Cán bộ

Ảnh chụp tập thể các cán bộ Khoa Địa chất – Trường Đại học KHTN – ĐHQGHN

⊕ Khoa Địa chất có 32 cán bộ viên chức chính thức trong đó:

Giảng viên là 27 người,

Nghiên cứu viên, chuyên viên là 5 người.

 

⊕ Về chức danh, học hàm học vị thì Khoa hiện có:

1 Giáo sư

10 Phó giáo sư

16 Tiến sỹ

4 Thạc sỹ

1 Cử nhân


 

BAN LÃNH ĐẠO KHOA
ĐỘI NGŨ TRỢ LÝ   CÁC TRƯỞNG BỘ MÔN   GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM
CÁC CÁN BỘ TRONG KHOA