TS. NGUYỄN THẾ HÙNG

THÔNG TIN CÁ NHÂN

TS. Nguyễn Thế Hùng

Hướng nghiên cứu:

 • Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp Địa chấn và địa vật lý trong khảo sát địa chất biển và tìm kiếm thăm dò dầu khí;
 • Đánh giá tiềm năng và triển vọng dầu khí;
 • Nghiên cứu cấu trúc địa chất các bể trầm tích.

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 2015 – nay

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Địa chất Dầu khí

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Địa chất Dầu khí, P.610, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: nguyenthehunghus@gmail.com

Điện thoại: 0913249590

Chu Hung1

Công trình tiêu biểu

 1. Nghiên cứu tướng đá cổ địa lý các thành tạo trầm tích Neogen Bắc bể Sông Hồng (2005-2006)
 2. Đánh giá tiềm năng dầu khí các đối tượng Miocen – Plioxen bể trầm tích Sông Hồng (2008-2009)
 3. Xây dựng nội dung báo cáo đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực TK-TD-KT dầu khí (2009-2010)
 4. Cơ sở khoa học mở các dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí tại các lô 35, 36, 40, 41, 42, 43 và 44 bồn trũng Malay-Thổ chu (2008-2009)
 5. Khả  năng mở các dự án thăm dò mới trên cơ sở đánh giá triển vọng dầu khí các lô mở bể Sông Hồng, bể Hoàng Sa, bể Phú Khánh, bể Tư Chính – Vũng Mây, bể Nam Côn Sơn và bể Mã Lai – Thổ Chu (2010)
 6. Cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí 09 lô mở phục vụ đầu thầu (2011)
 7. Petrophysical study and reservoir characterization of Danan block, Iran (2008)
 8. Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí các khu vực Trường Sa, Tư Chính- Vũng Mây, KC09-25/06-10 (2008-2010)
 9. Nghiên cứu cấu trúc địa chất các bể trầm tích Kainozoi vùng nước sâu (trên 200m) Biển Đông Việt Nam và đánh giá tài nguyên năng lượng và khoáng sản, mã số KC09.03/11-15 (2013-2015)
 10. Dự án ENRECA: Nâng cao năng lực nghiên cứu và đánh giá tiềm năng dầu khí các bể trầm tích Việt Nam (2013-2015)

Các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

1. Các công trình KH&CN được công bố, sách chuyên khảo

Tạp chí quốc tế

TTTÊN CÔNG TRÌNHTÁC GIẢ HOẶC ĐỒNG TÁC GIẢTẠP CHÍ CÔNG BỐNĂM CÔNG BỐ
1The sedimentary, magmatic and tectonic evolution of the southwestern South China Sea revealed by seismic stratigraphic analysisĐồng tác giảMarine Geophysical Research2013
2Non – uniform hyper – extension in advance of  sea floor spreading on the Viet nam cont inental margin and t he SW South China SeaĐồng tác giảBasin Research, 26, 106-1342014
3Geological structure of the northeastern sea of the Gulf of Tonkin, Vietnam from gravity and seismic dataĐồng tác giảThe proceeding of the 7th VAST-AIST workshop “Research collaboration: Review and perspective, Hanoi, 12th Nov, P. 241-250.2015

 

Tạp chí trong nước

TTTÊN CÔNG TRÌNHTÁC GIẢ HOẶC ĐỒNG TÁC GIẢTẠP CHÍ CÔNG BỐNĂM CÔNG BỐ
1The method of the interpretation of deep seismic refraction data based on mathematical modeling.Tác giảConference on Vietnam Petroleum Institute 20 Years Development and Prospects, pp. 91-101.1998
2Phương pháp và một số kết quả phân tích thực nghiệm trường nhiễu địa chấn trong giếng khoanTác giảTạp chí dầu khí 4-1998, tr.12-211999
3The method and some results of experiential analysis of seismic noise filed in the well.Tác giảPetroleum Preview, Vol.1-1999, pp. 36-46.1999
4Minh giả tổng hợp các tài liệu địa chất và địa vật lý sử dụng phần mềm Landmark.Tác giảTạp chí Dầu khí, 4-1999, tr. 2-111999
5The integrated interpretation of the geological and geophysical data based on using Landmark applications.Tác giảPetroleum Preview, Vol.3-1999, pp. 21-28.1999
6Giải thích biên độ từ các tài liệu địa chấn phản xạ 3DTác giảTạp chí dầu khí 3-1999, tr. 9-171999
7Đánh giá kinh tế địa chất các mỏ dầu khí.Đồng Tác giảTạp chí Dầu khí 7-1999, tr. 29-34.1999
8Vấn đề ứng dụng băng địa chấn tổng hợp trong minh giải tài liệu địa chấn phản xạ.Tác giảTuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ 2000 “Ngành dầu khí Việt Nam trước thềm thế kỷ 21” Tập 1, Nhà xuất bản Thanh niên, tr.  295-3052000
9Địa tầng trầm tích Đệ tam thềm lục địa Tây Nam Việt Nam.Đồng tác giảTạp chí Địa Chất. Loại A, Số 273, 11/2002, tr.11-20.

