TS. NGUYỄN THẾ HÙNG

THÔNG TIN CÁ NHÂN

TS. Nguyễn Thế Hùng

Hướng nghiên cứu:

 • Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp Địa chấn và địa vật lý trong khảo sát địa chất biển và tìm kiếm thăm dò dầu khí;
 • Đánh giá tiềm năng và triển vọng dầu khí;
 • Nghiên cứu cấu trúc địa chất các bể trầm tích.

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 2015 – nay

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Địa chất Dầu khí

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Địa chất Dầu khí, P.610, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: nguyenthehunghus@gmail.com

Điện thoại: 0913249590

Chu Hung1

Công trình tiêu biểu

 1. Nghiên cứu tướng đá cổ địa lý các thành tạo trầm tích Neogen Bắc bể Sông Hồng (2005-2006)
 2. Đánh giá tiềm năng dầu khí các đối tượng Miocen – Plioxen bể trầm tích Sông Hồng (2008-2009)
 3. Xây dựng nội dung báo cáo đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực TK-TD-KT dầu khí (2009-2010)
 4. Cơ sở khoa học mở các dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí tại các lô 35, 36, 40, 41, 42, 43 và 44 bồn trũng Malay-Thổ chu (2008-2009)
 5. Khả  năng mở các dự án thăm dò mới trên cơ sở đánh giá triển vọng dầu khí các lô mở bể Sông Hồng, bể Hoàng Sa, bể Phú Khánh, bể Tư Chính – Vũng Mây, bể Nam Côn Sơn và bể Mã Lai – Thổ Chu (2010)
 6. Cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí 09 lô mở phục vụ đầu thầu (2011)
 7. Petrophysical study and reservoir characterization of Danan block, Iran (2008)
 8. Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí các khu vực Trường Sa, Tư Chính- Vũng Mây, KC09-25/06-10 (2008-2010)
 9. Nghiên cứu cấu trúc địa chất các bể trầm tích Kainozoi vùng nước sâu (trên 200m) Biển Đông Việt Nam và đánh giá tài nguyên năng lượng và khoáng sản, mã số KC09.03/11-15 (2013-2015)
 10. Dự án ENRECA: Nâng cao năng lực nghiên cứu và đánh giá tiềm năng dầu khí các bể trầm tích Việt Nam (2013-2015)

Các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

1. Các công trình KH&CN được công bố, sách chuyên khảo

Tạp chí quốc tế

TT TÊN CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ HOẶC ĐỒNG TÁC GIẢ TẠP CHÍ CÔNG BỐ NĂM CÔNG BỐ
1 The sedimentary, magmatic and tectonic evolution of the southwestern South China Sea revealed by seismic stratigraphic analysis Đồng tác giả Marine Geophysical Research 2013
2 Non – uniform hyper – extension in advance of  sea floor spreading on the Viet nam cont inental margin and t he SW South China Sea Đồng tác giả Basin Research, 26, 106-134 2014
3 Geological structure of the northeastern sea of the Gulf of Tonkin, Vietnam from gravity and seismic data Đồng tác giả The proceeding of the 7th VAST-AIST workshop “Research collaboration: Review and perspective, Hanoi, 12th Nov, P. 241-250. 2015

 

Tạp chí trong nước

TT TÊN CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ HOẶC ĐỒNG TÁC GIẢ TẠP CHÍ CÔNG BỐ NĂM CÔNG BỐ
1 The method of the interpretation of deep seismic refraction data based on mathematical modeling. Tác giả Conference on Vietnam Petroleum Institute 20 Years Development and Prospects, pp. 91-101. 1998
2 Phương pháp và một số kết quả phân tích thực nghiệm trường nhiễu địa chấn trong giếng khoan Tác giả Tạp chí dầu khí 4-1998, tr.12-21 1999
3 The method and some results of experiential analysis of seismic noise filed in the well. Tác giả Petroleum Preview, Vol.1-1999, pp. 36-46. 1999
4 Minh giả tổng hợp các tài liệu địa chất và địa vật lý sử dụng phần mềm Landmark. Tác giả Tạp chí Dầu khí, 4-1999, tr. 2-11 1999
5 The integrated interpretation of the geological and geophysical data based on using Landmark applications. Tác giả Petroleum Preview, Vol.3-1999, pp. 21-28. 1999
6 Giải thích biên độ từ các tài liệu địa chấn phản xạ 3D Tác giả Tạp chí dầu khí 3-1999, tr. 9-17 1999
7 Đánh giá kinh tế địa chất các mỏ dầu khí. Đồng Tác giả Tạp chí Dầu khí 7-1999, tr. 29-34. 1999
8 Vấn đề ứng dụng băng địa chấn tổng hợp trong minh giải tài liệu địa chấn phản xạ. Tác giả Tuyển tập Hội nghị khoa học Công nghệ 2000 “Ngành dầu khí Việt Nam trước thềm thế kỷ 21” Tập 1, Nhà xuất bản Thanh niên, tr.  295-305 2000
9 Địa tầng trầm tích Đệ tam thềm lục địa Tây Nam Việt Nam. Đồng tác giả Tạp chí Địa Chất. Loại A, Số 273, 11/2002, tr.11-20.

