Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất lớp k52 địa chất, năm TN: 2011
9 10 563

Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất lớp k52 địa chất, năm TN: 2011

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐỊA CHẤT
LỚP K52 ĐỊA CHẤT, NĂM TN: 2011

STT

TT

Mã ô

Sinh viên

Tên KLTN

Người hướng dẫn

Năm

1

KL
ĐC52
01

7.3

Nguyễn Văn Luân

Đặc điểm địa chất, quặng và nguồn gốc tạo thành Bauxit vùng Tân Rai

PSG.TSKH Phan Văn Quýnh

2011

2

KL
ĐC52
02

7.3

Nguyễn Thị Hào

Đặc điểm quặng hóa và nguồn gốc thiếc mỏ suối Bắc -Quỳ Hợp -Nghệ An

TS. Nguyễn Văn Học & TS.Nguyễn Trung Chí

2011

3

KL
ĐC52
03

7.3

Lê Thị Ngân

Đặc điểm quặng hóa đất hiếm mỏ Đông Pao và khả năng khai thác, sử dụng với mục tiêu phát triển bền vững

TS. Nguyễn Trung Chí

2011

4

KL
ĐC52
04

7.3

Trương Quang Tú

Đặc điểm trầm tích cát kết Kreta muộn khu vực đảo Phú Quốc và đánh giá tính chất Colectơ dàu khí

GS. TS. Trần Nghi & ThS. Trần Thị Thanh Nhàn

2011

5

KL
ĐC52
05

7.3

Bùi Văn Hiển

Đặc điểm địa hóa quặng đồng sin quyền và nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng

TS. Phạm Tích Xuân & TS. Nguyễn Thị Minh Tuyết

2011

6

KL
ĐC52
06

7.3

Nguyễn Văn Trọng

Đặc điểm quặng hóa Pb-Zn vùng Phia Đăm, Bằng Thành, Bắc Kạn

TS. Đỗ Quốc Bình & TS. Nguyễn Trung Chí

2011

7

KL
ĐC52
07

7.3

Phạm Văn Lê

Nghiên cứu cấu trúc địa chất và tai biến liên quan khu vực Tây Bắc Hà Nội

PGS. TS Chu Văn Ngợi

2011

8

KL
ĐC52
08

7.3

Nguyễn Thị Bích Phương

Đặc điểm quặng hóa đất hiếm và nguồn gốc thành tạo của mỏ Bắc Nậm Xe Phong Thổ - Lai Châu

TS. Nguyễn Trung Chí

2011

9

KL
ĐC52
09

7.3

 Đinh Văn Nho

Sư phát triển các bẫy chứa dầu khí trong trầm tích Kainozoi bể Nam Côn Sơn và dự báo khả năng tích tụ của bẫy chứa

PGS. TS. Tạ Trọng Thắng & TS. Lê Chi Mai

2011

10

KL
ĐC52
10

7.3

Nguyễn Thị Hào

Đặc điểm quặng hóa và nguồn gốc thiếc mỏ suối Bắc -Quỳ Hợp -Nghệ An

TS. Nguyễn Văn Học & TS.Nguyễn Trung Chí

2011

11

KL
ĐC52
11

7.3

Nguyễn Thị Thao

Đặc điểm địa hóa nước dưới đất khu vực Hòai Đức- Đan Phượng

PGS. TS. Đặng Mai

2011

12

KL
ĐC52
12

7.3

Nguyễn Ngọc Nam

Đặc điểm thành phần khoán vât sét khu vực Cổ Định, Thanh Hóa

TS. Hoàng Thị Minh Thảo & TS. Quách Đức Tín

2011

13

KL
ĐC52
13

7.3

Nguyễn Văn Siêng

Đặc điểm quặng hóa vàng vùng La Sam và A Dang huyện Dakrong tỉnh Quảng Trị

TS. Nguyễn Đình Lụng & TS. Nguyễn Trung Chí

2011

14

KL
ĐC52
14

7.3

Đặng Nam Ninh

Tính toán và đánh giá tiềm năng khí một số cấu tạ trong Lô A Bể Magishlak - Uzbekistan bằng phần mềm Crystal Ball

