Đào tạo trình độ Thạc Sĩ chuyên ngành Địa Chất Môi Trường
9 10 849

Đào tạo trình độ Thạc Sĩ chuyên ngành Địa Chất Môi Trường

Học viên cao học sau khi tốt nghiệp có trình độ cao về lĩnh vực địa chất môi trường, có khả năng giải quyết các vấn đề về địa chất môi trường phát sinh trong thực tế, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của xã hội trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý thuộc lĩnh vực địa chất môi trường, và có khả năng học tiếp ở bậc cao hơn.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

                   ĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨU

                   NGÀNH: ĐỊA CHẤT

                   CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

                   MÃ SỐ: (ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM)


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.    Một số thông tin về chương trình đào tạo

-           Tên chuyên ngành đào tạo:

+       Tiếng Việt:                      Địa chất môi trường

+       Tiếng Anh:                      Environmental Geology

-           Mã số chuyên ngành đào tạo: (đào tạo thí điểm)

-           Tên ngành đào tạo: (nếu có và ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

+       Tiếng Việt:                      Địa chất        

+       Tiếng Anh:                      Geology        

-           Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

-           Thời gian đào tạo: 2 năm

-           Tên văn bằng sau tốt nghiệp: (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

+       Tiếng Việt:                      Thạc sĩ Địa chất

+        Tiếng Anh:                     The Degree of Master in Geology

-           Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

-    Đào tạo nguồn nhân lực Địa chất môi trường bậc thạc sĩ, có kiến thức chuyên sâu và hiện đại thuộc lĩnh vực Địa chất môi trường, đáp ứng cao nhu cầu xã hội.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Về kiến thức:

- Trang bị cho học viên cao học những kiến thức và phương pháp nghiên cứu cơ bản và hiện đại của lĩnh vực Địa chất môi trường.

2.2.2. Về kỹ năng:

-    Có kỹ năng thu thập, tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu;

-    Có kỹ năng tư duy độc lập trong nghiên cứu khoa học;

-    Sử dụng và làm việc trực tiếp trên các thiết bị liên quan đến lĩnh vực chuyên môn trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường.

2.2.3. Về năng lực:

Học viên cao học sau khi tốt nghiệp có trình độ cao về lĩnh vực địa chất môi trường, có khả năng giải quyết các vấn đề về địa chất môi trường phát sinh trong thực tế, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của xã hội trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý thuộc lĩnh vực địa chất môi trường, và có khả năng học tiếp ở bậc cao hơn.

2.2.4. Về phẩm chất đạo đức:

-    Có tính trung thực trong nghiên cứu khoa học;

-    Có hứng thú tìm hiểu các vấn đề trong lĩnh vực địa chất môi trường;

-    Có ý thức nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc giải quyết những phát sinh trong nghiên cứu thực tế;

-    Có ý thức vận dụng các kiến thức đã được trang bị trong thực tiễn.

3. Thông tin tuyển sinh

-      Môn thi tuyển sinh:

·        Môn thi Cơ bản: đánh giá năng lực

·        Môn thi Cơ sở: Địa chất đại cương

·        Môn Ngoại ngữ: Trình độ B, một trong 5 ngoại ngữ sau: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung.

-           Đối tượng tuyển sinh (Yêu cầu đối với người dự tuyển: văn bằng, ngành học, loại tốt nghiệp, kinh nghiệm công tác)

+       Có lí lịch bản thân rõràng, hiện không bịtruy cứu trách nhiệm hình sự;

+       Vềvăn bằng: (1) Cóbằng tốt nghiệp đại học hệchính quy, ngành đúng (hoặc phùhợp) với ngành Địa chất (ngành khác < 20% nội dung học phần); (2) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành Địa chất (nội dung các môn học khác từ 30 - 50%), đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Địa chất;

+       Vềthâm niên công tác: Cóbằng tốt nghiệp đại học đạt loại khátrởlên, ngành đúng (hoặc phùhợp) với ngành Địa chất cóthểdựthi ngay.

