Tra cứu thông tin sinh viênTT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp khóa học Học kỳ DRL theo số Điểm Giữa kì Điểm Cuối kỳ Trung bình
1 11000932   Vũ Thị Hiền K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8 0 0 0.0
2 11000948   Vũ Phương Thảnh K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.5 0 0 0.0
3 11001506   Trần Thanh Hằng K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.5 0 0 0.0
4 11001057   Tôn Thị Minh Thư K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.7 0 0 0.0
5 11001711   Phạm Vũ Lộc K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.4 0 0 0.0
6 11000733   Phạm Thị Ngọc Hà K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 9.5 0 0 0.0
7 11000931   Phạm Thị Lễ K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.1 0 0 0.0
8 11001064   Phan Văn Toàn K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 7 0 0 0.0
9 11001431   Nguyễn Văn Hoà K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 0 0 0 0.0
10 11000878   Nguyễn Thị Thảo K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.4 0 0 0.0
11 11001461   Nguyễn Thị Quỳnh Như K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8 0 0 0.0
12 11001573   Nguyễn Thị Phương Thảo K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8 0 0 0.0
13 11001021   Nguyễn Thị Phương Liên K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.2 0 0 0.0
14 11001629   Nguyễn Thị Phượng K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.8 0 0 0.0
15 11001402   Nguyễn Thị Nhung K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.4 0 0 0.0
16 11001523   Nguyễn Thị Liên K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.2 0 0 0.0
17 11001033   Nguyễn Thị Hoài K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8 0 0 0.0
18 11001023   Nguyễn Thị Hồng Liên K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8 0 0 0.0
19 11000919   Nguyễn Thị ánh Nguyệt K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 9 0 0 0.0
20 11001792   Nguyễn Khắc Quân K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 7 0 0 0.0
21 11001625   Nguyễn Hoàng Long K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.1 0 0 0.0
22 11001616   Ngô Thị Huế K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.1 0 0 0.0
23 11000903   Ngô Thị Dinh K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.3 0 0 0.0
24 11001122   Lý Thuỳ Dương K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.3 0 0 0.0
25 11001477   Lê Tuấn Anh K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.1 0 0 0.0
26 11001698   Lê Thị Thanh K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.2 0 0 0.0
27 11000943   Lê Thị Liên K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 7.3 0 0 0.0
28 11000009   Hoàng Thị Ngọc Anh Nữ K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 9.1 0 0 0.0
29 11000967   Cao Thị Thu Hương K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.2 0 0 0.0
30 11000959   Bùi Thị Nhị K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8 0 0 0.0
31 11001439   Bùi Minh Dương K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.3 0 0 0.0
32 11000318   Bàng Văn Khoa K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 7.1 0 0 0.0
33 11000902   Đoàn Xuân Đạt K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 7.1 0 0 0.0
34 11001810   Đặng Vân Hồng K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 0 0 0 0.0
35 11000386   Đàm Thị Hà Ly K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8 0 0 0.0
36 11001116   An Thị Thuỳ K56 QTĐC 2011 - 2015 - HK1 8.2 0 0 0.0
37 11000752 Võ Thị Phương Lê 21/10/1992 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 89 0 0 0.0
38 11000998 Vũ Thị Thơ 13/03/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 84 0 0 0.0
39 11000992 Vũ Thị Thu K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 86 0 0 0.0
40 11000277 Vũ Ngọc Hùng 30/10/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 88 0 0 0.0
41 11000110 Trần Văn Dũng 27/04/1992 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 77 0 0 0.0
42 11000567 Trần Thị Phương Thảo 12/07/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 84 0 0 0.0
43 11000906 Trần Thị Mai Anh K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 81 0 0 0.0
44 11000966 Trần Thị Hương Thảo K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 85 0 0 0.0
45 11000759 Trần Thúy Nga K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 83 0 0 0.0
46 11001108 Trần Ngọc Sông K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 80 0 0 0.0
