông.Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dưng, số 1/2007
 • Phương pháp phân vùng định lượng dự báo khả năng phát triển tai biến địa chất theo chỉ tiêu tích hợp các yếu tố phát triển tai biến.Tạp chí Xây dưng, số 9/2007
 • Phân vùng điều kiện địa chất công trình đô thị Hà Nội phục vụ quy hoạch các khu chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh.Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dưng, số 1/2008
 • Một vài phương pháp đánh giá định tính và định lượng vai trò của  các yếu tố hình thành và phát triển tai biến địa chất.Tuyển tập Hội nghị Khoa học Trường Mỏ – Địa ch ất 11/2008
 • Đánh giá độ nguy hiểm động đất khu vực xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, Hà Tĩnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 1/2011
 • Phát triển bền vững đô thị và các khu công nghiệp trong bối cảnh biến đổi toàn cầu.Tuyển tập Hội nghị khoa học“ Bảo vệ Môi trường trong thời kỳ mới”. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. 7/2011
 • Landslide Vulnerability Assessment: A Case Study of Backan Town, Northeast Vietnam.Tạp chí Landslide. 11. (2012).TXT-tool 5.084-1.1
 • Dự báo nguy cơ và cường độ phát triển trượt lở khu vực thị xã Bắc Kan.Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 3/2013
 • Dự báo nguy cơ và đánh giá rủi ro trượt lở khu vực thị xã Bắc Kan.Hội nghị Khoa học kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện KHCN Xây dựng.11. 2013
 • Study on geological characteristics and value of the geoharitages in the SE MeoVac town area, Ha Giang province, Vietnam for sustainable development.Proceeding of International Symposium Hanoi Geoengineering 10. 2013
 • Natural resource sustainable use for proactive response to natural disasters in the context of climate change in Vietnam: A case study of Ban Diu and Tan Nam communes, Ha Giang province.13th International Symposium on Mineral Exploration: Toward Sustainable Society with Natural Resources – Frontiers in Earth Resources Technologies anh Environmental Conservation. Ha nội, 22 – 23.9.2014 VNU PRESS.
 • Các mô hình đô thị ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu: kinh nghiệm quốc tế và áp dụng cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Tấp 30, số 4S, 2014
 • Hiện trạng quy hoạch và cơ sở đề xuất mọt số nội dung nhiệm vụ     triển khai  quy hoạch đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc theo hướng phát triển bền vững. Tạp chí Quy hoạch xây dựng, số 74 (tháng 7/2015)
 • Cơ sở lựa chọn vật liệu xây dựng thân thiện môi trường cho dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Tạp chí Địa kỹ thuật, số 3.2015 (tháng 7/2015)
 • Mô hình đô thị Đại học phát triển bền vững: Kinh nghiệm thế giới và thực tiễn ở Việt Nam. Tuyển tập Hội nghị quốc tế “Globalisation, modernity and urban change” 2015 tại Hà Nội
 • Assessing the adaptive capacity of coastal urban households to climate change (Case study in Lien Chieu district, Da Nang city, Vietnam). VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 31, No. 2. 23-35. 2015
 • Analysis of Rural-Urban linkages in fast growing cities for enhancing resilience to natural disasters (Case study: Da Nang city, Vietnam).VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, (số tháng 12/2015)
 • Justifying Disaster Monitoring System for assessing the impact of climate change and building up models of climate change adaption Việt Nam coatal urban. Proceeding of the 2st International Conference, Hanoi geo 2015, 27 – 28 november “ Engineering geology in respond to climate change and sustainable development of infrastructure”
 • Adaptive capacity for climate change of the urban household in Da Nang city, Vietnam. Tạp chí quốc tế Urban Climate 12.2015
 • Phân vùng định lượng mức độ phức tạp của điều kiện địa chất công trình – địa kỹ thuật phục vụ xây dựng hạ tầng đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Tạp chí Địa kỹ thuật, số 1.2016
 • Environmental geotechnis: New devolopment period of Geoengineering and Geotechnis in Viet Nam. Proceeding of the 3st International Conference, Viet geo 2016, 22 – 23 november “ Geological and Geotechnical Engineering in respond to climate change and sustainable development of infrastructure
 • Argumentation on the observation system for landslide hazard forecast in the Southwestern Ha Giang province. Proceeding of the 3st International Conference, Viet geo 2016, 22 – 23 november “ Geological and Geotechnical Engineering in respond to climate change and sustainable development of infrastructure
 • Risk assesment forecast of landslide in the Southwestern Ha Giang province. Proceeding of the 3st International Conference, Viet geo 2016, 22 – 23 november “ Geological and Geotechnical Engineering in respond to climate change and sustainable development of  infrastructure
 • Urban Geotechnis System and Environmental geotechnis problems. Proceeding of the 2st International Conference, Hanoi geo 2016, October 21-22.  “Enerrgy  and sustainability.”
 • Ảnh hưởng của các yếu tố địa chất công trình đến xây dựng cac công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị trung tâm Hà Nội.( cụ thể với tuynen chứa các đường dây, cáp đi nổi). Tạp chí Xây dựng, số 12 – 2016. Tr 139 – 142
 • Infrastructure models for sustainable urban university and the application in Vietnam. Proceeding of the 3st International Conference, Viet geo 2016, 22 – 23 november “ Geological and Geotechnical Engineering in respond to climate change and sustainable development of infrastructure. ISBN 978-604-62-6726-3
 • Biến dạng lún của đất dính nhiễm mặn vùng đồng bằng sông Hồng. Tạp chí Địa kỹ thuật, số 1 năm 2017
 • Nghiên cứu đánh giá một số đặc trưng động học của đất nền khu đô thị trung tâm thành phố Hà Nội. Tạp chí Địa kỹ thuật, số 4 năm 2017
 • Mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với Biến đổi khí hậu: Trường hợp nghiên cứu tại Tp. Đà Nẵng. Báo cáo Hội thảo Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu. Viện Tài nguyên và Môi trường. ĐHQGHN. 6/12/2017
 • Một số đặc điểm về cấu trúc nền địa chất, hiện trạng khai thác sử dụng Không gian ngầm (KGN) và tính cấp thiết về xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển bền vững KGN đô thị Hà Nội. Báo cáo Hội thảo “ Địa chất đô thị Hà Nội” – Xây dựng CSDL địa chất và phát triển công nghệ quản trị thông minh KGN đô thị Hà Nội. Tổng cục ĐC&KS VN, Cục ĐC Vương Quốc Anh, UBND Tp. Hà Nội.28. 3.2018
 • Classifying the foundation structure for sustainable planning and development of Hanoi urban center. Proceeding of the 4st International Conference, Viet geo 2018, Quang Binh, 21 – 22 september, 2018. “ Geological and Geotechnical Engineering in respond to climate change and sustainable development of infrastructure”. Science and Technics publising House, Page 135 – 141
 • Current Situation and Risk Potential of Environment – Geotechnical Disasters in Hanoi Urban Center. Tuyển tập báo cáo tóm tắt hội nghị khoa học « Diễn đàn Hà Nội Hanoi Forum 2018: Hướng tới phát triển bền vững – Ứng phó với biến đổi khí hậu”. Hà Nội 8-10.11.2018.Tr. 188 – 189
 • A Methodology to Evaluate and Forecast Environ – Geotechnical Hazards in the Central area of Hanoi . 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference Sgem 2018. Conference Proceeding volume 18. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Isue : 1.2 Hydrogeology, engineering geology and geotechics. Page 293 – 300.