PGS. TS Tạ Trọng Thắng & KS. Vũ Tất Thắng

2011

15

KL
ĐC52
15

7.3

Nguyễn Ngọc Ánh

Đặc điểm địa hóa đá mẹ phía nam bề sông Hồng

TS. Nguyễn Thị Dậu & CN. Phan Thanh Tùng

2011

16

KL
ĐC52
16

7.3

Nguyễn Xuân Dân

Đặc điểm thành phần vật chất Syenit Nephelin khối Pia Ma ( Tuyên Quang) và đánh giá khả năng sử dụng của chúng trong công nghiệp

TS. Nguyễn Thùy Dương

2011

17

KL
ĐC52
17

7.4

Trịnh Thị Thúy

Đặc điểm phát triển địa chất - kiến tạo khu vực bể Nam Côn Sơn trong giai đoạn từ Oligocen đến Miocen sớm giữa

PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng & TS. Lê Chi Mai

2011

18

KL
ĐC52
18

7.4

Nguyễn Khánh Dương

Đặc điểm địa chất khối Magma núi Chúa và triển vọng về quặng Titan - Vanadi

TS. Nguyễn Ngọc Thái &
TS.Nguyễn Trung Chí

2011

19

KL
ĐC52
19

7.4

Lại Văn Chữ

Đặc điểm địa chất, tiềm năng dầu khí và thiết kế giếng khoan thăm dò cấu tạo D lô 103 phía bắc bể sông Hồng

PGS. TS. Tạ Trọng Thắng

2011

20

KL
ĐC52
20

7.4

Phạm Thanh Đăng

Đặc điểm thành phần vật chất quặng và đá vây quang khi mỏ chì - kẽm Nam Chợ Đồn - Bắc Kạn và ý nghĩa môi trường của chúng

TS. Phạm Tích Xuân & PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi

2011

21

KL
ĐC52
21

7.4

Đặng Nam Ninh

Tính toán và đánh giá tiềm năng khí một số cấu tạ trong Lô A Bể Magishlak - Uzbekistan bằng phần mềm Crystal Ball

PGS. TS. Tạ Trọng Thắng & KS. Vũ Tất Thắng

2011

22

KL
ĐC52
22

7.4

Nguyễn Văn Thịnh

Đặc điểm thành phần vật chất trong quăng Pb -Zn mỏ Nà Bốp - Chợ Đồn - Bắc Kạn

TS. Trần Tuấn Anh

2011

23

KL
ĐC52
23

7.4

Bùi Thị Nhài

Đặc điểm cấu trúc địa chất, thành phần vật chất và đặc tính công nghệ than khu vực Khoái Châu - Hưng Yên

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi

2011

24

KL
ĐC52
24

7.4

Phạm Tiến Sĩ

Cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí cấu tạo X, khu vực Tây Nam đứt gãy Thái Bình miền võng Hà Nội

PGS.TSKH. Phạm Văn Quýnh & NCS. Hoàng Hữu Hiệp

2011

25

KL
ĐC52
25

7.4

Nguyễn Văn Đông

Đặc điểm thành phần vật chất Serpentinit núi Nưa (Thanh Hóa ) và đánh giá khả năng ứng dụng của chúng trong công nghiệp

TS. Nguyễn Thùy Dương

2011

 

KL
ĐC52
26

7.4

Bùi Văn Hiển

Đặc điểm địa hóa quặng đồng sin quyền và nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng

TS. Phạm Tích Xuân & TS. Nguyễn Thị Minh Tuyết

2011

 

KL
ĐC52
27

7.4

Nguyễn Xuân Hà

Đặc điểm thành phần vật chất, đặc tính công nghệ và kỹ thuật  khai thác quặng Ilmenit khu vực Kỳ Anh - Hà Tĩnh

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi

2011

 

KL
ĐC52
28

7.4

Vũ Đức Mạnh

Đặc điểm khoáng sản mỏ sắt Tân Phú - Thạch Kiệt ( Phú Thọ ) và đánh giá trữ lượng sử dụng trong công nghiệp

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi

2011

 

KL
ĐC52
29

7.4

Nguyễn Thi Thu Hương

Phương pháp phân tích bể trầm tích và ứng dụng để phân tích bể Nam Côn Sơn thềm lục địa Việt Nam

