Đề cương môn học: Địa Chất Cấu trúc và Kiến tạo
9 10 4014

Đề cương môn học: Địa Chất Cấu trúc và Kiến tạo

Phần I: Địa chất cấu trúc Địa chất cấu trúc nghiên cứu sự biến dạng của các đá trong lớp vỏ trái đất ở quy mô, vị trí và thời gian khác nhau. Sự biến dạng của của vỏ trái đất đã tạo ra các dạng cấu trúc như các đới đứt gãy, nếp uốn, khe nứt... Ở phần này, sinh viên sẽ được giới thiệu các phương pháp nhận dạng, mô tả, biểu diễn các dạng cấu trúc địa chất ngoài thực địa, trên bản đồ cũng như các kỹ thuật phân tích các thông số hình học không gian của cấu trúc. Phần II: Kiến tạo Kiến tạo học nghiên cứu sự vận động của hai lớp vật chất ngoài cùng của trái đất để tìm hiểu nguyên nhân và cơ chế biến dạng, từ đó làm cơ sở để luận giải quá trình hình thành nên các cấu trúc lớn của trái đất. Trong phần này, sinh viên sẽ được tìm hiểu các khái niệm cơ bản, hiện đại về kiến tạo mảng, thuyết trôi dạt lục địa, cơ chế tách giãn đáy đại dương, chu kỳ kiến tạo,... và ý nghĩa của việc nghiên cứu địa chất cấu trúc và kiến tạo trong việc tìm hiểu cơ chế vận động của trái đất và các quá trình địa chất khác kể từ khi trái đất được hình thành cho đến nay.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ĐỊA CHẤT CẤU TRÚC VÀ KIẾN TẠO

 

1.               Mã môn học: GLO2062

2.               Số tín chỉ:05

3.               Môn học tiên quyết: Thạch học (GLO2064), Trầm tích và Địa tầng (GLO 2065)

4.               Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.               Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

PGS.TS Nguyễn Văn Vượng, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

TS Nguyễn Văn Hướng, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

CN. Lường Thị Thu Hoài, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6.               Mục tiêu môn học/chuyên đề(kiến thức, kỹ năng, thái độ):

6.1 Mục tiêu kiến thức

- Sinh viên biết cách nhận dạng và mô tả các dạng cấu trúc địa chất thông qua ảnh DEM, ảnh vệ tinh, ngoài vết lộ, mẫu cầm tay, dưới kính hiển vi.

- Biết biểu diễn và nhận dạng cấu trúc trên bản đồ.

- Sử dụng thành thạo các loại lưới chiếu và bản đồ để phân tích, luận giải các yếu tố cấu trúc.

- Thành lập được mặt cắt địa chất từ bản đồ.

- Luận giải được cơ chế hình thành các cấu trúc.

- Mô tả chính xác các dạng cấu trúc liên quan đến các cơ chế biến dạng khác nhau.

6.2 Mục tiêu kỹ năng

- Sinh viên có thể nhận dạng và mô tả được các cấu trúc địa chất ngoài thực tế, phân tích, nhận dạng các dấu hiệu chuyển động và biểu diễn chúng trên bản đồ.

- Sinh viên có thể sử dụng thành thạo các kỹ năng phân tích hình học cấu trúc trên lưới chiếu, trên bản đồ

- Sinh viên biết cách vận dụng các phương pháp phân tích địa chất cấu trúc để thành lập các mặt cắt địa chất, bản đồ địa chất.

6.3 Mục tiêu thái độ

- Sinh viên cần nhận thức rõ vai trò của địa chất cấu trúc và kiến tạo trong nghiên cứu các lĩnh vực khác của địa chất học: thạch học, khoáng sản học, địa chất tai biến...

- Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học trong các nghiên cứu trên.

6.4 Mục tiêu khác

-          Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm.

-          Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi.

-          Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá.

-          Phát triển các kỹ năng trong nghiên cứu khoa học.

7.               Chuẩn đầu ra

-         Kiến thức: hiểu các kiến thức về các dạng cấu trúc cơ bản và các điều kiện kiến tạo hình thành nên cấu trúc.

