Rio Vista

Rio vista MIK

Biệt thự Rio Vista

Biet thu Rio vista

Nhà phố Rio Vista

Nha pho Rio Vista

Rio Vista quan 9

Rio Vista quận 9

Dự án Rio Vista

Du an Rio Vista

Dự án Dương Đình Hội

Du an Duong Dinh Hoi

Nha pho Rio Vista MIK

Nhà phố Rio Vista MIK

Biet thu Rio Vista MIK

Rio Vista Dương Đình Hội

Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista MIK

Nha pho Rio Vista quan 9

Nhà phố Rio Vista quận 9

Nha pho Rio Vista Khang Dien

Nhà phố Rio Vista Khang Điền

Dự án Rio Vista quận 9

Du an Rio Vista quan 9

Biet thu Rio Vista quan 9

Biệt thự Rio Vista quận 9

Biet Thu Rio Vista Khang Dien

Biệt Thự Rio Vista Khang Điền

Nhà phố Rio Vista Dương Đình Hội

Nha pho Rio Vista Duong Dinh Hoi

Dự án Dương Đình Hội quận 9

Du an Duong Dinh Hoi quan 9

Biet thu Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista Dương Đình Hội

River Park

River Park MIK

Biệt thự River Park

Biet thu River Park

Nhà phố river Park

Nha pho River Park

River Park quan 9

River Park quận 9

Dự án River Park

Du an River Park

Dự án Võ Chí Công

Du an Vo Chi Cong

Nha pho River Park MIK

Nhà phố river Park MIK

Biet thu River Park MIK

Biệt thự River Park MIK

River Park Vo Chi Cong

River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park quan 9

Nhà phố River Park quận 9

Dự án River Park quận 9

Du an River Park quan 9

Biệt thự River Park quận 9

Biet thu River Park quan 9

Nhà phố River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park Vo chi Cong

Dự án Võ Chí Công quận 9

Du an Vo Chi Cong quan 9

Biet thu River Park Vo chi Cong

Biệt thự River Park Võ Chí Công

Villa Park

Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park

Biet thu Villa Park

Villa Park Quan 9

Villa Park quận 9

Dự án Villa Park

Du an Villa Park

Dự án Bưng Ông Thoàn

Du an Bung Ong Thoan

Biet thu Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park MIK

Villa Park Bung Ong Thoan

Villa Park Bưng Ông Thoàn

Dự án Villa Park quận 9

Du an Villa Park quan 9

Biệt thự Villa Park quận 9

Biet thu villa Park quan 9

Dự án Bưng Ông Thoàn quận 9

Du an Bung Ong Thoan quan 9

Biet thu villa Park Bung Ong Thoan

Biệt thự Villa Park Bưng Ông Thoàn

Park Riverside

Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside

Biet thu Park Riverside

Nhà phố Park Riverside

Nha pho Park Riverside

Park Riverside quan 9

Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside

Du an Park Riverside

Nha pho Park Riverside MIK

Nhà phố Park Riverside MIK

Biet thu Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside MIK

Park Riverside Bung Ong Thoan

Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside quận 9

Du an Park Riverside quan 9

Biệt thự Park Riverside quận 9

Biet thu Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside Bung Ong Thoan

Biet thu Park Riverside Bung Ong Thoan

Biệt thự Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Đề cương môn học: Địa Chất Môi Trường
9 10 2036

Đề cương môn học: Địa Chất Môi Trường

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các yếu tố ảnh hưởng và chức năng của môi trường địa chất; các nguyên lý cơ bản của địa chất môi trường; các đặc trưng cơ bản của môi trường địa chất (cấu trúc, các trường địa vật lý, thành phần vật chất, tài nguyên…); tai biến địa chất (động đất, núi lửa, trượt lở, sụt lún đất, lũ bùn đá, lũ lụt, xói mòn); môi trường địa chất và sức khỏe con người; vai trò của địa chất môi trường trong giải quyết các vấn đề nảy sinh do con người chiếm cứ, khai thác môi trường tự nhiên, trong việc phòng chống và giảm thiểu tác động của tai biến, hoạch định chiến lược phát triển bền vững, sử dụng lãnh thổ, lãnh hải, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