+       Yêu cầu khác: (1) Có đủ sức khỏe để học tập; (2) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; (3) Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ, cán bộ công nhân viên đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể hoặc tư nhân, tổ chức kinh tế - xã hội phải có văn bản của thủ trưởng cơ quan quản lí cho phép dự thi. Các trường hợp còn lại phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi cư trú vào đơn đăng kí dự thi.

-           Danh mục các ngành phù hợp: Địa chất; Địa kỹthuật –Địa môi trường; Kỹthuật địa chất;

-           Danh mục các ngành gần: Quản lýtài nguyên thiên nhiên; Quản lý tài nguyên và môi trường; Địa lý; Khoa học Môi trường; Công nghệ Môi trường

-           Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

TT

Học phần

Số tín chỉ

1.

Địa chất Môi trường

3

2.

Tai biến thiên nhiên

3

3.

Quản lý tổng hợp đới bờ

2

4.

Địa hoá môi trường 

3

5.

Địa chất đô thị

3

 

Tổng cộng

26

-           Dự kiến quy mô tuyển sinh: 30 học viên/1 khóa

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.        Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn:

1.1. Kiến thức chung trong ĐHQGHN

-    Nhận thức được bối cảnh và tư tưởng đường lối của Nhà nước Việt Nam được truyền tải trong khối kiến thức chung (chính trị, ngoại ngữ);

-    Vận dụng được lý thuyết của khối kiến thức chung vào nghề nghiệp và cuộc sống.

1.2. Kiến thức nhóm chuyên ngành

-    Hiểu và vận dụng các kiến thức Địa chất môi trường nâng cao, Địa động lực hiện đại, Tai biến môi trường và phân tích rủi ro, Địa vật lý môi trường của nhóm ngành Địa chất vào giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.

1.3. Kiến thức chuyên ngành

-    Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên ngành Đánh giá tổn thương phục vụ giảm thiểu tai biến, Địa hóa nước ngầm và ô nhiễm, Lũ lụt và xói lở và một số kỹ năng, phương pháp nghiên cứu mới về tai biến, môi trường. Áp dụng được những kiến thức đã học để ứng dụng và giải quyết các vấn đề trong thực tế.

-    Sử dụng kiến thức lý thuyết và các phương pháp được trang bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực Địa môi trường.

1.4. Yêu cầu đối với luận văn

-    Đề tài luận văn phải là một vấn đề về khoa học, công nghệ hoặc quản lí cụ thể. Nội dung luận văn phải thể hiện được các kiến thức về lí thuyết và thực hành trong lĩnh vực chuyên môn cũng như phương pháp giải quyết các vấn đề đã đặt ra;

-    Đề tài luận văn phải do người hướng dẫn đề nghị và được bộ môn hoặc hội đồng khoa học và đào tạo của đơn vị đào tạo thông qua, được thủ trưởng đơn vị đào tạo ra quyết định giao đề tài và người hướng dẫn. Đề tài luận văn phải được giao cho học viên ít nhất là 6 tháng trước khi hết thời hạn đào tạo;

-    Học viên cao học phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu đề tài luận văn trước đơn vị chuyên môn chậm nhất 2 tháng sau khi nhận đề tài luận văn và báo cáo kết quả nghiên cứu ít nhất 1 lần trong thời gian thực hiện luận văn. Kết quả đánh giá báo cáo là điều kiện để xem xét việc đề nghị cho bảo vệ luận văn;

-    Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả thu được chủ yếu trong thời gian học, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của người khác. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của người khác (bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) thì phải trích dẫn tường minh.

-    Luận văn phải thỏa mãn yêu cầu của một luận văn khoa học và các yêu cầu quản lý của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.