47 11000649 Trần Minh Trang K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 88 0 0 0.0
48 11001073 Trần Hà Ninh 20/02/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 84 0 0 0.0
49 11001056 Tô Mỹ Linh K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 80 0 0 0.0
50 11000905 Phạm Tuấn Bách 15/09/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 90 0 0 0.0
51 11001008 Phạm Thị Kim Oanh 15/10/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 82 0 0 0.0
52 11001615 Phạm Thị Hồng 14/11/1992 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 80 0 0 0.0
53 11000856 Phạm Phương Uyên K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 87 0 0 0.0
54 11001505 Phùng Minh Hằng 21/03/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 88 0 0 0.0
55 11001575 Phan Thị Thương K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 86 0 0 0.0
56 11000897 Nguyễn Vân Anh K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 80 0 0 0.0
57 11001079 Nguyễn Tiến Thành K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 80 0 0 0.0
58 11001007 Nguyễn Thị Yến 18/10/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 84 0 0 0.0
59 11001089 Nguyễn Thị Yên 14/01/1992 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 81 0 0 0.0
60 11001704 Nguyễn Thị Thuý Hằng 20/06/1992 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 83 0 0 0.0
61 11001700 Nguyễn Thị Thuỷ 25/02/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 92 0 0 0.0
62 11001102 Nguyễn Thị Thu Trang 21/12/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 83 0 0 0.0
63 11000965 Nguyễn Thị Thu Trang 16/07/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 82 0 0 0.0
64 11000859 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 23/07/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 91 0 0 0.0
65 11000917 Nguyễn Thị Oanh K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 80 0 0 0.0
66 11001571 Nguyễn Thị Ngọc 19/11/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 85 0 0 0.0
67 11000936 Nguyễn Thị Minh Huệ 21/09/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 86 0 0 0.0
68 11001735 Nguyễn Thị Lan Anh K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 80 0 0 0.0
69 11000641 Nguyễn Thị Huyền Trang 18/07/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 86 0 0 0.0
70 11000899 Nguyễn Thị Hiền 14/11/1992 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 87 0 0 0.0
71 11000872 Nguyễn Thị Duyên 15/06/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 84 0 0 0.0
72 11001063 Nguyễn Thị Bích K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 84 0 0 0.0
73 11000909 Nguyễn Thanh Tú K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 90 0 0 0.0
74 11001541 Nguyễn Như Phương Thảo K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 85 0 0 0.0
75 11003289 Nguyễn Ngọc Dân 17/07/1992 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 83 0 0 0.0
76 11001783 Nguyễn Cao Văn K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 83 0 0 0.0
77 11001050 Mai Thị Hương K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 84 0 0 0.0
78 11001046 Mai Chí Đức 17/07/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 87 0 0 0.0
79 11000184 Lê Thị Thúy Hằng 28/12/1991 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 90 0 0 0.0
80 11001530 Lê Phương Nhung K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 88 0 0 0.0
81 11001072 Lê Phương Ngọc Quỳnh 23/09/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 82 0 0 0.0
82 11001516 Lã Tiến Khải 28/11/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 88 0 0 0.0
83 11000400 Lâm Tuấn Mạnh 23/02/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 91 0 0 0.0
84 11000502 Hoàng Thị Phượng 19/04/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 88 0 0 0.0
85 11001088 Hoàng Ngọc Ánh K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 82 0 0 0.0
86 11001051 Hoàng Minh Huế K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 88 0 0 0.0
87 11001060 Hồ Thị Hạnh K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 83 0 0 0.0
88 11001103 Hứa Thị Ngọc Châm 13/12/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 81 0 0 0.0
89 11000862 Dương Thu Thuỳ 15/09/1992 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 89 0 0 0.0
90 11000262 Dương Thu Huyền 27/05/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 88 0 0 0.0
91 11003290 Chu Thị Nhàn K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 86 0 0 0.0
