Cán bộ

Ảnh chụp tập thể các cán bộ Khoa Địa chất – Trường Đại học KHTN – ĐHQGHN

⊕ Khoa Địa chất có 38 cán bộ viên chức chính thức trong đó:

Giảng viên là 31 người,

Nghiên cứu viên là 7 người.

 

⊕ Số giảng viên kiêm nhiệm là 15 người

 

⊕ Về chức danh, học hàm học vị thì Khoa hiện có:

2 Giáo sư

8 Phó giáo sư

18 Tiến sỹ

8 Thạc sỹ

2 Kỹ sư


 

BAN LÃNH ĐẠO KHOA
ĐỘI NGŨ TRỢ LÝ   CÁC TRƯỞNG BỘ MÔN   GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM
CÁC CÁN BỘ TRONG KHOA