Đào tạo trình độ Thạc Sĩ chuyên ngành Khoáng Vật Học và Địa Hóa Học
9 10 580

Đào tạo trình độ Thạc Sĩ chuyên ngành Khoáng Vật Học và Địa Hóa Học

- Đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành Khoáng vật học và Địa hóa học bậc thạc sĩ, có kiến thức chuyên sâu và hệ phương pháp nghiên cứu hiện đại thuộc lĩnh vực Địa chất nói chung và Khoáng vật học và Địa hóa học nói riêng, đáp ứng các nhu xã hội.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

              


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

                            ĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨU

                            NGÀNH: ĐỊA CHẤT

                            CHUYÊN NGÀNH: KHOÁNG VẬT HỌC VÀ ĐỊA HOÁ HỌC

                            MÃ SỐ: 60440205

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.    Một số thông tin về chương trình đào tạo

-           Tên chuyên ngành đào tạo:

+       Tiếng Việt:                      Khoáng vật học và Địa hóa học    

+       Tiếng Anh:                      Mineralogy and Geochemistry     

-           Mã số chuyên ngành đào tạo: 60440205

-           Tên ngành đào tạo: (nếu có và ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

+       Tiếng Việt:                      Địa chất        

+       Tiếng Anh:                      Geology       

-           Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

-           Thời gian đào tạo: 2 năm

-           Tên văn bằng sau tốt nghiệp: (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

+       Tiếng Việt:                      Thạc sĩ ngành Địa chất

+        Tiếng Anh:                     The Degree of Master in Geology

-           Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

-    Đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành Khoáng vật học và Địa hóa học bậc thạc sĩ, có kiến thức chuyên sâu và hệ phương pháp nghiên cứu hiện đại thuộc lĩnh vực Địa chất nói chung và Khoáng vật học và Địa hóa học nói riêng, đáp ứng các nhu xã hội.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Về kiến thức:

- Có kiến thức và hệ phương pháp nghiên cứu từ cơ bản đến hiện đại trong lĩnh vực Khoáng vật học và Địa hóa học.

2.2.2. Về kỹ năng:

-    Có kỹ năng thu thập, tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu;

-    Có kỹ năng tư duy độc lập trong nghiên cứu khoa học;

-    Sử dụng và làm việc trực tiếp trên các thiết bị liên quan đến lĩnh vực chuyên môn trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa.

2.2.3. Về năng lực:

-         Giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu thành phần vật chất của địa chất;

-        Đáp ứng yêu cầu của xã hội trong đào tạo và nghiên cứu thuộc chuyên ngành Khoáng vật học và Địa hóa học;

-         Học tiếp ở bậc cao hơn.

2.2.4. Về phẩm chất đạo đức:

-    Có tính trung thực trong nghiên cứu khoa học;

-    Có hứng thú tìm hiểu các vấn đề trong lĩnh vực địa chất;

-    Có ý thức nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc giải quyết những phát sinh trong nghiên cứu thực tế;

-    Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được trang bị trong thực tiễn, góp phần đấu tranh chống những hoạt động làm suy giảm nguồn tài nguyên khoáng sản.

3. Thông tin tuyển sinh

-      Môn thi tuyển sinh:

·        Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực

·        Môn thi Cơ sở: Địa chất đại cương

·        Môn Ngoại ngữ: Trình độ B, một trong 5 ngoại ngữ sau: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.

-           Đối tượng tuyển sinh (Yêu cầu đối với người dự tuyển: văn bằng, ngành học, loại tốt nghiệp, kinh nghiệm công tác)

+       Có lí lịch bản thân rõràng, hiện không bịtruy cứu trách nhiệm hình sự;

+       Vềvăn bằng: (1) Cóbằng tốt nghiệp đại học hệchính quy, ngành đúng (hoặc phùhợp) với ngành Địa chất(ngành khác < 20% nội dung môn học); (2) Có bằng tốt nghiệp đại học hệchính quy ngành gần với ngành Địa chất (nội dung các môn học khác từ30 - 50%), đãhọc bổtúc kiến thức đểcótrình độtương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Địa chất;

