Đăng ký dự thi thăng hạng chuyên viên chính, giảng viên chính, nghiên cứu viên chính năm 2022

Công văn số 1713/ĐHKHTN-TCCB-HC về việc đăng ký dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính, giảng viên chính, kế toán viên chính, nghiên cứu viên chính do Bộ Nội vụ tổ chức năm 2022.
Hạn nộp hồ sơ trước ngày 06/7/2022.

Tin Liên Quan