TS. Lê Chi Mai

2011

 

KL
ĐC52
30

7.4

Lê Chi Mai

Các phức hệ bào tử phấn hoa trong trầm tích Miocen bồn trũng Cửu Long ý nghĩa địa tầng và cổ địa lý của chúng

TS. Đinh Văn Thuận &
ThS. Nguyễn Thị Thu Cúc

2011

 

KL
ĐC52
31

7.4

Doãn Thị Xuân

Đặc điểm thạch học các đá Granittoid phức hệ Bản Chiềng và khoáng sản liên quan vùng Quỳ Hợp Nghệ An

TS. Nguyễn Văn Học & TS.Nguyễn Trung Chí

2011

 

KL
ĐC52
32

7.4

Vũ Trọng Sinh

Đặc điểm địa chất, quặng và nguồn gốc tạo thành Bauxit vùng Nhân Cơ

PGS.TSKH. Phạm Văn Quýnh 

2011

 

KL
ĐC52
33

7.4

Nguyễn Thị Liên

Đặc điểm thành phần vật chất quặng mỏ Titan Cây Châm và vấn đề dòng thải axit mỏ

TS. Phạm Tích Xuân & TS. Nguyễn Thùy Dương

2011

 

KL
ĐC52
34

7.4

Bùi Văn Sa

Nguồn gốc và quy luật phân bố than khu vực đồng bằng sông Hồng

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi

2011

 

KL
ĐC52
35

7.5

Phùng Thị Hương

Một số đặc điểm khoáng vât học, ngoc học và nguồn gốc của Corindon (Ruby, Saphir) nguyên sinh trong các thành tạo trầm tích - biến chất khu vực dãy núi Con Voi tỉnh Yên Bái

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi

2011

 

KL
ĐC52
36

7.5

Lê Quang Điện

Đặc điểm quặng hóa đất hiếm và nguồn gốc thành tạo của mỏ Bắc Nậm Xe Phong Thổ - Lai Châu

TS. Nguyễn Trung Chí

2011

 

KL
ĐC52
37

7.5

Nguyễn Thi Thu Hương

Phương pháp phân tích bể trầm tích và ứng dụng để phân tích bể Nam Côn Sơn thềm lục địa Việt Nam

TS. Lê Chi Mai

2011

 

KL
ĐC52
38

7.5

Nguyễn Công Dương

Đặc điểm địa hóa quặng Pb - Zn mỏ Nà Tùm, Chợ Đồn

TS. Trần Tuấn Anh

2011

 

KL
ĐC52
39

7.5

Nguyễn Văn Bắc

Ứng dụng phương pháp địa thống kê nghiên cứu hiện trạng và dự báo xu hướng xâm nhập mặn
trong tầng chứa nước đệ tứ vùng Nam Định

GS.TS Mai Trọng Nhuận & TS. Hoàng Đức Nghĩa

2011

 

KL
ĐC52
40

7.5

Nguyễn Văn Hà

Đặc điểm cấu trúc kiến tạo phần bể bắc Sông Hồng trong Oligocen

PGS.TS Tạ Trọng Thắng & TS. Vũ Trụ

2011

 

KL
ĐC52
41

7.5

Trần Thị Oanh

Mô hình địa hóa đá mẹ phía Nam bể sông Hồng

TS. Nguyễn Thị Dậu & CN. Phan Thanh Tùng

2011

 

KL
ĐC52
42

7.5

Ngô Quang Tài

Đánh giá sự biến đổi điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực vịnh Tiên Yên - Hà Cối trong bối cảnh dâng cao mực nước biển

PGS.TS Nguyễn Văn Vượng

2011

 

KL
ĐC52
43

7.5

Trần Xuân Lam

Đặc điểm địa chất - thạch học và nguồn gốc đá Lamproit - Lamprophyr khu vực Cốc Pìa - Lai Châu

TS. Nguyễn Trung Chí &
Ths. Phạm Bình

2011

 

KL
ĐC52
44

7.5

Bùi Văn Sa

Nguồn gốc và quy luật phân bố than khu vực đồng bằng sông Hồng

PGS. TS Nguyễn Ngọc Khôi

2011

 