-         Kỹ năng: vận dụng sáng tạo các kiến thức về cấu trúc và kiến tạo và kỹ năng thực hành liên quan để thành lập được bản đồ địa chất, mặt cắt địa chất và luận giải lịch sử phát triển kiến tạo khu vực khảo sát.

-         Thái độ: trung thực và có tư duy bao quát trong việc triển khai nghiên cứu thực tế.

8.               Phương pháp kiểm tra đánh giá:

Dạng kiểm tra

Objective

Percentages

Điểm rèn luyện và thực hành

Kiểm tra khả năng tự học và thực hành

20

Kiểm tra giữa kỳ

Kiểm tra kiến thức nửa kỳ đầu

20

Kiểm tra cuối kỳ

Kiểm tra kiến thức kỳ học

60

 

100%

9.      Giáo trình bắt buộc(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

-         Ben A. Van Der Pluijm and Stephen Marshak, 2004. Earth structure: An Introduction to Structural Geology and Tectonics, 2nd Edition. Norten and Company, 673p, 2004.

-         Stephen Marshak and Gautam Mitra, 1988. Basic Method of Structural Geology.  Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 446p,1988.

Tài liệu tham khảo thêm:

-         Giáo trình “Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất”. Tạ Trọng Thắng (chủ biên), NXB ĐHQG, 2003.

-         Giáo trình “ Địa Kiến tạo đại cương”. Tạ Trọng Thắng (chủ biên), NXB ĐHQG, 2003.

10.Tóm tắt nội dung môn học(mỗi môn học tóm tắt khoảng 120 từ):

Địa chất cấu trúc và kiến tạo là môn học tích hợp hai nội dung lớn của địa chất học bao gồm:

Phần I: Địa chất cấu trúc

Địa chất cấu trúc nghiên cứu sự biến dạng của các đá trong lớp vỏ trái đất ở quy mô, vị trí và thời gian khác nhau. Sự biến dạng của của vỏ trái đất đã tạo ra các dạng cấu trúc như các đới đứt gãy, nếp uốn, khe nứt... Ở phần này, sinh viên sẽ được giới thiệu các phương pháp nhận dạng, mô tả, biểu diễn các dạng cấu trúc địa chất ngoài thực địa, trên bản đồ cũng như các kỹ thuật phân tích các thông số hình học không gian của cấu trúc.

Phần II: Kiến tạo

Kiến tạo học nghiên cứu sự vận động của hai lớp vật chất ngoài cùng của trái đất để tìm hiểu nguyên nhân và cơ chế biến dạng, từ đó làm cơ sở để luận giải quá trình hình thành nên các cấu trúc lớn của trái đất. Trong phần này, sinh viên sẽ được tìm hiểu các khái niệm cơ bản, hiện đại về kiến tạo mảng, thuyết trôi dạt lục địa, cơ chế tách giãn đáy đại dương, chu kỳ kiến tạo,... và ý nghĩa của việc nghiên cứu địa chất cấu trúc và kiến tạo trong việc tìm hiểu cơ chế vận động của trái đất và các quá trình địa chất khác kể từ khi trái đất được hình thành cho đến nay.