+       Vềthâm niên công tác: Cóbằng tốt nghiệp đại học đạt loại khátrởlên, ngành đúng (hoặc phùhợp) với ngành Địa chất cóthểdựthi ngay;

-           Danh mục các ngành phù hợp: Địa chất; Địa kỹthuật –Địa môi trường; Kỹthuật địa chất;

-           Danh mục các ngành gần: Quản lýtài nguyên thiên nhiên; Quản lý tài nguyên và môi trường

-           Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

TT

Học phần

Số tín chỉ

1.

Địa cấu trúc và kiến tạo

5

2.

Quang học tinh thể và khoáng vật học

5

3.

Thạch học và thạch luận

5

4.

Trầm tích và địa tầng  

5

5.

Địa hóa

3

6.

Cổ sinh vật học đại cương

3

 

Tổng cộng

26

-           Dự kiến quy mô tuyển sinh: 20 học viên/1 khóa

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.        Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn:

1.1. Kiến thức chung trong ĐHQGHN

-    Nhận thức được bối cảnh và tư tưởng đường lối của Nhà nước Việt Nam được truyền tải trong khối kiến thức chung (chính trị, ngoại ngữ);

-    Vận dụng được lý thuyết của khối kiến thức chung vào nghề nghiệp và cuộc sống.

1.2. Kiến thức nhóm chuyên ngành

-    Hiểu và vận dụng các kiến thức và kỹ năng Tin học ứng dụng trong địa chất và Bản đồ số và GIS trong khoa học Trái đất của nhóm ngành Địa chất vào giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.

1.3. Kiến thức chuyên ngành

-    Hiểu và vận dụng được hệ phương pháp phù hợp trong nghiên cứu thành phần Thạch học Khoáng vật;

-    Phân tích và tổng hợp các tài liệu chuyên ngành theo định hướng nghiên cứu;

-    Sử dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn để phát hiện, hiểu, phân tích, đánh giá, tổng hợp và luận giải một vấn đề cụ thể trong chuyên ngành Khoáng vật học và Địa hóa học nói riêng và ngành Địa chất nói chung.

1.4. Yêu cầu đối với luận văn

-    Đề tài luận văn phải là một vấn đề về khoa học, công nghệ hoặc quản lí cụ thể. Nội dung luận văn phải thể hiện được các kiến thức về lí thuyết và thực hành trong lĩnh vực chuyên môn cũng như phương pháp giải quyết các vấn đề đã đặt ra;

-    Đề tài luận văn phải do người hướng dẫn đề nghị và được bộ môn hoặc hội đồng khoa học và đào tạo của đơn vị đào tạo thông qua, được thủ trưởng đơn vị đào tạo ra quyết định giao đề tài và người hướng dẫn. Đề tài luận văn phải được giao cho học viên ít nhất là 6 tháng trước khi hết thời hạn đào tạo;

-    Học viên cao học phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu đề tài luận văn trước đơn vị chuyên môn chậm nhất 2 tháng sau khi nhận đề tài luận văn và báo cáo kết quả nghiên cứu ít nhất 1 lần trong thời gian thực hiện luận văn. Kết quả đánh giá báo cáo là điều kiện để xem xét việc đề nghị cho bảo vệ luận văn;

-    Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả thu được chủ yếu trong thời gian học, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của người khác. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của người khác (bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) thì phải trích dẫn tường minh.

-    Luận văn phải thỏa mãn yêu cầu của một luận văn khoa học và các yêu cầu quản lý của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.

2.        Chuẩn về kĩ năng:

2.1. Kĩ năng nghề nghiệp

-    Thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu;

-    Nghiên cứu khảo sát thực địa liên quan đến vấn đề nghiên cứu một cách độc lập;

-    Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp với vấn đề cần giải quyết và luận giải được các kết quả phân tích;

-    Lập luận và giải thích các vấn đề trong chuyên ngành Khoáng vật học và Địa hóa học nói riêng và ngành Địa chất học nói chung;

-    Tổng quát hóa các vấn đề từ các kết quả nghiên cứu thu được trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa về lĩnh vực Khoáng vật học và Địa hóa học nói riêng và Địa chất học nói chung.

