Tin tức mới cập nhật

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH CÔNG NGHỆ QUAN TRẮC VÀ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG – 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: CÔNG NGHỆ QUAN TRẮC VÀ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG   PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Công nghệ Quan trắc và Giám sát Tài nguyên môi trường + Tiếng Anh: Technology for Natural Resource and Environmental Monitoring Mã...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Khung chương trình

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO – 2019

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO – 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH:...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – ĐÀO TẠO CHUẨN – 2019

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – ĐÀO TẠO CHUẨN – 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: ĐỊA CHẤT...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 2019

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Quản lý tài nguyên...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 2012

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 2012

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 2015

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: QUẢN LÝ...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: KỸ THUẬT...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – 2015

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH:...
Đọc Thêm

Xem thêm