 

2002
10Tích hợp minh giải dị thường trọng lực đánh giá tiềm năng dầu khí khu vực biển Đông Việt Nam.Tác giảTạp chí Dầu khí số 4-2005, tr. 2-8.2005
11Đánh giá triển vọng dầu khí hệ tầng Tiên Hưng Bắc bể Sông Hồng theo phương pháp gradient trọng lực chuẩn hoá toàn phần, địa chấn, địa vật lý giếng khoan.Tác giảTạp chí Dầu khí số 2-2005, tr. 19-25.2005
12Using moralized total gradient method of gravity anomaly in combination with seismic and borehole data to estimate the oil gas potential for Tien Hung formation in Northern part of Red River basinTác giảPetroleum Review, Vol.2-2005, pp.19-25.2005
13Nghiên cứu tướng đá cổ địa lý các thành tạo trầm tích Neogen Bắc bể Sông Hồng.Tác giảTuyển tập Hội nghị Khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành Dầu khí.2005
14Ứng dụng địa tầng trong thăm dò dầu khí ở Bắc bể Sông Hồng- Một vài ví dụ.Tác giảTạp chí Dầu khí số 3-20062006
15Main geological factors that turned White Tiger basement into a great commercial oil field of Viet NamTác giảInternational conference-Fractured Basement Reservoir. Science and Technical Publishing House, pp.116-121.2006
16Một số phát hiện về bẫy phi cấu tạo dạng quạt ngầm bể trầm tích Sông Hồng.Tác giảTuyển tập báo cáo Hội Nghị- Khoa học Công nghệ Viện Dầu khí Việt Nam 30 năm phát triển và hội nhập, quyển 1, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr.76-86.2008
17Phân tích đối sánh các phát hiện dầu khí của Trung Quốc và Việt Nam ở Khu vực trung tâm bể Sông Hồng – Một giải pháp nghiên cứu tiếp theoTác giảTuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học địa chất Biển toàn quốc lần thứ nhất, Hạ Long 9-10/10/2008. pp. 357-363.2008
18Đặc điểm kiến tạo các bồn trầm tích Kainozoi ở biển Đông Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu mớiĐồng tác giảTuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học và Công nghệ Quốc tế: Dầu khí Việt Nam 2010 Tăng tốc – Phát triển. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Quyển 1, tr 57-73.2010
19Đặc điểm cấu trúc địa chất vùng nước sâu biển Đông Việt Nam trên cơ sở minh giải địa chấnĐồng tác giảTạp chí Địa Chất Loạt A. Số 320; 9-10/2010; tr. 120-133.

 