2.        Chuẩn về kĩ năng:

2.1. Kĩ năng nghề nghiệp

-         Thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu;

-         Nghiên cứu khảo sát thực địa liên quan đến vấn đề nghiên cứu một cách độc lập;

-         Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp với vấn đề cần giải quyết và luận giải được các kết quả phân tích;

-         Lập luận và giải thích các vấn đề trong lĩnh vực Địa chất Môi trường;

-         Tổng quát hóa các vấn đề từ các kết quả nghiên cứu thu được trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa về lĩnh vực Địa chất Môi trường.

2.2. Kĩ năng bổ trợ

-         Kỹ năng cá nhân

+    Trình bày các ý tưởng và kết quả nghiên cứu;

+    Tự học và tự nghiên cứu;

+    Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

+    Giao tiếp linh hoạt trong công việc (bằng văn bản, qua thư điện tử và thuyết trình,…);

+    Giao tiếp thành thạo bằng ngoại ngữ (tiếng Anh);

+    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng nâng cao và một số phần mềm chuyên ngành.

-         Kỹ năng làm việc theo nhóm:Phối hợp trong xây dựng đề tài và tổ chức, đánh giá nghiên cứu.

-         Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ tương đương Chuẩn B1 khung tham chiếu Châu Âu (đối với tiếng Anh: tương đương 4.5 IELTS, hoăc 477 TOEFL);

-         Kỹ năng quản lí và lãnh đạo:

+       Định hướng các công trình nghiên cứu;

+       Tổ chức thực hiện trong nghiên cứu.

-         Kỹ năng về tin học văn phòng

+       Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point;

+       Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng trong nghiên cứu Địa chất học;

+       Đọc và sử dụng một số chức năng cơ bản của các phần mềm đồ họa.

3.        Chuẩn về phẩm chất đạo đức:

3.1. Trách nhiệm công dân

-    Giữ thái độ tôn trọng và quan tâm đến con người;

-    Có ý thức về vai trò và trách nhiệm cá nhân đối với xã hội;

-    Có nhận thức và ứng xử hướng đến sự phát triển bền vững.;

3.2. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ

-    Có thái độ tích cực và trung thực trong nghiên cứu khoa học;

-    Có tinh thần kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, sáng tạo...;

-    Tuân thủ quy định của pháp luật;

3.3. Thái độ tích cực, yêu nghề

             - Có tính trung thực, có thái độ khách quan, có tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh và tác phong khoa học đối với nghề nghiệp;

4.        Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp;

-      Làm công tác nghiên cứu, quản lý ở các cơ quan, các viện nghiên cứu, các công ty, công ty liên doanh trong và ngoài nước liên quan đến Địa chất Môi trường;

-      Thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo (đại học, cao đẳng, trung cấp) liên quan đến Địa chất.

5.        Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

-         Có thể tham gia các khoá học nâng cao theo chuyên ngành đào tạo;

6.        Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo để xây dựng chương trình đào tạo.

Chương trình đào tạo thạc sĩ Địa chất môi trường và Tai biến Địa chất, Đại học Đại học Oslo (Nauy). Đại học Oslo là trường đai học lớn nhất Nauy có truyền thống lâu đời, có thế mạnh trong nghiên cứu khoa học cơ bản trong đó có ngành địa kĩ thuật – Địa môi trường, trường xếp thứ 108 trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới (theo xếp hạng của QS World University Rankings http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011)

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 64 tín chỉ, trong đó:

-      Khối kiến thức chung (bắt buộc):                             7 tín chỉ

-      Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                   39 tín chỉ

       + Bắt buộc:                                                        18 tín chỉ

       + Tự chọn:                                                          21 tín chỉ

-      Luận văn thạc sĩ:                                                         18 tín chỉ

 

2. Khung chương trình

STT

học phần

Tên học phần

(ghi bằng tiếng Việt và

tiếng Anh)

Số

tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số

các học phần

tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học

I

Khối kiến thức chung

7

 

 

 

 

1

CTP 5001

Triết học

(Philosophy)

3

 

 

 

 

2

ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản (*)

(General English)

4

 

 

 

 

II

Khối kiến cơ sở và chuyên ngành

36

 

 

 

 

II.1.