 

1.        Mã môn học/chuyên đề: GLO3111

2.        Số tín chỉ: 03

3.        Môn học tiên quyết: Không

4.        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.        Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

       Nguyễn Thị Hoàng Hà, TS Khoa Địa chất, ĐH KHTN – ĐH QGHN

       Trần Đăng Quy, TS, Khoa Địa chất, ĐH KHTN – ĐH QGHN

6.        Mục tiêu môn học/chuyên đề(kiến thức, kỹ năng, thái độ): 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các yếu tố ảnh hưởng, đặc trưng chủ yếu và chức năng môi trường địa chất, các nguyên lý cơ bản về địa chất môi trường, tai biến địa vật lý  và tai biến địa hoá, tác động của con người đến môi trường địa chất cũng như vai trò của địa chất môi trường trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh do con người chiếm cứ, khai thác môi trường tự nhiên, trong việc phòng chống giảm thiểu tác động của tai biến, hoạch định chiến lược phát triển bền vững, sử dụng lãnh thổ, lãnh hải, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

- Kỹ năng: Nâng cao hiểu biết của sinh viên về sử dụng bền vững tài nguyên – môi trường, cách tiếp cận liên ngành, tổng hợp trong nghiên cứu.

7.        Chuẩn đầu ra

- Kiến thức: hiểukiến thức cơ bản về các yếu tố ảnh hưởng, đặc trưng chủ yếu và chức năng môi trường địa chất, các nguyên lý cơ bản về địa chất môi trường, tai biến.

-  Kỹ năng: có kỹ năng trong việc ứng phó với tai biến thiên nhiên vàsử dụng bền vững tài nguyên – môi trường.

8.        Phương pháp kiểm tra đánh giá:

- Các loại điểm kiểm tra và trọng sốcủa từng loại điểm

Phần tựhọc, tựnghiên cứu, bài tập:20%

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 20%

Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%

- Lịch thi và kiểm tra

Thi giữa kỳ: tuần thứ  9

Thi cuối kỳ: sau tuần 15

-Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụmà giảng viên giao cho sinh viên:

Nộp báo cáo từng bài tập đúng thời gian quy định.

Đánh giá bài tập theo yêu cầu và chấm theo thang điểm 10/10

Phần tựhọc sinh viên phải tổng kết tài liệu và giáo viên đánh giá.

9.        Giáo trình bắt buộc(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

[1] Edward A. Keller, 2007. Introduction to Environmental Geology. 4th edition, Prentice Hall.

[2] Mai Trọng Nhuận, 2006. Địa chất môi trường. Nộp NXB ĐHQGHN 2006.

[3] Nguyễn Đình Hòe, 1998. Địa chất môi trường. NXB ĐHQGHN 1998.

[4] Huỳnh ThịMinh Hằng, 2001. Địa chất Môi trường. NXB Đại học Quốc gia thành phốHồChí Minh.

[5] Bennett Matthew R. and Doyle Peter., 1997. Environmental Geology: Geology and Human Environment. John Willey &Sons. Chichester.

[6] Carla W. Montgomery, 1996. Environmental Geology. Wm. C. Brown Publisher, Dubuqee, USA

10.   Tóm tắt nội dung môn học(mỗi môn học tóm tắt khoảng 120 từ):

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các yếu tố ảnh hưởng và chức năng của môi trường địa chất; các nguyên lý cơ bản của địa chất môi trường; các đặc trưng cơ bản của môi trường địa chất (cấu trúc, các trường địa vật lý, thành phần vật chất, tài nguyên…); tai biến địa chất (động đất, núi lửa, trượt lở, sụt lún đất, lũ bùn đá, lũ lụt, xói mòn); môi trường địa chất và sức khỏe con người; vai trò của địa chất môi trường trong giải quyết các vấn đề nảy sinh do con người chiếm cứ, khai thác môi trường tự nhiên, trong việc phòng chống và giảm thiểu tác động của tai biến, hoạch định chiến lược phát triển bền vững, sử dụng lãnh thổ, lãnh hải, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

 - Trang bị cho sinh viên hệ phương pháp tiếp cận: quy hoạch phát triển bền vững môi trường và tài nguyên trên cơ sở địa chất môi trường.

