Tin tức mới cập nhật

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT VÀ ĐỊA HÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH: ĐỊA CHẤT HỌC CHUYÊN NGÀNH: THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT VÀ ĐỊA HÓA HỌC MÃ SỐ: 9440201.02   Giới thiệu 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ tiến sỹ trong lĩnh vực Thạch học khoáng vật và địa hóa học. Góp phần xây dựng khung chương trình đào tạo từ bậc đại học đến...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Khung chương trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH: ĐỊA CHẤT HỌC CHUYÊN...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG:...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG:...
Đọc Thêm

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT VÀ ĐỊA HÓA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT VÀ ĐỊA HÓA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG:...
Đọc Thêm

Xem thêm