TS. NGUYỄN THỊ HỒNG

THÔNG TIN CÁ NHÂN

TS. Nguyễn Thị Hồng

Hướng nghiên cứu: Quản lý tài nguyên và môi trường (Đánh giá tác động biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt và biến đổi khí hậu; đánh giá, quản lý tổng hợp tài nguyên nước).

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 1998 – nay

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Quản lý và phát triển tài nguyên, Phòng 612 nhà T5, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Email: nthong@vnu.edu.vn ; nguyenthihong.hus@gmail.com

Điện thoại: +84-24-35587061

Website: http://EosVNU.net/

chi Hong3

Công trình tiêu biểu

        Trong xu thế biến đổi khí hậu hiện nay, tai biến lũ lụt có thể xảy ra không theo quy luật thông thường, gây thiệt hại ngày càng lớn về người, tài sản và cơ sở hạ tầng cho nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy, dự báo, cảnh báo lũ lụt kịp thời, chính xác trở thành một yêu cầu rất cấp bách, đặc biệt đối với các lưu vực sông vừa và nhỏ. Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ: Trường hợp nghiên cứu tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn (LVS VGTB), tỉnh Quảng Nam là đã xây dựng được một hệ thống cảnh báo lũ lụt trực tuyến, theo thời gian thực trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Mô đun mô hình mô phỏng lũ LVS VGTB được xây dựng dựa trên việc tích hợp GIS, mô hình thủy văn bán phân bố SWAT với mô hình thủy lực HEC-RAS. Các kết quả hiệu chỉnh và kiểm định bước đầu cho thấy bộ mô hình là phù hợp cho khu vực nghiên cứu và đã được tích hợp trong hệ hỗ trợ cảnh báo lũ trên LVS VGTB.

Cấu trúc, nguyên lý hoạt động của hệ thống cảnh báo lũ  lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn

Mô-đun cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo lũ lụt theo thời gian thực tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

