PGS. TS. VŨ VĂN TÍCH

THÔNG TIN CÁ NHÂN

PGS. TS. Vũ Văn Tích

Hướng nghiên cứu: Địa chất và các quá trình tai biến

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 2008 – nay

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Địa chất môi trường, P. 607, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: tichvv@vnu.edu.vn

Điện thoại:

image001

Công trình tiêu biểu

        Sự vận động của thạch quyển đã để lại hai quá trình cần nghiên cứu: tụ khoáng và tai biến, chúng vừa có lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội đó là sự hình thành các mỏ khoáng hay các tích tụ năng lượng Địa nhiệt, vừa có tác động tiêu cực đó là gây ra các tai biến như trượt lở, lũ lụt…. Để nghiên cứu chúng, có một điểm trung là cần nắm được đồng thời hai yếu tố quan trọng đó là thạch học cấu trúc – định tuổi của sự kiện. Như vậy cùng một đối tượng nghiên cứu là thạch học cấu trúc và tuổi đồng vị, có thể giải quyết hai yêu cầu của thực tiễn, theo đó các cấu trúc đi với biến dạng dẻo, có tuổi cổ sẽ là cơ sở trong việc luận giải sự tiến hóa kiến tạo khu vực và cũng như quy luật phân bố sinh khoáng, năng lượng địa nhiệt, trong khi các cấu trúc đi với quá trình biến dạng giòn, hay các dòng chảy vật chất và có tuổi trẻ lại là cơ sở để dự báo các tai biến trượt lở hay lũ lụt liên quan. Cách tiếp cận định lượng và tích hợp cả về thời gian từ cổ đến trẻ, cả về thành phần thạch học lẫn cấu trúc trên cơ sở các khảo sát thực địa, phân tích và tính toán định lượng các thành phần vật chất, trạng thái ứng suất cổ và trẻ và mô hình hóa từ các số liệu phân tích từ các trang thiết bị công nghệ hiện đại như Khối phổ kế (ICP/OES), khối phổ kế đồng vị phóng xạ (Ortec-GSSD), khối phổ đồng vị bền (Nu-IRMS), định tuổi phân hạch (Carlzise-FTD System), các sensor và các phần mềm ứng dụng, v.v… sẵn có tại Khoa Địa chất. Hướng nghiên cứu này góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực Địa chất – tìm kiếm khoáng sản và địa chất-phòng tránh thiên tai phục vụ làm việc tại các Viện nghiên cứu, doanh nghiệp khai khoáng, bảo vệ môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới Tài nguyên, môi trường và công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam và trên thế giới.