 

2002
10 Tích hợp minh giải dị thường trọng lực đánh giá tiềm năng dầu khí khu vực biển Đông Việt Nam. Tác giả Tạp chí Dầu khí số 4-2005, tr. 2-8. 2005
11 Đánh giá triển vọng dầu khí hệ tầng Tiên Hưng Bắc bể Sông Hồng theo phương pháp gradient trọng lực chuẩn hoá toàn phần, địa chấn, địa vật lý giếng khoan. Tác giả Tạp chí Dầu khí số 2-2005, tr. 19-25. 2005
12 Using moralized total gradient method of gravity anomaly in combination with seismic and borehole data to estimate the oil gas potential for Tien Hung formation in Northern part of Red River basin Tác giả Petroleum Review, Vol.2-2005, pp.19-25. 2005
13 Nghiên cứu tướng đá cổ địa lý các thành tạo trầm tích Neogen Bắc bể Sông Hồng. Tác giả Tuyển tập Hội nghị Khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành Dầu khí. 2005
14 Ứng dụng địa tầng trong thăm dò dầu khí ở Bắc bể Sông Hồng- Một vài ví dụ. Tác giả Tạp chí Dầu khí số 3-2006 2006
15 Main geological factors that turned White Tiger basement into a great commercial oil field of Viet Nam Tác giả International conference-Fractured Basement Reservoir. Science and Technical Publishing House, pp.116-121. 2006
16 Một số phát hiện về bẫy phi cấu tạo dạng quạt ngầm bể trầm tích Sông Hồng. Tác giả Tuyển tập báo cáo Hội Nghị- Khoa học Công nghệ Viện Dầu khí Việt Nam 30 năm phát triển và hội nhập, quyển 1, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr.76-86. 2008
17 Phân tích đối sánh các phát hiện dầu khí của Trung Quốc và Việt Nam ở Khu vực trung tâm bể Sông Hồng – Một giải pháp nghiên cứu tiếp theo Tác giả Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học địa chất Biển toàn quốc lần thứ nhất, Hạ Long 9-10/10/2008. pp. 357-363. 2008
18 Đặc điểm kiến tạo các bồn trầm tích Kainozoi ở biển Đông Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu mới Đồng tác giả Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học và Công nghệ Quốc tế: Dầu khí Việt Nam 2010 Tăng tốc – Phát triển. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Quyển 1, tr 57-73. 2010
19 Đặc điểm cấu trúc địa chất vùng nước sâu biển Đông Việt Nam trên cơ sở minh giải địa chấn Đồng tác giả Tạp chí Địa Chất Loạt A. Số 320; 9-10/2010; tr. 120-133.

 