2010
20Đặc điểm địa chất dầu khí các thành tạo Plioxen ở trung tâm bể Sông Hồng.Tác giảTuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học và Công nghệ Quốc tế: Dầu khí Việt Nam 2010 Tăng tốc – Phát triển. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Quyển 1, tr  256-271.2010
21Địa chất và kiến tạo khu vực Tư Chính – Vũng MâyĐồng tác giảTuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học và Công nghệ Quốc tế: Dầu khí Việt Nam 2010 Tăng tốc – Phát triển, NXBKHKT. Quyển 1, tr  392-4062010
22Tectono-sedimentary development and hydrocarbon system of Phu Khanh basin, central shelf of VietnamĐồng tác giảPetrovietnam Journal, Vol. 6-2010, pp.  20-262010
23Các tiền đề và dấu hiệu địa chất liên quan đến tài nguyên hydrat ở vùng biển Phú Khánh và Tư Chính – Vũng MâyĐồng tác giảTạp chí Địa Chất Loạt A. Số 327-328; 9-12/2011; pp 11-212011
24Địa chất dầu khí các bể trầm tích Kainozoi ở Vùng Biển Việt NamĐồng tác giảHội nghị KHCN Biển toàn quốc lần thứ 5, Quyển 3, Phần Địa lý, Địa chất và ĐVL Biển, NCB KHTN&CN2011
25Đặc điểm phân bố và triển vọng dầu khí của cấu tạo đá móng carbonat lo MVHN02 – Tây Bắc Sông Hồng.Đồng tác giảHội nghị KHCN Biển toàn quốc lần thứ 5, Quyển 3, Phần Địa lý, Địa chất và ĐVL Biển, NCB KHTN&CN2011
16Cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí các bể trầm tích Kainozoi thềm lục địa và vùng biển Việt NamĐồng tác giảTuyển tập Báo cáo HNKHCN, Trí tuệ Dầu khí VN, Nxb. KH&KT2013
27Môi trường trầm tích và tiềm năng chứa dầu khí của trầm tích Pliocen, phần trung tâm bể Sông HồngĐồng tác giảTuyển tập Báo cáo HNKHCN, Trí tuệ Dầu khí VN, Nxb. KH&KT2013
28Đánh giá tiềm năng dầu khí bể Phú Khánh trên cơ sở nghiên cứu cơ chế kiến tạo – địa động lực nội bểĐồng tác giảTuyển tập Báo cáo HNKHCN, Trí tuệ Dầu khí VN, Nxb. KH&KT2013
29Sequence stratigraphy  and sedimentary environment of Tu Chinh – Vung May area in Vietnam continental shelfĐồng tác giảJournal of Geology, Series B, No. 43/ 2015, pp 65-77.2015
30Nghiên cứu cấu trúc địa chất các bể trầm tích Kainozoi vùng nước sâu (trên 200m nước) biển Đông Việt Nam và đánh giá tài nguyên năng lượng và khoáng sảnĐồng tác giảTuyển tập Kết quả nổi bật các đề tài KH&CN KC09/11-15, Tập 1, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN:978-604-913-443-2, Tr. 49-992016
31Minh giải tài liệu trọng lực và từ dự báo cấu trúc triển vọng khoáng sản rắn khu vực thềm lục địa Nam-Đông nam Việt NamĐồng tác giảTạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 1 6, Số 3, 2016, 228-234
DOI: 10.15625/1859-3097/16/3/7388
2016
32Nghiên cứu áp dụng các thuộc tính địa chấn trong xây dựng mô hình tướng địa chất 3D mỏ X khu vực lô 103-107 bể trầm tích Sông Hồng, Việt NamĐồng tác giảTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2S (2016),  20-322016
33Đặc điểm tướng và môi trường trầm tích Miocen sớm – giữa khu vực lô 102 – 106, Bắc bể Sông Hồng.Đồng tác giảTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2S (2016),  155-1662016
34The Miocene Depositional Geological Evolution of Phu Khanh, Nam Con Son and Tu Chinh – Vung May Basins in Vietnam Continental Shelf.Đồng tác giảTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2S (2016),  155-1662018
35Review on the Different Approaches to Paleo-environment and Paleo-climate ResearchĐồng tác giảTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2S (2016),  155-1662018

 

 

Sách chuyên khảo

 TT

Tên sách chuyên khảo Tác giả hoặc đồng tác giảNhà xuất bản 

Năm xuất bản 

 