92 11001055 Cáp Thị Quỳnh 16/08/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 87 0 0 0.0
93 11001036 Bùi Diệu Linh K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 82 0 0 0.0
94 11001845 Đoàn Trần Linh K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 80 0 0 0.0
95 11000004 Đoàn Thị Vân Anh 18/10/1993 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 80 0 0 0.0
96 11000832 Đinh Diệu Anh K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 88 0 0 0.0
97 11001435 Đỗ Thị Kim Anh 21/07/1992 K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 82 0 0 0.0
98 11000969 Đàm Thị Nụ K56 QLTN&MT 2011 - 2015 - HK1 84 0 0 0.0
99 11003322 Wang Chun Feng 12/12/1991 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8 0 0 0.0
100 11000995 Vũ Thị Thảo 18/07/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.6 0 0 0.0
101 11000924 Trịnh Thị Trang K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.7 0 0 0.0
102 11000955 Trần Thị Thanh Tâm 29/11/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.7 0 0 0.0
103 11001414 Phạm Văn Lâm K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 9 0 0 0.0
104 11000827 Phạm Trường Giang K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.1 0 0 0.0
105 11001106 Phạm Thị Thiên Trang 24/01/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 9.3 0 0 0.0
106 11000926 Phạm Thị Hưởng 13/06/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.4 0 0 0.0
107 11001499 Phạm Minh Hải K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.4 0 0 0.0
108 11001071 Phạm Công Thịnh 17/06/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.5 0 0 0.0
109 11000823 NguyễnVănHoàng 23/09/1992 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 9.6 0 0 0.0
110 11001508 NguyễnThị Thu Hiền 19/09/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 9 0 0 0.0
111 11000124 Nguyễn Văn Đạt K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.7 0 0 0.0
112 11000755 Nguyễn Thị Thùy Linh 16/10/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 9 0 0 0.0
113 11001034 Nguyễn Thị Thùy Linh 24/05/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.7 0 0 0.0
114 11000871 Nguyễn Tài Giang K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.5 0 0 0.0
115 11001041 Nguyễn Huyền Trang 17/12/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.5 0 0 0.0
116 11001042 Nguyễn Hữu Tùng 25/05/1991 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 7 0 0 0.0
117 11000881 Ngô Văn Tiềm 17/09/1991 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 9 0 0 0.0
118 11000975 Mai Thị Hiên 21/08/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.3 0 0 0.0
119 11001001 Lại Ngọc Dự 22/11/1991 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.8 0 0 0.0
120 11000983 Lê Thị Thêu 26/02/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 9 0 0 0.0
121 11001401 Lê Tài Sang K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 9 0 0 0.0
122 11001607 Lê Quang Hải 16/10/1992 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8 0 0 0.0
123 11001562 Lê Hải Yến 22/07/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.4 0 0 0.0
124 11000798 Lâm Văn Sức 22/05/1991 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.7 0 0 0.0
125 11001012 Hoàng Thị Nhung K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.5 0 0 0.0
126 11001011 Hà Thị Nhung K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.6 0 0 0.0
127 11001693 Dương Thị Thanh Nhàn K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 9 0 0 0.0
128 11000968 Chu Thị Hương 23/03/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.5 0 0 0.0
129 11000913 Bùi Thị Xuân 25/03/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.4 0 0 0.0
130 11001035 Đoàn Thị Phương 13/02/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 9.4 0 0 0.0
131 11001000 Đinh Vũ Anh Tú 27/09/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8 0 0 0.0
132 11000904 Đỗ Thị Xuân 19/07/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.3 0 0 0.0
133 11001591 Đặng Xuân Tùng 15/08/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.9 0 0 0.0
134 11000003 Đặng Thuỳ Anh K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.3 0 0 0.0
135 11001017 Đặng Thị Huế 18/07/1993 K56 ĐKT-ĐMT 2011 - 2015 - HK1 8.6 0 0 0.0
 
Thống kê truy cập
Đang xem:      02
Hôm nay :      139
Hôm qua :      165
Tổng:      336841

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | cho thuê nhà vệ sinh | cho thuê nhà vệ sinh công trường cho thuê nhà vệ sinh công cộng | cho thuê nhà vệ sinh di động | http://nhavesinhhanoi.com |