Các học phần bắt buộc

18

 

 

 

 

3

ENG 6001

Tiếng Anh học thuật

(Special English for Geology)

3

 

 

 

 

4

GLO 6001

Địa chất môi trường nâng cao

(Advanced Environmental Geology)

3

30

5

10

 

5

GLO 6002

Địa động lực hiện đại

(Active Geodynamics)

3

30

5

10

 

6

GLO 6003

Tai biến môi trường và phân tích rủi ro

(Environmental Hazards and Risk Analysis)

3

30

5

10

 

7

GLO 6005

Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu Địa chất môi trường

(Modern Methods in Geoevironmental Research)

3

30

5

10

 

8

GLO 6011

Đánh giá tổn thương phục vụ giảm thiểu tai biến

(Vulnerability Assessment to Geohazard Mitigation)

3

30

5

10

 

II.2.

Các học phần tự chọn

21/ 45

 

 

 

 

9

GLO 6004

Địa vật lý môi trường

(Environmental Geophysics)

3

30

5

10

 

 

10

GLO 6012

Địa hóa nước ngầm và ô nhiễm

(Geochemistry, Groundwater and Pollution)

3

30

5

10

 

11

GLO 6006

Quản lý thông tin địa lý ứng dụng

(Applied geographical information management)

3

30

5

10

 

12

GLO 6007

Các phương pháp phân tích địa mạo hiện đại trong nghiên cứu Địa tai biến

(Applied Geomorphological Analysis in Geohazard Research)

3

30

5

10

 

13

GLO 6008

Thạch cấu trúc trong nghiên cứu trượt lở và đứt gãy hoạt động

(Litho-structural Analysis in Landslide Research and Active Faults Study)

3

30

5

10

 

14

GLO 6009

Phục hồi môi trường sau tai biến

(Disaster recovery)

3

30

5

10

 

15

GLO 6010

Thiên tai ở Đông Nam Á

(Disaster in ASEAN Countries)

3

30

5

10

 

16

GLO 6013

Lũ lụt và xói lở

(Flood and erosion)

3

30

5

10

 

17

GLO 6014

Trượt lở và lũ bùn đá

(Landslides and debris flow)

3

30

5

10

 

18

GLO 6015

Đất và nước dưới đất

(Soil and groundwater)

3

30

5

10

 

19

GLO 6016

Vi cổ sinh môi trường

(Environmental Micropaleontology)

3

30

5

10

 

20

GLO 6017

Địa tầng môi trường

(Environmental stratigraphy)

3

30

5

10

 

21

GLO 6018

Giảm thiểu địa tai biến

(Geohazard Mitigation)

3

30

5

10

 

22

GLO 6019

Quản lý thiên tai và vấn đề sức khỏe con người

(Disaster and Health Risk Management)

3

30

5

10

 

23

GLO 6020

Phục hồi môi trường sau thiên tai

(Disaster Prevention and Recovery Management)

3

30

5

10

 

III

GLO 7210

Luận văn thạc sĩ

18

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

64

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*)Học phần ngoại ngữcơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHNcho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.

 

(Xem chi tiết file đính kèm)

Tài liệu đính kèm: file 14k38g3r.docx (30.06.2015 00:15)
Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Thống kê truy cập
Đang xem:      02
Hôm nay :      81
Hôm qua :      91
Tổng:      339977

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | http://nhavesinhhanoi.com | http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-truong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-di-dong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-trinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-cong.html| http://nhavesinhhanoi.com/mua-ban-nha-ve-sinh.html| vinatap.vn https://vinatap.vn/voi-bot-nong-nghiep.html https://vinatap.vn/dat-huu-co.html https://vinatap.vn/dat-trong-cay.html https://vinatap.vn/cach-xu-ly-xo-dua-trong-rau-mam.html https://vinatap.vn/dat-thit-trong-cay-ho-chi-minh.html https://vinatap.vn/da-perlite.html