1

Cấu trúc địa chất vùng nước sâu (trên 200m) Nam Việt Nam làm cơ sở khoa học để tìm kiếm khoáng sản liên quanĐồng tác giảNxb KH và CN, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam2012
2Nguy cơ tai biến lở ngầm trên thềm lục địa Nam Trung Bộ.Đồng tác giảNxb KH và CN, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam2017
Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn
TTTên công trìnhHình thức, quy môThời gian
1Bản đồ địa chất biển Đông và vùng kế cận, tỷ lệ 1: 1.000.000, chương trình KC-09-23Nhà nước2005-2007
2Nghiên cứu cấu trúc và địa động lực hệ thống đứt gãy Tây biển Đông trên thềm lục địa miền Trung Việt Nam phục vụ dự báo nguy cơ động đất và sóng thầnViện khoa học và Công nghệ Việt Nam2007-2008
3Ứng dụng công nghệ thông tin xử lý, phân tích tài liệu địa chấn nông độ phân giải cao để xây dựng một số phân vị địa chấn địa tầng chuẩn phục vụ lập bản đồ tướng địa chấn. Áp dụng thử nghiệm tại vùng biển ven bờ Phan Thiết – Hồ TràmBộ Tài nguyên &  Môi trường2006-2007
4Nghiên cứu Địa tầng phân tập (Sequence stratigraphy) các bể trầm tích Sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn nhằm đánh giá tiềm năng khoáng sản. Mã số KC09-20/06-10Nhà nước2007-2010
5Nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng nước sâu (trên 200m) Nam Việt Nam làm cơ sở khoa học để tìm kiếm khoáng sản liên quan. Mã số KC09-18/06-10Nhà nước2008-2010
6Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiên đại và địa động lực Biển Đông, làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan và đề xuất các giải pháp phòng tránh. Mã số KC 09-11/06-10Nhà nước2007-2010
7Nghiên cứu mối quan hệ giữa nguy cơ tràn dầu và các biến cố địa chất tự nhiên trên vùng biển Việt Nam. Mã Số KC 09-11BS/06-10Nhà nước2008-2010
8Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí các khu vực Trường Sa, Tư Chính- Vũng Mây, KC09-25/06-10Nhà nước2008-2010
9Nghiên cứu tổng hợp các điều kiện địa chất, địa động lực khu vực Vịnh Bắ Bộ phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế vùng Đông Bắc Việt Nam, mã số KC09.09/11-15Nhà nước2013-2015
10Nghiên cứu, cảnh báo nguy cơ trượt lở ngầm trên thềm lục địa Nam Trung Bộ, mã số KC09.11/11-15Nhà nước2013-2015
11Nghiên cứu đặc  điểm địa mạo và lịch sử hình thành hệ thống thềm biển trên thềm lục địa và ven bờ miền Trung Việt nam (từ Đà Nẵng đến Phan Thiết) trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển và chuyển động kiến tạo KC09.18/11-15.Nhà nước2013-2015
12Nghiên cứu kỹ thuật mô hình, mô phỏng mỏ dầu khí phù hợp với dạng đá móng granit nứt nẻ và áp dụng cho mỏ Bạch Hổ, mã số KC09.21/11-15Nhà nước2013-2015
13Nghiên cứu cấu trúc địa chất các bể trầm tích Kainozoi vùng nước sâu (trên 200m) Biển Đông Việt Nam và đánh giá tài nguyên năng lượng và khoáng sản, mã số KC09.03/11-15Nhà nước2012-2015
Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gianThuộc Chương trình
Nghiên cứu cấu trúc địa chất các bể trầm tích Kainozoi vùng nước sâu (trên 200m nước) Biển Đông Việt Nam và đánh giá tài nguyên năng lượng và khoáng sản KC09.03/11-152012-2015Nhà nước
Dự án ENRECA: Nâng cao năng lực nghiên cứu và đánh giá tiềm năng dầu khí các bể trầm tích Việt Nam2011-2014Dự án ODA
Nghiên cứu tổng hợp các điều kiện địa chất, địa động lực khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ phục vụ công tác qui hoạch phát triển kinh tế vùng Đông Bắc Việt Nam. KC09.09/11-152012-2015Nhà nước
Nghiên cứu, cảnh báo nguy cơ trượt lở ngầm trên thềm lục địa Nam Trung bộ. KC09.11/11-152012-2015Nhà nước
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống CSDL liên ngành phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc2013-2017Chương trình Tây Bắc
Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển bền vững tích hợp 3E+1 (kinh tế, môi trường, hệ sinh thái và an ninh phi truyền thống) cho các khu vực biên giới Việt – Lào vùng Tây Bắc.2017-2018Nhà nước
Nghiên cứu diễn biến và dự báo xu thế biến động các địa hệ khu vực ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy từ Holocen đến nay. KC.09.02/16-202016-2019Nhà nước
Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo Pliocen – Đệ Tứ khu vực tây nam trũng sâu Biển Đông và kế cận làm tiền đề tìm kiếm khoáng sản rắn.  KC.09.32/16-202018-2020Nhà nước