Các bài báo, báo cáo khoa học

 • Nguyen Kim Loi, Nguyen Duy Liem, Le Hoang Tu, Nguyen Thi Hong, Cao Duy Truong, Vo Ngoc Quynh Tram, Tran Thong Nhat, Tran Ngoc Anh, Jaehak Jeong (2018), “Automated Procedure of Real-time flood forecasting in Vu Gia – Thu Bồn River Basin, Vietnam by Integrating SWAT and HEC-RAS Models”. Journal of Water and Climate Change.
 • Ngoc-Thach, Nguyen; Bao-Toan Ngo, Dang; Xuan-Canh, Pham; Hong-Thi, Nguyen; Hang Thi, Bui; NhatDuc, Hoang; Dieu, Tien Bui (2018) “Spatial Pattern Assessment of Tropical Forest Fire Danger at Thuan Chau area (Vietnam) using GIS-Based Advanced Machine Learning Algorithms: A comparative study. Ecological Informatics.
 • Ngoc Thach Nguyen, Thi Hong Nguyen, Xuan Cam Pham, Quoc Huy Nguyen (2018), “Building an early warning system for mountains area, case study in Thuan Chau district – Son La province”. International Conference on GeoInformatics for Spatial – Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences, tr 42-53.
 • Nguyễn Thị Hồng, Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi (2016), “Optimal Selection of Number and Location of Meteo-Hydrological Monitoring Networks on Vu Gia – Thu Bon River Basin using GIS”, International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology. Vol 6, No 3.
 • Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Bích, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Kim Lợi (2016), “Đánh giá ảnh hưởng của biến động sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”, Tạp chí địa chất, loạt A, số 351, 5-6/2016, tr 49-59.
 • Dương Ngọc Minh, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Kim Lợi (2015), “Tích hợp GIS và AHP thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ tổn thương lũ tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam”, Kỷ yếu Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2015”. Nhà xuất bản Xây dựng. tr 298-201.
 • Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thị Bích, Lê Duy Bảo Hiếu, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Kim Lợi (2014), “Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá ảnh hưởng thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Vu Gia”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số2S (2014) 80-91.
 • Nguyễn Kim Lợi, Nguyễn Duy Liêm, Lê Hoàng Tú, Lê Văn Phận, Trần Lê Như Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Trai, Phạm Công Thiện, Hoàng Thị Thủy, Lê Tấn Phúc (2013), “Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam”, Kỷ yếu hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2013”, Nhà Xuất bản Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tr 9 – 18.
 • Nguyễn Thị Hồng, Trần Thị Việt Hà, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi (2013), “Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước tại tiểu lưu vực hồ Trị An thuộc hệ thống sông Đồng Nai”, Kỷ yếu hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2013”, Nhà Xuất bản Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tr 377 – 384.
 • Nguyễn Kim Lợi, Nguyễn Duy Liêm, Phạm Công Thiện, Lê Văn Phận, Lê Hoàng Tú, Hoàng Thị Thủy, Nguyễn Văn Trai, Trần Lê Như Quỳnh, Lê Tấn Phúc, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Tịnh Ấu, Nguyễn Thị Hồng, R.Srinivasan (2013), “Development of an Online Supporting System Flood Warning for Vu Gia Watershed, Quang Nam Province, Vietnam: Conceptual Framework and Proposed Research Techniques”, VNU Journal of Earth and Environmental Sciences. Vol.29, No.1, Pg. 38-44.
 • Lê Hoàng Tú, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi (2013), “Phân vùng nguy cơ lũ lụt tại lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam bằng ứng dụng công nghệ GIS và thuật toán AHP”, VNU Journal of Earth and Environmental Sciences. 29, No.3, tr 64 – 72.
 • Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Thị Hồng, Trương Phước Minh, Nguyễn Kim Lợi (2011), “Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình SWAT đánh giá lưu lượng dòng chảy lưu vực Sông Bé”, Kỷ yếu hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2011”, Nhà Xuất bản Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tr 7-13.
 • Nguyễn Kim Lợi, Hoàng Thị Thủy, Nguyễn Văn Trai, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hồng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Trương Phước Minh, Suppakorn Chinvanno (2011), “Ứng dụng mô hình SWAT và phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2011”, Nhà Xuất bản Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tr 41-50.
 • Erhardt B., K. Fischer, J. Kasbohm, Lê Đức Ngân, Lê Thị Lài, H. Wessel, Nguyễn Thị Hồng, Lê Thị Kim Oanh, Đoàn Minh Vũ, S. Schlüter, V. Keuter (2009), ““NDcitylineiaks”-system: A module-like decentralized waste water treatment concept for Nam Dinh City”, Journal of Geology. Series B, N 33, Pg. 107-203.
 • Kasbohm J., S. Grothe, W.Steingrube, Lê Thị Lài, Lê Đức Ngân, Nguyễn Thị Hồng, Lê Thị Kim Oanh, Nghiêm Quỳnh Hương (2009), “Intergrated Water Resources Management (IWRM) – An Introduction”, Journal of Geology. Series B, No 33 Pg. 3-14.
 • Nguyễn Thị Hồng, J. Kasbohm, H. Wessel, J. Hartleib (2009), “GIS-Based starting tools of decision making for wastewater treatment planning”, Journal of Geology. Series B, No 33, Pg.124 – 141.

 

Sách chuyên khảo

 • Nguyễn Ngọc Thạch, Đinh Thị Bảo Hoa, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Vũ Giang, Dư Vũ Việt Quân (2017), “Viễn thám – GIS nghiên cứu lớp phủ, sử dụng đất”. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Nguyễn Kim Lợi, Trần Thống Nhất, Nguyễn Văn Trai, Nguyễn Thị Hồng và nnk (2016), “Hệ hỗ trợ cảnh bảo lũ (Trường hợp nghiên cứu tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam)”. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 216 tr.