2010
20 Đặc điểm địa chất dầu khí các thành tạo Plioxen ở trung tâm bể Sông Hồng. Tác giả Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học và Công nghệ Quốc tế: Dầu khí Việt Nam 2010 Tăng tốc – Phát triển. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Quyển 1, tr  256-271. 2010
21 Địa chất và kiến tạo khu vực Tư Chính – Vũng Mây Đồng tác giả Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học và Công nghệ Quốc tế: Dầu khí Việt Nam 2010 Tăng tốc – Phát triển, NXBKHKT. Quyển 1, tr  392-406 2010
22 Tectono-sedimentary development and hydrocarbon system of Phu Khanh basin, central shelf of Vietnam Đồng tác giả Petrovietnam Journal, Vol. 6-2010, pp.  20-26 2010
23 Các tiền đề và dấu hiệu địa chất liên quan đến tài nguyên hydrat ở vùng biển Phú Khánh và Tư Chính – Vũng Mây Đồng tác giả Tạp chí Địa Chất Loạt A. Số 327-328; 9-12/2011; pp 11-21 2011
24 Địa chất dầu khí các bể trầm tích Kainozoi ở Vùng Biển Việt Nam Đồng tác giả Hội nghị KHCN Biển toàn quốc lần thứ 5, Quyển 3, Phần Địa lý, Địa chất và ĐVL Biển, NCB KHTN&CN 2011
25 Đặc điểm phân bố và triển vọng dầu khí của cấu tạo đá móng carbonat lo MVHN02 – Tây Bắc Sông Hồng. Đồng tác giả Hội nghị KHCN Biển toàn quốc lần thứ 5, Quyển 3, Phần Địa lý, Địa chất và ĐVL Biển, NCB KHTN&CN 2011
16 Cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí các bể trầm tích Kainozoi thềm lục địa và vùng biển Việt Nam Đồng tác giả Tuyển tập Báo cáo HNKHCN, Trí tuệ Dầu khí VN, Nxb. KH&KT 2013
27 Môi trường trầm tích và tiềm năng chứa dầu khí của trầm tích Pliocen, phần trung tâm bể Sông Hồng Đồng tác giả Tuyển tập Báo cáo HNKHCN, Trí tuệ Dầu khí VN, Nxb. KH&KT 2013
28 Đánh giá tiềm năng dầu khí bể Phú Khánh trên cơ sở nghiên cứu cơ chế kiến tạo – địa động lực nội bể Đồng tác giả Tuyển tập Báo cáo HNKHCN, Trí tuệ Dầu khí VN, Nxb. KH&KT 2013
29 Sequence stratigraphy  and sedimentary environment of Tu Chinh – Vung May area in Vietnam continental shelf Đồng tác giả Journal of Geology, Series B, No. 43/ 2015, pp 65-77. 2015
30 Nghiên cứu cấu trúc địa chất các bể trầm tích Kainozoi vùng nước sâu (trên 200m nước) biển Đông Việt Nam và đánh giá tài nguyên năng lượng và khoáng sản Đồng tác giả Tuyển tập Kết quả nổi bật các đề tài KH&CN KC09/11-15, Tập 1, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN:978-604-913-443-2, Tr. 49-99 2016
31 Minh giải tài liệu trọng lực và từ dự báo cấu trúc triển vọng khoáng sản rắn khu vực thềm lục địa Nam-Đông nam Việt Nam Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 1 6, Số 3, 2016, 228-234
DOI: 10.15625/1859-3097/16/3/7388
2016
32 Nghiên cứu áp dụng các thuộc tính địa chấn trong xây dựng mô hình tướng địa chất 3D mỏ X khu vực lô 103-107 bể trầm tích Sông Hồng, Việt Nam Đồng tác giả Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2S (2016),  20-32 2016
33 Đặc điểm tướng và môi trường trầm tích Miocen sớm – giữa khu vực lô 102 – 106, Bắc bể Sông Hồng. Đồng tác giả Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2S (2016),  155-166 2016
34 The Miocene Depositional Geological Evolution of Phu Khanh, Nam Con Son and Tu Chinh – Vung May Basins in Vietnam Continental Shelf. Đồng tác giả Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2S (2016),  155-166 2018
35 Review on the Different Approaches to Paleo-environment and Paleo-climate Research Đồng tác giả Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2S (2016),  155-166 2018

 

 

Sách chuyên khảo

 TT

Tên sách chuyên khảo  Tác giả hoặc đồng tác giả Nhà xuất bản 

Năm xuất bản 

 

