Thống kê đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ - Khoa Địa chất
9 10 812

Thống kê đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ - Khoa Địa chất

Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ do các cán bộ khoa Địa chất thực hiện bao gồm các chương trình hợp, dự an hợp tác quốc tế, các nhiệm vụ cấp quốc gia, nhiệm vụ cấp ĐHQGHN và các đề tài nghiên cứu khoa học với địa phương.

 


            TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                       KHOA ĐỊA CHẤT

Biểu 01

 

 

THÔNG TIN VỀCÁC NHIỆM VỤ KH&CN

(đang triển khai hoặc đã nghiệm thu từ năm 2014 đến nay)

 

TT

Mã số/tên đề tài, lĩnh vực

Cơ quan
chủ trì/Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện (BĐ/KT)

Kinh phí (triệu đồng)

Sản phẩm

Tổng

2014

2015

Đã phê duyệt

Đạt được
trong năm

I

Nhiệm vụ cấp Quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

1.       

NAFOSTED,  105.01-2012.08. Nghiên cứu xác lập các thuộc tính đặc trưng, làm cơ sở xây dựng mô hình cho kiểu mỏ corindon trong đá gneis (kiểu mỏ Tân Hương – Trúc Lâu) ở Việt Nam

Nguyễn Ngọc Khôi

2013-2016

750

187,5

87

Đã phê duyệt

- Các phân tích, thí nghiệm, chuyên đề theo hợp đồng

- Bản thảo bài báo để gửi đăng trên tạp chí ISI

2.       

NAFOSTED,  105.01-2012.01. Đặc điểm khoáng vật học, ngọc học và nguồn gốc một số đá bán quý (zircon và peridot) liên quan với hoạt động magma basalt kiềm ở miền Nam Việt Nam

Nguyễn Thị Minh Thuyết

02/2013 – 02/2016

703

175,750

70,300

Đã phê duyệt

- 01 bài báo trong nước

- Các phân tích, thí nghiệm, chuyên đề theo hợp đồng

- Bản thảo bài báo để gửi đăng trên tạp chí ISI

3.       

NAFOSTED,  105.08-2013.12. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng tư liệu viễn thám trong quan trắc biến động chất lượng môi trường nước hồ: lấy ví dụ Hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn)

TS Nguyễn Thị Thu Hà

3/2014-3/2017

 

 

 

 

- Các phân tích, chuyên đề theo hợp đồng

4.       

NAFOSTED, 105.08-2014.45. Nghiên cứu tương tác hóa lý và biến dạng nền đất do xâm nhập mặn trong trầm tích Holocene vùng đồng bằng Sông Hồng phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng ven biển

TS. Nguyễn Ngọc Trực

3/2015 -3/2018

800

 

 

Đã phê duyệt

- mới thực hiện

5.       

Nghiên cứu lịch sử tiến hóa châu thổ ngầm sông MeKong trong Holocen phục vụ phát triển bền vững. KC.09.13/11-15

TS. Đinh Xuân Thành

10/2012-5/2015

8300

 

 

 

- các sản phẩm theo đúng tiến độ

6.       

Nghiên cứu, dự báo nguy cơ lũ lụt trên cơ sở các trận lũ lịch sử từ Holocen trở lại đây ở Tây Nguyên. TN3/T20 (Đề tài chương trình Tây Nguyên-Viện KH&CN VN)

PGS.TS. Vũ Văn Tích

11/2012-10/2015

5100

 

 

 

- các sản phẩm theo đúng tiến độ

- bản thảo bài báo quốc tế

7.       

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa ra vào khu neo trú bão của tàu thuyền-áp dụng cho cửa Tam Quan, Bình Định

PGS.TS. Đỗ Minh Đức

12/2012-12/2014

3600

 

 

 

 

8.       

Nghiên cứu kiến tạo – địa động lực, cơ chế hình thành và phát triển các bể Kainozoi Phú Khánh, Nam Côn Sơn, Tư Chính – Vũng Mây dưới ảnh hưởng của tách giãn biển Đông và bối cảnh kiến tạo – địa động lực các vùng kế cận, phục vụ điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản, dầu khí KC.09.20/11-15

PGS.TS. Chu Văn Ngợi

5/2013-12/2015

8530

 

 

 

- các sản phẩm theo đúng tiến độ

9.       

Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên biển tử Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển

GS. Mai Trọng Nhuận

01/2014-12/2015

2931

 

 

 

- các sản phẩm theo đúng tiến độ

10.   

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên nghành phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc

PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

12/2013-11/2015

35000

 

 

 

- các cơ sở dữ liệu, chuyên đề theo đúng tiến độ

- bước đầu hoàn thiện Cổng thông tin điện tử cho Hệ thống CSDL tích hợp liên ngành vùng Tây Bắc

11.   

Nghiên cứu đánh giá tổng thể tiềm năng các bồn địa nhiệt vùng Tây Bắc

PGS.TS. Đặng Mai

9/2014-3/2017

5800

 

 

 

- các phân tích, thí nghiệm, chuyên đề

II

Nhiệm vụ cấp ĐHQGHN

 

 

 

 

 

 

 

1.       

Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian các đặc tính địa kỹ thuật của nền đất khu vực phía tây thành phố Hà Nội phục vụ quy hoạch phát triển không gian ngầm và đánh giá rủi ro tai biến động đất/ QGTĐ.12.06

PGS.TS. Đỗ Minh Đức

10/2012-10/2014

500

 

 

 

Đã nghiệm thu

2.       

Nghiên cứu đặc điểm địa chất – địa công trình khu vực Đông nam thị trấn Mèo vạc nhằm phát triển bền vững di sản công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng văn /  QG.12.14

ThS. Đặng Văn Luyến

10/2012-10/2014

180

 

 

 

Đã nghiệm thu

3.       

Nghiên cứu xác lập các danh thắng địa cảnh (Geosites) và các loại hình di sản khác vùng Ba Vì, Hà Nội phục vụ xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận công viên địa cảnh/ QG.12.15

TS. Nguyễn Thùy Dương

10/2012-10/2014

180

 

 

 

Đã nghiệm thu

4.       

QGDA.13.01. Điều tra ô nhiễm môi trường xuyên biên giới Việt-Trung khu vực sông Hồng, Lào Cai

PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

26/3/2013-26/3/2015

1900

 

 

 

- các phân tích, thí nghiệm, chuyên đề

5.       

Nghiên cứu điều kiện cổ khí hậu hình thành các trầm tích chứa dầu ở Đồng Ho (Quảng Ninh) nhằm định hướng tìm kiếm dầu khí / QG.14.09

PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

4/2014-4/2016

300

 

 

 

- các phân tích, thí nghiệm, chuyên đề

 

 

 

 

 

 

 


                        TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                 KHOA ĐỊA CHẤT

Biểu 02

 

THÔNG TIN VỀCÁC NHIỆM VỤ KH&CN HỢP TÁC QUỐC TẾ
VÀ HỢP TÁC TRONG NƯỚC VỚI BỘ, NGÀNH, DOANH NGHIỆP, ĐỊA PHƯƠNG

(đang triển khai hoặc đã nghiệm thu từ năm 2014 đến nay)

TT

Mã số / tên đề tài

Lĩnh vực (Khoa học tự nhiên - Sự sống; Công nghệ - Kỹ thuật; Liên ngành)

Đối tác

Kinh phí

Sản phẩm chính
đạt được từ năm 2014
đến nay

Đối tác

NSNN (qua ĐHQGHN)

Tổng

2014

2015

Tổng

2014

2015

I

Hợp tác quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng cơ chế cơ chế tín chỉ chung (JCM) tại Việt Nam

Khoa học Tự nhiên

Đại học Tokyo, Nhật Bản

10,000$

10,000$

 

 

 

 

Báo cáo về xây dựng cơ chế cơ chế tín chỉ chung (JCM) tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Hợp tác trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

               KHOA ĐỊA CHẤT

Biểu 08

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2016

 

STT

Tên nhiệm vụ

Người đề xuất
(họ tên, học vị)

Nội dung
nghiên cứu

Sản phẩm
dự kiến

Thời gian thực hiện (tháng)

Kinh phí đề nghị (triệu đồng)

1

Ứng dụng đồng vị bền δ13C và tỷ số C/N xác định nguồn gốc carbon hữu cơ trong trầm tích rừng ngập mặn Đồng Rui (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh)

Nguyễn Tài Tuệ, TS

- Xác định hàm lượng carbon hữu cơ trong trầm tích rừng ngập mặn;

- Xác định nguồn gốc carbon hữu cơ trong trầm tích rừng ngập mặn bằng phương pháp phân tích đồng vị bền δ13C và tỷ số C/N.

- Báo cáo tổng kết đề tài

- 1 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

- Hướng dẫn 1 sinh viên tốt nghiệp đại học

12

20

2

Xác định tỷ số đồng vị bền δ13C, δ15N và tỷ số C/N trong thực vật ngập mặn và vật chất lơ lửng tại hệ sinh thái rừng ngập mặn ở xã Đồng Rui (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh)

Trần Đăng Quy, TS

- Xác định tỷ số đồng vị bền δ13C, δ15N và tỷ số C/N trong thực vật ngập mặn;

- Xác định tỷ số đồng vị bền δ13C, δ15N và tỷ số C/N trong vật chất lơ lửng (POM).

- Báo cáo tổng kết đề tài

- 1 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

- Hướng dẫn 1 sinh viên tốt nghiệp đại học

12

20

3

Xác định nguồn gốc địa nhiệt và đặc trưng nước khoáng nóng khu vực Uva, tỉnh Điện Biên

ThS. Đỗ Trọng Quốc

-       - Nghiên cứu xác định đặc điểm địa chất, kiến tạo hiện đại, địa chất thủy văn của bồn địa nhiệt lựa chọn nghiên cứu.

-       - Nghiên cứu xác định nguồn gốc, tính chất vật lý và các đặc trưng hóa học nước khoáng nóng khu vực nghiên cứu.

 

Bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước

12

20

 

 

 

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Thống kê truy cập
Đang xem:      01
Hôm nay :      48
Hôm qua :      49
Tổng:      336197

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | cho thuê nhà vệ sinh | cho thuê nhà vệ sinh công trường cho thuê nhà vệ sinh công cộng | cho thuê nhà vệ sinh di động | http://nhavesinhhanoi.com |