11.   Nội dung chi tiết môn học/chuyên đề(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Chương 1. Nhập môn địa chất môi trường

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.2. Chức năng môi trường địa chất (MTĐC)

1.3. Nhiệm vụ của địa chất môi trường (ĐCMT)

1.4. Phương pháp nghiên cứu của ĐCMT

1.5. Lịch sử ra đời mối liên hệ giữa ĐCMT và các khoa học khác

Chương 2. Đặc điểm cơ bản của môi trường địa chất 

2.1. Cấu trúc của môi trường địa chất

2.1.1. Cấu trúc thẳng đứng của MTĐC

2.1.2. Cấu trúc ngang của MTĐC

2.2. Các đặc trưng địa vật lý của môi trường địa chất

2.2.1. Trường phóng xạ

2.2.2. Trường địa nhiệt

2.2.3. Trường trọng lực

2.2.4. Trường điện từ

2.3. Thành phần vật chất của MTĐC

2.3.1. Thành phần thạch học, khoáng vật

2.3.2. Thành phần hoá học

2.4. Tài nguyên của MTĐC

2.4.1. Tài nguyên đất

2.4.2. Tài nguyên nước

2.4.3. Tài nguyên khoáng sản

2.4.4. Năng lượng

2.4.5. Kỳ quan địa chất (Geotope)

2.4.6. Tài nguyên vị thế

2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến MTĐC

2.5.1. Địa động lực nội sinh

2.5.2. Địa động lực ngoại sinh và biến động toàn cầu

2.5.3. Địa động lực nhân sinh

2.6. Môi trường địa chất và sức khỏe con người

Chương 3. Tai biến địa chất

3.1. Khái niệm và phân loại tai biến

3.2. Đánh giá tác động tai biến

3.3. Các phương pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do tai biến

3.4. Tai biến động đất

3.5. Tai biến liên quan hoạt động núi lửa

3.6. Tai biến trượt lở đất

3.7. Tai biến sụt lún đất

3.8. Tai biến do dòng lũ bùn đá (debris flow)

3.9. Tai biến lũ lụt

3.10. Tai biến xói lở (bờ hồ, bờ sông, bờ biển)

Chương 4. Ô nhiễm môi trường và quản lý chất thải

4.1. Ô nhiễm môi trường

4.1.1.Các chất ô nhiễm

4.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước

4.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất

4.1.4. Nguồn gây ô nhiễm

4.1.5. Các tiêu chuẩn chất lượng môi trường

4.2. Quản lý chất thải

4.2.1. Quản lý chất thải rắn

4.2.2. Quản lý chất thải độc hại

4.2.3. Quản lý chất thải phóng xạ

Chương 5. Địa chất môi trường và phát triển bền vững (PTBV)

5.1. Phát triển bền vững (PTBV)

5.1.1. Khái niệm về PTBV

5.1.2. Nguyên lý PTBV

5.2. Quy hoạch sử dụng hợp lý MTĐC

5.2.1. Quy hoạch sử dụng đất

5.2.2. Đánh giá và quy hoạch sử dụng MTĐC

5.3. Sử dụng, quản lý và bảo vệ môi trường và tài nguyên địa chất

5.3.1. Nội dung và công cụ quản lý tài nguyên và môi trường

5.3.2. Quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên địa chất

5.3.3. Quản lý và bảo vệ môi trường tài nguyên địa chất

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      06
Hôm nay :      132
Hôm qua :      84
Tổng:      326206