Chủ nhật, 13.09.2015 GMT+7

Đề cương môn học: Các bồn dầu khí Việt Nam

Trang bị cho sinh viên kiến thức và phương pháp nghiên cứu các bồn trầm tích Kainozoi. Các bồn trầm tích Kainozoi thềm lục địa Việt Nam: Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay. Nhận thức về quy luật phát triển các bồn trầm tích Kainozoi ở ĐNÁ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CÁC BỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM

 

1.        Mã môn học/chuyên đề: GLO3136

2.        Số tín chỉ: 03

3.        Môn học tiên quyết: Địa chất đại cương,  Địa chất Dầu khí

4.        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.        Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

Trần Nghi, GS. TS, Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN – ĐH QGHN

Nguyễn Thế Hùng. TS, Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN – ĐH QGHN

6.        Mục tiêu môn học/chuyên đề(kiến thức, kỹ năng, thái độ):

- Kiến thức: Giúp cho sinh viên nắm rõ về lịch sử hình thành, đặc điểm địa tầng, cấu trúc kiến tạo của các bồn dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam và một số nơi khác trên thế giới. Hiểu về nguyên lý và các phương pháp của phân tích bồn dầu khí.

- Kỹ năng: Hướng dẫn sinh viên phân tích các bồn dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam (trầm tích, địa tầng, cấu trúc, kiến tạo, địa động lực và tiềm năng chứa dầu khí).

- Thái độ: Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc trong học tập, say mê nghiên cứu khoa học, chủ động học hỏi, tìm tòi những kiến thức mới.

7.        Chuẩn đầu ra

- Về kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp nắm vững các kiến thức về các bồn dầu khí Việt Nam như: hiểu được lịch sử hình thành và tiến hóa bể trầm tích, lịch sử lún chìm bồn trầm tích, đặc điểm kiến trúc địa tầng bồn trầm tích, đặc điểm và tiến hóa trầm tích, tiến hóa cổ địa lý bồn trầm tích. Từ đó sẽ trả lời được các câu hỏi liên quan đến Bồn trầm tích mà chúng ta nghiên cứu.

- Về kỹ năng: Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành tốt phương pháp địa chấn- địa tầng, phương pháp phân tích bồn, các phương pháp nghiên cứu cấu trúc kiến tạo bồn trầm tích.

- Về thái độ: Sinh viên ra trường có thái độ, tác phong làm việc nghiêm túc, trung thực, chủ động, sáng tạo, yêu ngành nghề, đặc biệt là trong nghiên cứu các bồn trầm tích Kainozoi trên thềm lục địa Việt Nam nói riêng, trên toàn biển Đông nói chung.

8.        Phương pháp kiểm tra đánh giá:

Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

- Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tâp:  20%

- Kiểm tra-đánh giá giữa kỳ:  20%

- Kiểm tra-đánh giá cuối kỳ:  60%

9.        Giáo trình bắt buộc(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

1/ Philip A.Allen, John R. Allen. Basin analysis. Wiley-Blackwell, 2005.

2/ Andrew D. Miall. Principles of sedimentary basin analysis. Springer, 2000.

3/ Phan Văn Quýnh, Tạ Trọng Thắng. Giáo trình “Địa chất các bồn trầm Kainozoi thềm lục địa Việt Nam”, NXB ĐHQG, 2000.

4/ Nguyễn Hiệp và nnk., Địa chất và tài nguyên dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 2008.

5/. Trần Nghi. Giáo trình "Trầm tích luận trong Địa chất biển và dầu khí". Nhà XB ĐHQGHN, 2010.

10.   Tóm tắt nội dung môn học(mỗi môn học tóm tắt khoảng 120 từ):

Trang bị cho sinh viên kiến thức và phương pháp nghiên cứu các bồn trầm tích Kainozoi.

Các bồn trầm tích Kainozoi thềm lục địa Việt Nam: Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay.

Nhận thức về quy luật phát triển các bồn trầm tích Kainozoi ở ĐNÁ

11.   Nội dung chi tiết môn học/chuyên đề(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Mở đầu : Giới  thiệu môn học , mục đích , đối tượng , các môn học có liên quan

Chương 1. Khái quát các bồn chứa dầu khí trên thế giới

1.1: Các bồn chứa dầu khí ở các craton: Nga, Siberi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Phi, Úc, Trung Quốc.

1.2: Các bồn chứa dầu khí ở các đai kiến tạo.

