Tân sinh viên khóa QH.2022.T (K67) Khoa Địa chất nhập học, sẵn sàng bước vào năm học mới

Ngày 18/9, tân sinh viên khóa QH.2022.T (K67) Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã đến Trường nhập học, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Tân sinh viên khóa QH.2022.T (K67) nhập học, sẵn sàng bước vào năm học mới

Tân sinh viên khóa QH.2022.T (K67) nhập học, sẵn sàng bước vào năm học mới

Tân sinh viên khóa QH.2022.T (K67) nhập học, sẵn sàng bước vào năm học mới

Tân sinh viên khóa QH.2022.T (K67) nhập học, sẵn sàng bước vào năm học mới

Tin Liên Quan