Các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

 • Maluski, H., Lepvrier, C., Leyreloup, A., Vu Van Tich, Phan Truong Thi, 2000. Age du metamorphisme, petrologie et structure du Massif de Kon Tum (Vietnam). Abstract- 18eme Reunion des Sciences de la Terre, Paris, 186.
 • Vũ Văn Tích, H. Maluski, A. Leyrloup, Phan Trường Thị, Tạ Trọng Thắng2000. Về nguồn gốc và điều kiện thành tạo của các đá granulit và charnockit loạt Kannack ở khối Kon Tum; Tạp chí địa chất, loạt A, 30-39.
 • Tạ Trọng Thắng, H. Maluski, Vũ Văn Tích, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Đức Thắng. (2000): Structure characteristics and deformation age of Song Chay Massif in relation to regional tectonics. J. of Geology, Serie A. 46-54.
 • Tạ Trọng Thắng, Vũ Văn Tích, Lê Văn Mạnh, Trần Ngọc Nam, Nguyễn Văn Vượng, 2000. Về Quá trình biến dạng và sự tiến hoá nhiệt động đới đứt gãy Sông Hồng. Tạp chí Các khoa học trái đất, 4 (T22).372-379.
 • Vũ Văn Tích, H. Maluski, A. Leyrloup, Phan Trường Thị, Tạ Trọng Thắng, 2000. On origin and formation condition of granulite and charnockite of Kannack formation in Kon Tum massif: Journal of geology, Serie A, 30-39 (In Vietnamese).
 • Vu Van Tich,2000. Petrologie et geochronologie Ar-Ar du Bloc de Kon Tum (Vietnam). Diplome d’Etudes Approfondies – Universite Montpellier 2. 41 pp.
 • Nagy, E.A., Maluski, H., Lepvrier, C., Schọrer, U., Phan Truong Thi, Leyreloup, A., Vu Van Tich2001. Geodynamic significance of the Kon Tum massif in central Vietnam: Composite 40Ar/39Ar and U-Pb ages from Paleozoic to Triassic. The Journal of Geology. 109, 755-770.
 • Nguyễn Văn Vượng, Tạ Trọng ThắngVũ Văn Tích., 2002. A new kinematic model for the Cenozoic deformation along the Red river shear zone: Implication for the Song Hong bassin formation. J. Geology., Serie B. No 19-20., P. 79-89.
 • Nguyễn Văn Vượng., Tạ Trọng Thắng and Vũ Văn Tích2002. Mô hình động học mới cho đới biến dạng Cenozoi sông Hồng và quá trình thành tạo bồn trũng sông Hồng. Tc Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội. XVIII, No3, 101-111.
 • Garnier, V., Giuliani, G., Maluski, H., Ohnenstetter, D., Trinh Phan Trong, Vinh Hoang Quang, Long Pham Van, Tich Vu Van, Schwarz, D. 2002. Ar-Ar ages in phlogopites from marble-hosted ruby deposits in northern Vietnam: evidence for Cenozoic ruby formation. Chemical geology, 188, 33-49.
 • Tạ Trọng ThắngVũ Văn Tích, Lê Thu Hương, 2002. Tiến hoá địa động lực Mesozoi – Kainozoi khu vực biến dạng từ vòm Bù khạng đến Sông Chẩy. Tc. Các Khoa học Trái đất. T.24(2)., tr. 124-129.
 • Claude Lepvrier., Henri Maluski., Vũ Văn Tích., Phan Trường Thị and Nguyễn Văn Vượng. 2004. The early Triassic Indosinian orogeny in Vietnam (Truongson belt and Kontum massif): implication for the geodynamic evolution of Indochina. Tectonophysics. 393 (1-4), 87-118.
 • Nguyễn Văn Vượng., Vũ Văn Tích., Nguyễn Ngọc Thủy and Bùi Văn Duẩn. 2004. Thử nghiệm phân vùng và dự báo các đặc trưng chuyển dịch hiện đại vỏ trái đất khu vực tây bắc bộ trên cơ sở nghiên cứu mối tương tác giữa trường ứng suất khu vực với một số hệ thống đứt gãy. Địa chất loạt A. 285, (11-12), 49-56.
