Tin tức mới cập nhật

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ: 52850101 (Ban hành theo Quyết định số          /QĐ-ĐHQGHN, ngày       tháng       năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)  PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo:...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Khung chương trình

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KỸ THUẬT...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH:...
Đọc Thêm

Xem thêm