Ban Lãnh đạo Khoa

TS. Nguyễn Tài Tuệ

Phó Trưởng Khoa

Phụ trách Khoa học và Công nghệ

TS. Nguyễn Thùy Dương

Phó Trưởng Khoa

Phụ trách Đào tạo