 • Vũ Văn Tích,2004. La chaine Indosinie au Vietnam: Petrologie et geochronology du bloc metamorphique de Kon Tum. These de docteur. Universite de Montpellier II, France., 198 P.
 • Nguyễn Văn Vượng., Vũ Văn Tích., Bent Hansen and Klaus Wemmer. 2004. Áp dụng phương pháp TIMS U/Pb để xác định tuổi kết tinh khối Đại Lộc. Tc Các Khoa học về Trái đất. T.26. (3).
 • Vũ Văn Tích, 2004. Thành phần granat và mối liên hệ với sự tiến hóa biến chất kiến tạo của granulit phức hệ Kan Nack. Tạp chí CÁC KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT. Số 26 (4), 363-372.
 • Tạ Trọng Thắng., Nguyễn Văn Vượng., Vũ Văn Tích., Nguyễn Đức Chính and Hoàng Hữu Hiệp. 2004. Quá trình biến dạng và tiến hóa địa động lực đới đứt gãy Sông Hồng và ý nghĩa địa động lực của chúng trong mối tương tác giữa mảng nam Trung hoa với mảng Đông Dương. In: Đới đứt gãy Sông Hồng: Đặc điểm địa động lực, sinh khoáng và tai biến thiên nhiên. Kết quả nghiên cứu cơ bản 2001-2003. 75-106. Hà Nội. Nxb KH&KT.
 • Vũ Văn Tich., Nguyễn Văn Vượng., Phan Trường Thị., Henri Maluski and Claude Lepvrier. 2004. Tuổi Ar-Ar các đá mylonit và ý nghĩa địa động lực của đới trượt cắt Trà Bồng, trung trung bộ. Địa chất loạt A. 285, (11-12), 143-149.
 • Maluski Henri, Lepvier Claude, Leyrloup Andre, Vu Van Tich, Phan Truong Thi. 2005: 40Ar-39Ar geochronology of the granulites and charnockites of The Kan Nack complex, Kon Tum massif (Viêtnam). J. of Asian. Southeast Sciences. 25(2005) 653-677.Elsevier.
 • Vu Van Tich2005. High temperature biotites in granulite of Kan Nack group in the Kon Tum massif and their significance. Journal of Geology, Serie B, NO 26/2005. P 28-35.
 • Vũ Văn Tích, Nguyễn Văn Vượng, 2005. Về quá trình thành tạo rubi trong đá hoa Quỳ Châu. Tạp chí Địa chất, loạt A. Số 287, 3-4.pp 53-61.
 • Ngụy tuyết Nhung, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Ngọc Khôi, Phan Văn Quýnh, Nguyễn Thị Minh Thuyết, Vũ Văn Tích2006. Chracteristics of Corundum from primary diposit in Truc Lau area, Northern Vietnam (Abstract). GIT2006 The 1st International Gem and Jewelry Conference.
 • Vũ Văn Tích2006. Tiến hóa biến chất của granulit phức hệ Kan Nack và quá trình tạo núi indosini. Tạp chí các khoa học về trái đất. 28(2), 241-252.
 • Vũ Văn Tích, Nguyễn Thị Thủy. 2006. Charnockit nhiệt độ siêu cao ở địa khối Kon Tum và ý nghĩa địa động lực trong quá trình tạo núi indosini. Tạp chí Địa chất. Loạt A, số 296, 9-10. tr.8-15.
 • Vũ Văn Tích., Henri Maluski., Nguyễn Văn Vượng. 2007. Ar-Ar age of metamorphic and mylonitic rocks in northern part of Kon Tum massif: Evidence for the Indosinian movement along shear zone between Kon Tum masif and Truong Son belt. VNU Journal of science, Earth Sciences 23. 253-264.
 • Vũ Văn Tích., Hoàng Thị Thụy. 2007. Tuổi đồng vị Ar-Ar của đá granit và pegmatit trong đới trượt cắt Trà Bồng Hưng Nhượng và ý nghĩa của nó trong luận giải nhiệt kiến tạo khu vực. tạp chí địa chất, loạt A, số 300, 5-6/2007, tr.57-63.
 • Vũ Văn Tích, Nguyễn Thị Duyên An. 2008. Phương pháp vết phân hạch áp dụng xác định tuổi đá biến chất ở đới cắt trượt Sông Hồng. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 306, 5-6/2008. tr. 65-69.