KL
ĐC52
45

7.5

Nguyễn Hữu Mạnh

Đánh giá chất lượng cát thạch anh vùng Kỳ Anh - Hà Tĩnh và tiềm năng ứng dụng

TS. Hoàng Thị Minh Thảo & TS. Quách Đức Tín

2011

 

KL
ĐC52
46

7.5

Lê Viết Thu

Đặc điểm thành phần vật chất Bauxit Đắk Song và đánh giá khả năng sử dụng trong công nghiệp

TS. Nguyễn Văn Thành

2011

 

KL
ĐC52
47

7.5

Lưu Văn Hưng

Nghiên cứu cấu trúc và đánh giá tiềm năng dầu khí cấu tạo H khu vực Đông Bắc đứt gãy Vĩnh Ninh - Miền Võng Hà Nội

PGS.TS Phan Văn Quýnh & NCS Hoàng Hữu Hiệp

2011

 

KL
ĐC52
48

7.5

Nguyễn Văn Nam

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa đá mẹ lô 10 & 11 bể trầm tích Nam Côn Sơn

PGS.TS Tạ Trọng Thắng & KS Nguyễn Thị Bích Hà

2011

 

KL
ĐC52
49

7.5

Lê Diên Quỳnh

Nghiên cứu cấu trúc và đánh giá tiềm năng dầu khí cấu tạo Y khu vực Đới Năng Kiến Xương - Tiền Hải

PGS.TSKH Phan Văn Quýnh & NCS Hoàng Hữu Hiệp

2011

 

KL
ĐC52
50

7.5

Lê Thị Thu Hằng

Đặc điểm bẫy chứa dầu khí của khu vực Tư Chính - Vũng Mây

PGS.TS. Nguyễn Trọng Tín & PGS.TS. Nguyễn Trọng Thắng

2011

 

KL
ĐC52
51

7.5

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nghiên cứu đặc điểm tướng đá - thạch động lực Pleistocen muộn, phần muộn - Holocen khu vực Đông Nam thềm lục địa Việt Nam

ThS. Đinh Xuân Thành

2011

 

KL
ĐC52
52

7.5

Trần Thị Dung

Nghiên cứu định lượng tính chất Colectơ dầu khí đá cát kết Oligocen mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng bể Cửu Long

GS.TS Trần Nghi

2011

 

KL
ĐC52
53

7.5

Phùng Xuân Quân

Phân tích địa tầng phân tập trầm tích Oligocen - Miocen khu vực Đông Bắc bể Nam Côn Sơn và ý nghĩa dầu khí

GS.TS Trần Nghi
KS. Trần Hữu Thân

2011

 

KL
ĐC52
54

7.5

Vũ Thị Thùy Linh

Đặc điểm địa hóa môi trường trầm tích tầng mặt vùng ven biển cửa Ba Lạt

PGS. Đặng Mai
ThS. Bùi Quang Hạt

2011

 

KL
ĐC52
55

7.5

Đinh Thị Thanh Lê

Đặc điểm địa hóa nước dưới đất khu vực phía Nam - Hà Nội

PGS.TS Đặng Mai

2011

 

KL
ĐC52
56

7.5

Đỗ Danh Toàn

Nghiên cứu tướng đá - cổ địa lý trầm tích cổ địa lý Oligocen khu vực mỏ Rồng và đánh giá tiền năng dầu khí

GS.TS Trần Nghi
TS. Lê Chi Mai

2011

 

KL
ĐC52
57

7.5

Bùi Thị Thúy

Đặc điểm địa hóa môi trường trầm tích tầng mặt vịnh chân Mây - Lăng Cô

PGS.TS Đặng Mai
Th.S Bùi Quang Hạt

2011

 

KL
ĐC52
58

7.5

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nghiên cứu sự thăng giáng mực nước biển trong Pleistocen muộn - Halocen trên thềm lục địa Việt Nam

GS.TS Trần  Nghi
ThS Đinh Xuân Thành

2011

 

KL
ĐC52
59

7.5

Trần Thế Tâm

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản, lý khai thác du lịch tỉnh Quảng Bình

T.S Trần Hùng
ThS Nguyễn Thị Hồng

2011

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      03
Hôm nay :      117
Hôm qua :      39
Tổng:      332546