2.2. Kĩ năng bổ trợ

-         Kỹ năng cá nhân

+    Trình bày các ý tưởng và kết quả nghiên cứu;

+    Tự học và tự nghiên cứu;

+    Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

+    Giao tiếp linh hoạt trong công việc (bằng văn bản, qua thư điện tử và thuyết trình,…);

+    Giao tiếp thành thạo bằng ngoại ngữ (tiếng Anh);

+    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng nâng cao và một số phần mềm chuyên ngành.

-         Kỹ năng làm việc theo nhóm:Phối hợp trong xây dựng đề tài và tổ chức, đánh giá nghiên cứu.

-         Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ tương đương Chuẩn B1 khung tham chiếu Châu Âu (đối với tiếng Anh: tương đương 4.5 IELTS, hoăc 477 TOEFL);

-         Kỹ năng quản lí và lãnh đạo:

+       Định hướng các công trình nghiên cứu;

+       Tổ chức thực hiện trong nghiên cứu.

-         Kỹ năng về tin học văn phòng

+       Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point;

+       Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng trong nghiên cứu Khoáng vật học và Địa hóa học;

+       Đọc và sử dụng một số chức năng cơ bản của các phần mềm đồ họa.

3.        Chuẩn về phẩm chất đạo đức:

3.1. Trách nhiệm công dân

-    Giữ thái độ tôn trọng và quan tâm đến con người;

-    Có ý thức về vai trò và trách nhiệm cá nhân đối với xã hội;

-    Có nhận thức và ứng xử hướng đến sự phát triển bền vững.;

3.2. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ

-    Có thái độ tích cực và trung thực trong nghiên cứu khoa học;

-    Có tinh thần kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, sáng tạo...;

-    Tuân thủ quy định của pháp luật;

3.3. Thái độ tích cực, yêu nghề

             - Có tính trung thực, có thái độ khách quan, có tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh và tác phong khoa học đối với nghề nghiệp;

4.        Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp;

-     Làm công tác nghiên cứu, quản lý ở các cơ quan, các viện nghiên cứu, các công ty, công ty liên doanh trong và ngoài nước liên quan đến Địa chất;

-      Thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo (đại học, cao đẳng, trung cấp) liên quan đến Địa chất.

5.        Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

-         Có thể tham gia các khoá học nâng cao theo chuyên ngành đào tạo;

6.        Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo để xây dựng chương trình đào tạo.

Chương trình đào tạo sau Đại học Địa chất - Địa vật lý, Đại học Utah (Mỹ): Đại học Utah là trường Đại học lớn ở Mỹ Nauy có truyền thống lâu đời (ra đời từ năm 1850), có thế mạnh trong nghiên cứu khoa học cơ bản trong đó có ngành Địa chất – Địa vật lý, trường xếp thứ 79 trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới (theo xếp hạng của 4 International Colleges & Universities, http://www.4icu.org/reviews/6737.htm).

 

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 64 tín chỉ, trong đó:

-      Khối kiến thức chung (bắt buộc):                             7 tín chỉ

-      Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                   39 tín chỉ

       + Bắt buộc:                                                        18 tín chỉ

       + Tự chọn:                                                          21 tín chỉ/42 tín chỉ

-      Luận văn thạc sĩ:                                                         18 tín chỉ

 

2. Khung chương trình

STT

học phần

Tên học phần

(ghi bằng tiếng Việt và

tiếng Anh)

Số

tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số

các học phần

tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học

I

Khối kiến thức chung

7

 

 

 

 

1

CTP 5001

Triết học

(Philosophy)

3

 

 

 

 

2

ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản (*)

(General English)

4

 

 

 

 

II

Khối kiến cơ sở và chuyên ngành

36

 

 

 

 

II.1.