1

Cấu trúc địa chất vùng nước sâu (trên 200m) Nam Việt Nam làm cơ sở khoa học để tìm kiếm khoáng sản liên quan Đồng tác giả Nxb KH và CN, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2012
2 Nguy cơ tai biến lở ngầm trên thềm lục địa Nam Trung Bộ. Đồng tác giả Nxb KH và CN, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2017
Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn
TT Tên công trình Hình thức, quy mô Thời gian
1 Bản đồ địa chất biển Đông và vùng kế cận, tỷ lệ 1: 1.000.000, chương trình KC-09-23 Nhà nước 2005-2007
2 Nghiên cứu cấu trúc và địa động lực hệ thống đứt gãy Tây biển Đông trên thềm lục địa miền Trung Việt Nam phục vụ dự báo nguy cơ động đất và sóng thần Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam 2007-2008
3 Ứng dụng công nghệ thông tin xử lý, phân tích tài liệu địa chấn nông độ phân giải cao để xây dựng một số phân vị địa chấn địa tầng chuẩn phục vụ lập bản đồ tướng địa chấn. Áp dụng thử nghiệm tại vùng biển ven bờ Phan Thiết – Hồ Tràm Bộ Tài nguyên &  Môi trường 2006-2007
4 Nghiên cứu Địa tầng phân tập (Sequence stratigraphy) các bể trầm tích Sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn nhằm đánh giá tiềm năng khoáng sản. Mã số KC09-20/06-10 Nhà nước 2007-2010
5 Nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng nước sâu (trên 200m) Nam Việt Nam làm cơ sở khoa học để tìm kiếm khoáng sản liên quan. Mã số KC09-18/06-10 Nhà nước 2008-2010
6 Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiên đại và địa động lực Biển Đông, làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan và đề xuất các giải pháp phòng tránh. Mã số KC 09-11/06-10 Nhà nước 2007-2010
7 Nghiên cứu mối quan hệ giữa nguy cơ tràn dầu và các biến cố địa chất tự nhiên trên vùng biển Việt Nam. Mã Số KC 09-11BS/06-10 Nhà nước 2008-2010
8 Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí các khu vực Trường Sa, Tư Chính- Vũng Mây, KC09-25/06-10 Nhà nước 2008-2010
9 Nghiên cứu tổng hợp các điều kiện địa chất, địa động lực khu vực Vịnh Bắ Bộ phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế vùng Đông Bắc Việt Nam, mã số KC09.09/11-15 Nhà nước 2013-2015
10 Nghiên cứu, cảnh báo nguy cơ trượt lở ngầm trên thềm lục địa Nam Trung Bộ, mã số KC09.11/11-15 Nhà nước 2013-2015
11 Nghiên cứu đặc  điểm địa mạo và lịch sử hình thành hệ thống thềm biển trên thềm lục địa và ven bờ miền Trung Việt nam (từ Đà Nẵng đến Phan Thiết) trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển và chuyển động kiến tạo KC09.18/11-15. Nhà nước 2013-2015
12 Nghiên cứu kỹ thuật mô hình, mô phỏng mỏ dầu khí phù hợp với dạng đá móng granit nứt nẻ và áp dụng cho mỏ Bạch Hổ, mã số KC09.21/11-15 Nhà nước 2013-2015
13 Nghiên cứu cấu trúc địa chất các bể trầm tích Kainozoi vùng nước sâu (trên 200m) Biển Đông Việt Nam và đánh giá tài nguyên năng lượng và khoáng sản, mã số KC09.03/11-15 Nhà nước 2012-2015
Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian Thuộc Chương trình
Nghiên cứu cấu trúc địa chất các bể trầm tích Kainozoi vùng nước sâu (trên 200m nước) Biển Đông Việt Nam và đánh giá tài nguyên năng lượng và khoáng sản KC09.03/11-15 2012-2015 Nhà nước
Dự án ENRECA: Nâng cao năng lực nghiên cứu và đánh giá tiềm năng dầu khí các bể trầm tích Việt Nam 2011-2014 Dự án ODA
Nghiên cứu tổng hợp các điều kiện địa chất, địa động lực khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ phục vụ công tác qui hoạch phát triển kinh tế vùng Đông Bắc Việt Nam. KC09.09/11-15 2012-2015 Nhà nước
Nghiên cứu, cảnh báo nguy cơ trượt lở ngầm trên thềm lục địa Nam Trung bộ. KC09.11/11-15 2012-2015 Nhà nước
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống CSDL liên ngành phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc 2013-2017 Chương trình Tây Bắc
Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển bền vững tích hợp 3E+1 (kinh tế, môi trường, hệ sinh thái và an ninh phi truyền thống) cho các khu vực biên giới Việt – Lào vùng Tây Bắc. 2017-2018 Nhà nước
Nghiên cứu diễn biến và dự báo xu thế biến động các địa hệ khu vực ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy từ Holocen đến nay. KC.09.02/16-20 2016-2019 Nhà nước
Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo Pliocen – Đệ Tứ khu vực tây nam trũng sâu Biển Đông và kế cận làm tiền đề tìm kiếm khoáng sản rắn.  KC.09.32/16-20 2018-2020 Nhà nước