DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỊCH VỤ KHCN CỦA CÁN BỘ KHOA ĐỊA CHẤT ĐANG THỰC HIỆN NĂM 2018

Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội là đơn vị có thế mạnh nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực địa chất , địa chất biển, địa chất dầu khí, địa chất công trình,  sử dụng bền vững tài nguyên – môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Danh mục các đề tài, dự án của các cán bộ Khoa Địa chất trong năm 2018-2019 được liệt kê cụ thể như sau:

TT Tên nhiệm vụ/đề tài/dịch vụ KHCN
A ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC
1.                  Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển bền vững tích hợp 3E+1 (kinh tế, môi trường, hệ sinh thái và an ninh phi truyền thống) cho các khu vực biên giới Việt – Lào vùng Tây Bắc.
2.                  Nghiên cứu xác lập bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững vùng ven biển Việt Nam, thử nghiệm ứng dụng cho vùng điển hình và đề xuất giải pháp nhân rộng
3.                  Nghiên cứu diễn biến và dự báo xu thế biến động các địa hệ khu vực ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy từ Holocen đến nay
4.                  Nghiên cứu dự báo nguy cơ tai biến trượt lở mái dốc dọc các tuyến giao thông trọng điểm miền núi tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp ứng phó
B ĐỀ TÀI NAFOSTED
5.                  Nghiên cứu biến đổi ngắn hạn của sét Núi Nưa – Thanh Hóa và Di Linh – Lâm Đồng nhằm đánh giá khả năng cô lập chất thải hạt nhân
6.                  Nghiên cứu cơ chế phá hủy bờ sông Hồng khu vực Hà Nội do chế độ thủy động lực của sông trong mùa mưa phục vụ việc bảo vệ bờ sông và phát triển bền vững vùng ven sông
7.                  Khôi phục sự dao động mực nước biển trong Holocene khu vực đồng bằng sông Hồng dựa trên phân tích vi cổ sinh và tỷ lệ đồng vị 16O/18O nhằm dự đoán xu hướng dao động mực nước biển trong tương lai
8.                  Nghiên cứu so sánh các quá trình sinh địa hóa carbon hữu cơ trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Đồng Rui (Quảng Ninh) và Khu dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (Tp. Hồ Chí Minh)
9.                  Nghiên cứu giá trị địa chất trong các thành tạo trầm tích tuổi Devon muộn – Permi (D3-P) ở Miền Bắc Việt Nam phục vụ phát triển du lịch
10.              Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng trong thực vật xung quanh khu vực mỏ đa kim Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên
11.              Nghiên cứu sự phát xạ khí radon (220Rn, 222Rn) trong môi trường karst khu vực Đông Bắc Việt Nam
12.              Nghiên cứu lịch sử hoạt động gió mùa và biến đổi môi trường ghi nhận trong trầm tích hồ núi lửa Biển Hồ, vùng Tây Nguyên
C CÁC ĐỀ TÀI KHÁC (cấp ĐHQGHN, ARC, TN,…)
13.             Nghiên cứu đánh giá đa lợi ích từ rừng ngập mặn nhằm nâng cao tính bền vững và duy trì sinh kế cộng đồng ở khu vực ven biển, lấy ví dụ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
D DỊCH VỤ KHOA HỌC
14.             Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển Tư Chính – Vũng Mây, tỷ lệ 1/500.000
15.             Lập bản đồ trầm tích tầng mặt tỷ lệ 1/5.000 thuộc Dự án nhánh 1: Điều tra đặc điểm địa hình, địa chất đáy biển các bãi ngầm vùng DKI phục vụ thiết kế xây dựng công trình.
16.             Phân tích mẫu thuộc Dự án nhánh 1: Điều tra đặc điểm địa hình, địa chất đáy biển các bãi ngầm vùng DKI phục vụ thiết kế xây dựng công trình.

 

Tin Liên Quan