Các học phần bắt buộc

18

 

 

 

 

3

ENG 6001

Tiếng Anh học thuật

(Special English for Geology)

3

 

 

 

 

4

GLO 6021

Tin học ứng dụng trong địa chất

(Applied Informatics in Geology)

3

25

15

5

 

5

GLO 6022

Bản đồ số và GIS trong khoa học Trái đất

(Digital Mapping and GIS in Geosciences)

3

25

15

5

 

6

GLO 6024

Địa hóa nguyên tố

(Geochemistry of Elements)

3

25

15

5

 

7

GLO 6038

Thạch luận các đá magma, biến chất

(Petrology of Magmatic and Metamorphic rocks)

3

25

15

5

GLO6025 hoặc GLO6028

8

GLO 6036

Các phương pháp địa hoá tìm kiếm khoáng sản

(Geochemical Methods in Mineral Prospecting)

3

20

20

5

GLO6024 hoặc GLO6026

II.2.

Các học phần tự chọn

18

 

 

 

 

9

GLO 6023

Kiến tạo và sinh khoáng

(Tectonics and Metallogeny)

3

25

15

5

 

 

10

GLO 6025

Khoáng vật học nguồn gốc

(Genetic Mineralogy)

3

20

20

5

 

11

GLO 6026

Các quá trình tạo quặng và khai thác khoáng sản

(Ore Genesis and Mineral Exploration)

3

20

20

5

 

12

GLO 6027

Trầm tích luận

(Sedimentology)

3

20

20

5

 

13

GLO 6028

Nhiệt động học các quá trình Địa chất

(Thermodynamics of Endogeneous Geological Processes)

3

25

15

5

GLO6021

14

GLO 6031

Địa chất đồng vị bền

(Stabel Isotope Geology)

3

20

20

5

 

15

GLO 6039

Phương pháp huỳnh quang tia X

(X-ray fluorescence)

3

15

25

5

 

16

GLO 6040

Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)

(Transmission electron microscopy)

3

15

25

5

 

17

GLO 6041

Phương pháp nhiễu xạ rơnghen (XRD)

(X-ray Diffraction)

3

15

25

5

 

18

GLO 6034

Các phương pháp xác định tuổi đồng vị phóng xạ

(Methods for Radioactive Isotope dating)

3

15

25

5

 

19

GLO 6042

Địa hoá vỏ phong hoá nhiệt đới ẩm

(Geochemistry of Tropical Weathering Crust)

3

25

15

5

GLO6024

20

GLO 6043

Thủy địa hóa

(Aqueous geochemistry)

3

25

15

5

GLO6024

21

GLO 6044

Địa chất Việt Nam nâng cao (Địa tầng)

(Advanced Vietnamese Geology, Stratigraphy)

3

25

15

5

 

22

GLO 6045

Địa chất Việt Nam nâng cao (Thạch học và Kiến tạo)

(Advanced Vietnamese Geology, Lithology and Tectonics)

3

25

15

5

 

23

GLO 6046

Khoáng sản Việt Nam nâng cao

(Advanced Vietnamese Minerals)

3

25

15

5

 

III

GLO 7210

Luận văn thạc sĩ

17

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

60

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*)Học phần ngoại ngữcơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHNcho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.

 

Xem chi tiết file đính kèm

Tài liệu đính kèm: file 8963s32k.docx (30.06.2015 00:19)
Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      08
Hôm nay :      09
Hôm qua :      91
Tổng:      339905

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | http://nhavesinhhanoi.com | http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-truong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-di-dong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-trinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-cong.html| http://nhavesinhhanoi.com/mua-ban-nha-ve-sinh.html| vinatap.vn https://vinatap.vn/voi-bot-nong-nghiep.html https://vinatap.vn/dat-huu-co.html https://vinatap.vn/dat-trong-cay.html https://vinatap.vn/cach-xu-ly-xo-dua-trong-rau-mam.html https://vinatap.vn/dat-thit-trong-cay-ho-chi-minh.html https://vinatap.vn/da-perlite.html