Chương 2. Kiến tạo đông nam Á, các kiểu bồn trầm tích

2.1: Cấu trúc kiến tạo  lục địa

2.2: Cấu trúc kiến tao Biển Rìa

2.3: Cấu trúc kiến tạo vòng cung đảo

2.4: Phân loại các kiểu bồn trầm tích Kainozoi theo tiêu chí Địa Động Lực

2.4.1: Bồn trước cung Philippin-Indonesia

2.4.2: Bồn sau cung Philippin-Indonesia

2.4.3: Bồn Biển Rìa

2.4.4: Bồn trên đất liền

2.4.5: Bồn thềm lục địa ( ngoài thềm lục địa Việt Nam)

Chương 3. Cấu trúc kiến tạo của các bồn Kainozoi thềm lục địa Việt Nam

3.1: Địa tầng                                     

3.1.1: Phân tập địa tầng  địa chấn các bồn Sông Hồng , Phú Khánh, Cửu Long , Nam Côn Sơn, Malay , Pattany (Thái Lan)

3.1.2: Phân chia địa tầng  và liên kết địa tầng

3.1.1.1: Địa tầng Eocen

3.1.1..2: Địa tầng Oligocen

3.1.1.3: Địa tầng Miocen ( dưới , giữa , trên )

3.1.1..4: Địa tầng Pliocen

3.1.1..5: Địa tầng Pleítocen-Đệ Tứ.

3.1.2: Các phân vị địa tầng địa phương bồn Sông Hồng , Phú Khánh , Cửu Long, Nam Côn Sơn , Malay

3.1.2.1: Bồn Sông Hồng:

Hệ tầng Phù Tiên

Hệ tầng Đình Cao

Hệ tầng Phong Châu

Hệ tầng Phù Cừ

Hệ tầng Tiên Hưng

Hệ tầng Vĩnh Bảo

Hệ tầng Hải Dương

Hệ tầng Bạch Trĩ

Hệ tầng Sông Hương

Hệ tầng Tri Tôn

Hệ tầng Quảng Ngãi

Hệ tầng Biển Đông

3.1.2.2: Bồn Phú Khánh

3.1.2.3: Bồn Vũng Mây Tư Chính

Hệ tầngVũng Mây

Hệ tầng Tư Chính

Hệ tầng Phúc Tần

Hệ tầng Biển Đông

3.1.2.4: Bồn  Cửu Long

Hệ tầng Cà Cối

Hệ tầng Trà Cú

Hệ tầngTrà Tân

Hệ tầng Bạch Hổ

Hệ tầng Côn Sơn

Hệ tầng Đồng Nai

Hệ tầng Biển Đông

3.1.2.5: Bồn Nam Côn Sơn

Hệ tầng Cau

Hệ tầng Dừa

Hệ tầng Thông-Mãng Cầu

Hệ tầng Nam Côn Sơn

Hệ tầng Biển Đông

3.1.2.6: Bồn Malay

Hệ tầng Kim Long

Hệ tầngNgọc hiển

Hệ tầng Đầm  Dơi

Hệ tầng Minh Hải

Hệ tầng Biển Đông

3.1.3: Liên kết địa tầng

3.1.3.1: Đặc điểm cổ sinh

3.1.3.2: Tài liêu LK và ĐVL

3.1.3.3: Đặc điểm thạch  học và môi trường thành tạo

3.1.3.4: Trầm tích Kainozoi các bồn ở Đông Nam Á

3.2 Cấu trúc kiến tạo:

3.2.1: Các phương pháp nghiên cứu

3.2.1.1: Các phần mềm chuyên dụng

3.2.1.2: Phương  pháp lập bản đồ đăng sâu

3.2.1.3: Phương pháp lập bản đồ dẳng dày

3.2.1.4: Phương pháp lập bản đồ kiến tao bồn

3.2.1.5: Phương pháp lập bản đồ địa động lực bồn.

3.2.2: Cấu trúc kiến tạo bồn (Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay)

3.2.2.1: Các yếu tố cấu trúc kiến tạo bồn

Hệ thống đứt gãy sâu

Hệ thống đứt gãy phân chia cấu trúc bồn

Các pha kiến tạo

Các phân vị cấu trúc kiến tạo đứng

Các phân vị cáu trúc kiến tạo ngang

3.2.2.2: Các bồn trong bối cảnh kiến tạo ĐNÁ

3.2.2.2.1: Kiến tạo Đông Nam Á trong Kainozoi

3.2.2.2.2: Khối trôi trượt Đông Dương

3.2.2.2.3: Biển Rìa Đông Việt Nam

3.2.2.2.4: Vòng cung đảo

3.2.2.2.5: Yếu tố Biển Philippin và Carolin

3.2.2.3: Địa động lực bồn (Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay)

Chương 4: Tiềm năng dầu khí

4.1: Điều kiện sinh, chứa, chắn.

4.2: Bẫy, mỏ dầu khí

4.3: Trữ lượng và đánh giá tiềm năng dầu khí các bồn Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay.

Chương 5 : Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm

 

 

 

Đường dẫn của bản tin này: index.php?f=news&do=detail&id=256&t=de-cuong-mon-hoc-cac-bon-dau-khi-viet-nam
© KHOA ĐỊA CHẤT - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘIEmail: support@khoadiachat.edu.vn