11.           Nội dung chi tiết môn học/chuyên đề(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Phần I: Lý thuyết

Chương 1: Giới thiệu chung

1.1.           Giới thiệu về Địa chất cấu trúc, Kiến tạo

1.2.           Phân loại cấu trúc địa chất

1.3.           Lực, ứng suất và biến dạng

Chương 2: Cấu trúc nguyên sinh

2.1. Tính phân lớp nằm ngang nguyên thủy của các đá trầm tích

2.2.  Dạng nằm của các đá magma

Chương 3: Lực và ứng suất

3.1. Khái niệm lực và ứng suất

3.2.  Ứng suất mặt: ứng suất tiếp tuyến và ứng suất pháp tuyến

3.3. Ứng suất khối: các mặt ứng suất và các trục ứng suất

3.4. Đường tròn Mohr

Chương 4: Biến dạng và Lưu biến

4.1 Sự biến dạng của đá

4.2 Tính lưu biến của đá

Chương 5: Biến dạng dòn

5.1. Khe nứt tách

5.2. Khe nứt cắt

5.3. Đứt gãy

Chương 6: Khe nứt và Đai mạch

6.1. Khe nứt

6.1. 1 Dạng hình học của khe nứt

6.1.2  Nghiên cứu khe nứt ngoài thực địa

6.1.3 Phân loại và nhận dạng khe nứt theo nguồn gốc

6.2. Đai mạch

Chương 7: Đứt gãy

7.1. Dạng hình học của đứt gãy và Biên độ dịch chuyển

7.2. Đặc điểm của đứt gãy, đới đứt gãy

7.3. Nhận dạng đứt gãy, đới đứt gãy

7.4. Mối quan hệ giữa đứt gãy và ứng suất

7.5. Các tai biến liên quan với đới đứt gãy

Chapter 8: Biến dạng dẻo

8.1. Cơ chế biến dạng dẻo

8.2. Các cấu trúc liên quan

Chương 9: Nếp uốn

9.1. Dạng hình học của bề mặt uốn nếp

9.2. Phân loại nếp uốn

9.3. Cơ chế hình thành cấu trúc uốn nếp

9.4. Mô hình động học hình thành nếp uốn

Chương 10: Các cấu trúc dạng đường và dạng mặt

10.1. Các cấu trúc dạng mặt

10.2. Các cấu trúc dạng đường

Chương 11: Đới xiết trượt (shear zone)

11.1. Đá kiến tạo ở đới xiết trượt - Mylonite

11.2. Các dấu hiệu dịch chuyển

11.3. Đặc điểm biến dạng ở đới xiết trượt

Chương 12. Cấu trúc trái đất và Kiến tạo mảng

12.1. Phân chia cấu trúc trái đất theo tốc độ truyền sóng địa chấn

12.2. Phân chia cấu trúc trái đất theo tính lưu biến của vật chất

12.3. Các nguyên lý cơ bản của Thuyết kiến tạo mảng

12.4. Chuyển động của các mảng thạch quyển

12.5. Chu kỳ kiến tạo Wilson

Chương 13. Rifting, cơ chế tách giãn đáy đại dương và các cấu trúc căng giãn

13.1. Mặt cắt và cơ chế hình thành cấu trúc Rift

13.2.  Cấu trúc sống núi giữa đại dương

13.3. Rìa lục địa thụ động

Chapter 14. Cơ chế hút chìm và xô húc mảng

14.1. Ranh giới mảng hội tụ

14.2. Các giai đoạn cơ bản của quá trình xô húc mảng

14.3. Các cấu trúc liên quan đến đới xô húc mảng

Chương 15. Lịch sử kiến tạo ở lãnh thổ Việt Nam và chu kỳ tạo núi Indosini

15.1. Lịch sử kiến tạo ở lãnh thổ Việt Nam

15.2. Chu kỳ tạo núi Indosini.

Phần II: Thực hành

Bài 1: Biểu diễn thế nằm của các đường và mặt trong không gian

Bài 2: Sử dụng địa bàn địa chất

Bài 3: Các loại lưới chiếu và cách biểu diễn đường và mặt trên lưới chiếu

Bài 4: Phân tích cấu trúc trên lưới chiếu

Bài 5: Vẽ đường đẳng trị mật độ khe nứt trên biểu đồ chiếu

Bài 6: Dự đoán thế nằm đá trầm tích dựa theo kiểu vết lộ chữ “V”

Bài 7: Tính toán chiều dầy thật và chiều dày biểu kiến

Bài 8: Giải bài toán 3 điểm bằng hình học và lượng giác

Bài 9: Vẽ mặt cắt địa chất cơ bản qua vùng đá phân lớp ngang

Bài 10: Vẽ mặt cắt địa chất qua vùng đá phân lớp nghiêng và uốn nếp

Bài 11: Vẽ mặt cắt địa chất qua vùng bất chỉnh hợp và đứt gãy

Bài 12: Đọc bản đồ địa chất

Bài 13: Thành lập cột địa tầng và luận giải lịch sử phát triển địa chất

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      03
Hôm nay :      150
Hôm qua :      165
Tổng:      336852

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | cho thuê nhà vệ sinh | cho thuê nhà vệ sinh công trường cho thuê nhà vệ sinh công cộng | cho thuê nhà vệ sinh di động | http://nhavesinhhanoi.com |