TS. NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

TS. Nguyễn Đình Nguyên

Hướng nghiên cứu: Địa chất dầu khí

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 1999 – nay

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Địa chất Dầu khí, P.610, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: dinhnguyenkdc98@gmail.com

Điện thoại: 0912348579

54278707_620594305071555_4775838646278291456_n

Công trình tiêu biểu

Các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

1. Các công trình đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/

chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu đứt gãy Sông Chanh-Cát Bà và vai trò của nó trong việc hình thành các thung lũng. 2008 ĐHQGHN Đã nghiệm thu
Nghiên cứu trạm đo điạ chấn nông Georesouses và áp dụng đo thực tế tại Việt Nam. 2010 ĐHQGHN Đã nghiệm thu
Nghiên cứu sử dụng thiết bị đo sâu hồi âm (Echosounder) đơn tia phục vụ đào tạo thực tập. 4/2011 – 4/2012 Trường ĐHKHTN Đã nghiệm thu
Nghiên cứu đánh giá nguồn tài nguyên nước biển sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh mắt, xoang, miệng. 2017-2019 ĐHQGHN Đang thực hiện

 

2. Các công trình tham gia

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Cơ quanquản lý đề tài, thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu địa tầng phân tập (Sequence stratigraphy) các bể trầm tích sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn nhằm đánh giá tiềm năng khoáng sản 2008 – 2010 Chương trình nghiên cứu biển Đã nghiệm thu
Nghiên cứu địa tầng phân tập – tướng đá cổ địa lý các thành tạo trầm tích Nam bể Phú Khánh, Nam Côn Sơn và khu vực Tư Chính – Vũng Mây, để xác định tính đồng nhất, phân dị tướng trầm tích qua các thời. 2012-2014 Tập đoàn dầu khí Đã nghiệm thu
Điều tra, tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên biển từ Thanh Hóa tới Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển 2011-2015 Dự án 47 Chính phủ  

 

 

Đã nghiệm thu

Đề tài KHCN cấp Nhà nước “Nghiên cứu lịch sử tiến hóa châu thổ ngầm sông Mekong trong Holocen phục vụ phát triển bền vững 2012-2015 Đề tài cấp Nhà nước KC09.13/11-15  

 

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu kiến tạo – địa động lực, cơ chế hình thành và phát triển các bể Kainozoi Phú Khánh, Nam Côn Sơn, Tư Chính – Vũng Mây dưới ảnh hưởng của tách giãn Biển Đông và bối cảnh kiến tạo – địa động lực các vùng kế cận, phục vụ điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản, dầu khí” 2013-2016 Đề tài cấp Nhà nước KC09.21/11-15  

 

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống CSDL liên ngành phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc 2013-2017 Chương trình Tây Bắc Đã nghiệm thu
Nghiên cứu, đánh giá tổng thể tiềm năng các bồn địa nhiệt vùng Tây Bắc 2014-2017 Chương trình Tây Bắc Đã nghiệm thu
Nghiên cứu diễn biến và dự báo xu thế biến động các địa hệ khu vực ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy từ Holocen đến nay. 2016-2019 Đề tài cấp Nhà nước KC.09.02/16-20 Đang thực hiện
Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo Pliocen – Đệ Tứ khu vực tây nam trũng sâu Biển Đông và kế cận làm tiền đề tìm kiếm khoáng sản rắn 2018-2020 Đề tài cấp Nhà nước KC.09.32/16-20 Đang thực hiện

 

3. Các bài báo đã công bố

TT

Tên bài báo Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình Tên tạp chí công bố

Năm công bố

 1. Đới biến dạng Ailaoshan-Calimantan đoạn trung bộ Việt Nam và vai trò của chúng trong thành tạo các bồn dầu khí Kainozoi. Đồng tác giả Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội T.XVIII, No3, 2002, tr 2002
 2. Đặc điểm cấu trúc địa chất và mô hình cấu trúc chứa nước ở Đảo Cát Bà Tác giả Tạp chí Địa chất, loạt A số 308, 9-10/2008, tr. 49- 58. Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, Hà Nội 2008
 3. Hiệu quả sử dụng trạm đo địa chấn nông phân giải cao để khảo sát vùng nước nông (Effect of applying the high resolution shallow seismic system to survey in shallow sea), Tác giả Tạp chí địa chất, loạt A 2010
 4. An analysis of the relationship between sequence stratigraphy, lithofacies and Cenozoic depositional cycles of Red River basin. Đồng tác giả VNU journal of Science, Earth Sciences 27, No 1S 2011
 5. A study on submarine landslides in the central continental shelf of Viet nam, VNU journal of Science Đồng tác giả VNU journal of Science, Earth Sciences 2011
 6. The Cenozoic Song Hong and Beibuwan Basins, Viet nam Đồng tác giả Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 26 2012
 7. Carbonate platform growth and demise offshore Central Vietnam: Effects of Early Miocene transgression and subsequent onshore uplift. Đồng tác giả Journal of East Asian Earth Sciences.Manuscript Number 2013
 8. Địa chấn địa tầng và địa tầng phân tập Pleistocen muộn – Holocen châu thổ ngầm sông Mekông Đồng tác giả Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội Tập 30, số 2S, 2014, tr130-142 2015
 9. Advanced analysis of basin along the vietnanese margin and the greater region: central vietnam’s neogene carbonate flatform developmet Đồng tác giả Petro Vietnam journal, Vol 10-2014, pp 10-29 2014
10. Nghiên cứu lũ cổ trên cơ sở các tích tụ trầm tích trong hồ móng ngựa trên sông Đắk Bla (Khu vực Tây Nguyên). Đồng tác giả Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 354 11-12/2015, trang 1-10 2015
11. Đặc điểm và qui luật phân bố trầm tích tầng mặt vùng châu thổ ngầm sông Mê công Đồng tác giả Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 354 11-12/2015, trang 1-10 2015
12. Đặc điểm trường sóng địa chấn trầm tích Pleistocen muộn – Holocen phần ngập nước vùng ven biển Hải Phòng Tác giả Tạp chí Khoa học: Các khoa học Trái đất và Môi trường, Vol. 32, No.2S, tr. 217-224. 2016
13. Đặc điểm địa hóa và nguồn gốc dung dịch địa nhiệt Mỹ Lâm, Tuyên Quang Đồng tác giả Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2S (2016) 82-96. 2016
14. Đường bờ cổ và ranh giới chéo các miền hệ thống trầm tích Pleistocen muộn – Holocen khu vực Bắc bộ và Bắc trung bộ Đồng tác giả Tạp chí Địa chất, loạt A, số 360, 10/2016, tr. 72-85 2016
15. Nghiên cứu so sánh các cách tiếp cận khác nhau trong việc phục hồi điều kiện cổ môi trường và cổ khí hậu trong quá khứ địa chất. Đồng tác giả VNU, Journal of Earth sciences and envỉoments, S1, v.34,n.3 sep.2018 2018
16. Đặc điểm môi trường nước biển và địa hóa trầm tích tầng mặt khu vực biển quảng bình (60-100m nước) Tác giả Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 34, Số 4 2018