 • Claude Lepvrier, Nguyễn Văn Vuong, Henri Maluski, Phan Trường Thị, Vũ Văn Tích. 2008. Indosinian tectonics in VietnamC.R. Geoscience 340 (2008) 94-111.
 • Tạ Trọng Thắng, Vũ văn Tích, Nguyễn văn Vượng, 2008. Điều kiện biến chất đá hoa chứa Ruby mỏ Quỳ Châu Ngệ An. Tc Các KH về TĐ. 30(1),1-5.
 • Tạ Trọng Thắng, Nguyễn văn Hướng,Chu Văn Ngợi, Vũ Văn Tích, 2008.Các đới xiết trượt (shear zone) phát hiện dược dọc quốc lộ 6 giữa hai đập thủy điện Hòa Bình-Sơn La và vấn đề tai biến địa chất liên quan.Tc Các KH về TĐ, Số 3 (T.30), 243-250.
 • 31.   Tạ Trọng Thắng, Nguyễn Đức Chính, Chu Văn Ngợi, Phan Văn Quýnh, Vũ Văn Tích, Nguyễn Văn Vượng Vai trò kiến sinh của đới xiết trượt sông hồng (red river shear zone) trong việc tạo lập mảng phụ Đông nam á. 2008. Tuyển tập báo cáo hội nghị toàn quốc lần 1: Địa chất Biển Việt Nam & phát triển bền vững, 9 – 10/ 10/ 2008. TP. Hạ Long. Tr. 108 – 113.
 • Chu Văn Ngợi, Tạ Trọng Thắng, Vũ Văn Tích, Nguyễn Ngọc Trực, Lường Thị Thu Hoài. 2008. Biến dạng kiến tạo trong Kainozoi và vấn đề trượt lở ở Tây Bắc. Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo khoa học toàn quốc Tai biến địa chất và giải pháp phòng chống. Nhà Xuất bản xây dựng, Hà Nội.
 • Vũ Văn Tích, Chu Văn Ngợi, Lường Thị Thu Hoài, Dương Thị Toan, Phạm Khắc Hùng. 2009.Đặc điểm đới đứt gẫy Điện Biên – Lai Châu và tiềm năng địa nhiệt. TC. Địa chất.
 • Tadashi Usuki, Ching-Ying Lan, Tzen-Fu Yui, Yoshiyuki Iizuka, Van Tich Vu, Tuan Anh Tran, Kazuaki Okamoto, Joseph L. Wooden, Juhn G. Liou 2009. Early Paleozoic medium-pressure metamorphism in central Vietnam: evidence from SHRIMP U-Pb zircon ages. Geosciences Association of Korian socity Springe., vol. 13, no3, 245 − 256.
 • Vũ Văn Tích, Chu Văn Ngợi, Lường Thị Thu Hoài. 2010. Đặc điểm thạch cấu trúc và nguy cơ tai biến trượt lở khu vực Mường Lay, Điện Biên. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN.
 • Claude Lepvrier, Michel Faure, Vuong Nguyen Van, Tich Van Vu, Wei Lin, Thang Ta Trong, Phuong Ta Hoa. 2011. North-directed Triassic nappes in Northeastern Vietnam (East Bac Bo). Journal of Asian Earth Sciences.
 • Françoise Roger, Henri Maluski, Claude Lepvrier, Tich Vu Van, Jean-Louis Paquette.2012. LA-ICPMS zircons U/Pb dating of Permo-Triassic and Cretaceous magmatisms in Northern Vietnam – Geodynamical implications. Journal of Asian Earth Sciences. In press.
 • Nguyễn Văn Vượng, Vũ Văn Tích, 2010. Đặc điểm các giai đoạn biến dạng đới siết trượt Poko. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường ĐHKHTN.
 • Nguyen Van VuongBent T. HansenKlaus WemmerClaude LepvrierVu Van TichTa Trong Thang. 2012. U/Pb and Sm/Nd dating on ophiolitic rocks of the Song Ma suture zone (northern Vietnam): Evidence for upper paleozoic paleotethyan lithospheric remnants. Journal of Geodynamics. SI. Geology of Vietnam. Availabable on line 16 April 2012.
 • Vũ Văn Tích, Andrey Leyreloup, Henry Maluski, Claude Lepvrier, Lo Ching Hoa , Nguyen Van Vuong,. 2012. Metamorphic evolution of pelitic and semi-pelitic granulites from Kon Tum massif (south central Vietnam). Journal of Geodynamics. SI. Geology of Vietnam. Availabable on line 11 April 2012