Tin tức mới cập nhật

Các công trình đã công bố của các cán bộ Khoa Địa chất năm 2018

Danh mục các công trình khoa học công bố năm 2018 của các cán bộ Khoa Địa chất. Các công trình khoa học công bố quốc tế: Pham, Q.V.; Ha, N.T.T.; Pahlevan, N.; Oanh, L.T.; Nguyen, T.B.; Nguyen, N.T. Using Landsat-8 Images for Quantifying Suspended Sediment Concentration in Red River (Northern Vietnam). Remote Sensing, 2018, 10, 1841 Nguyen Tai Tue, Pham Thao Nguyen, Dang Minh Quan, Luu Viet Dung, Tran Dang Quy, Mai...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Công bố khoa học