Đề cương môn học: Địa Vật lý Biển
9 10 793

Đề cương môn học: Địa Vật lý Biển

Môn học trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản và nâng cao về các phương pháp khảo sát thăm dò địa vật lý biển, đặc biệt là các phương pháp địa vật lý thường được áp dụng trong nghiên cứu địa chất dầu khí và tìm kiếm thăm dò khoáng sản biển hiện nay như phương pháp địa chấn, phương pháp trọng lực, phương pháp từ, phương pháp đo Sonar quét sườn, các phương pháp địa vật lý giếng khoan (Carota) v.v.. Ngoài các nội dung lý thuyết, môn học trình bày các kỹ thuật thu nổ, xử lý và minh giải tài liệu mới hiện đang được áp dụng ở Việt Nam và nước ngoài như phương pháp minh giải tài liệu địa chấn phản xạ 2D, 3D, phương pháp địa chấn địa tầng, địa vật lý giếng khoan và đo sonar quét sườn v.v.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

1.      Mã môn học:

2.      Số tín chỉ:03

3.      Môn học tiên quyết:GLO0274; GLO2078

4.      Ngôn ngữ giảng dạy:Tiếng Anh

5.      Giảng viên:

-         Nguyễn Thế Hùng, Tiến sĩ, Khoa Địa chất – ĐH KHTN - ĐHQGHN

-         Trần Tuấn Dũng, TS, Viện Địa chất và Địa vật lý Biển - Viện HLKHCNVN

6.      Mục tiêu môn học:

6.1. Về kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về các phương pháp địa vật lý thường được áp dụng trong nghiên cứu địa chất biển.

- Các kỹ năng xử lý và phân tích số liệu địa vật lý biển phục vụ mục đích nghiên cứu biển và đại dương

6.2. Về kỹ năng:

- Giúp sinh viên hình thành kỹ năng thực hành các phương pháp địa vật lý thường được áp dụng trong nghiên cứu Địa chất biển.

- Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm.

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi.

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Rèn kỹ năng trao đổi, thuyết trình trước công chúng.

- Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi, kiểm tra hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích đề tài, dự án, chương trình.

6.3. Về thái độ:

- Giúp sinh viên nhận thức rõ vai trò của địa vật lý và vận dụng vào trong thực tế nghiên cứu địa chất biển.

7.      Chuẩn đầu ra của môn học:

7.1. Về kiến thức

- Sinh viên có được kiến thức chuyên sâu về các phương pháp địa vật lý được áp dụng trong nghiên cứu địa chất biển.

- Sinh viên có kỹ năng xử lý và phân tích các số liệu địa vật lý biển phục vụ mục đích nghiên cứu biển và đại dương

7.2. Về kỹ năng:

- Có kỹ năng thực hành các phương pháp địa vật lý áp dụng trong nghiên cứu địa chất biển.

- Có kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm.

- Có kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi.

- Có năng lực đánh giá và tự đánh giá.

- Có khả năng năng trao đổi, thuyết trình trước công chúng.

- Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi, kiểm tra hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.

7.3. Về thái độ:

- Giúp sinh viên nhận thức rõ vai trò của địa vật lý và vận dụng vào trong thực tế nghiên cứu địa chất biển.

8.      Phương pháp kiểm tra đánh giá

-         Phần tự học, tự nghiên cứu, bài tập:   20%

-         Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ:                20%

-         Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:                60%

9.      Giáo trình bắt buộc

1.      Charles E. Payton. 1977. Seismic Stratigraphy - application to hydrocarbon exploration. Memoir 26. Published by The American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma, USA.

2.      M. R. Fowler, 2010. The Solid Earth, 2 nd Edition. Cambridge University Press.

3.      P. Kearey, K.A. Klepeis and F.J. Vine, 2010. Global Tectonics, by, 3 rd Edition. Wiley-Blackwell.

4.      Mai Thanh Tân. 2007. Thăm dò địa chấn trong dầu khí. Nhà xuất bản giao thông vận tải.

5.      Derecke Palmer, 1986. Refraction Seismics. Geophysical Press, London - Amsterdam

6.      Richard Blakely, 1995.Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications, Cambridge University Press.

10.Tóm tắt nội dung môn học

Môn học trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản và nâng cao về các phương pháp khảo sát thăm dò địa vật lý biển, đặc biệt là các phương pháp địa vật lý thường được áp dụng trong nghiên cứu địa chất dầu khí và tìm kiếm thăm dò khoáng sản biển hiện nay như phương pháp địa chấn, phương pháp trọng lực, phương pháp từ, phương pháp đo Sonar quét sườn, các phương pháp địa vật lý giếng khoan (Carota) v.v.. Ngoài các nội dung lý thuyết, môn học trình bày các kỹ thuật thu nổ, xử lý và minh giải tài liệu mới hiện đang được áp dụng ở Việt Nam và nước ngoài như phương pháp minh giải tài liệu địa chấn phản xạ 2D, 3D,  phương pháp địa chấn địa tầng, địa vật lý giếng khoan và đo sonar quét sườn v.v.

11.Nội dung chi tiết môn học

Chương 1. Giới thiệu chung về các phương pháp khảo sát địa vật lý Biển

1.1. Địa vật lý và môi trường trái đất

1.2. Các phương pháp khảo sát địa vật lý biển

Chương 2. Thăm dò địa chấn

2.1. Cơ sở vật lý của phương pháp địa chấn

2.2. Trường sóng địa chấn trong môi trường địa chất

2.3. Các phương pháp thăm dò địa chấn: phản xạ, khúc xạ, địa chấn nông phân giải cao, 2D, 3D, 4D, sonar quét sườn.

2.4. Kỹ thuật thu nổ - xử lý địa chấn

2.5. Phân tích và minh giải địa chấn: Phương pháp minh giải mặt cắt địa chấn, Phương pháp địa chấn địa tầng.

2.6. Áp dụng các phương pháp địa chấn trong nghiên cứu địa chất biển

   Chương 3. Thăm dò trọng lực

3.1. Cơ sở phương pháp trọng lực

3.2. Mật độ của đất đá

3.3. Phương pháp đo đạc trọng lực.

3.4. Xử lý và phân tích số liệu trọng lực

2.5 Áp dụng các phương pháp trong lực trong nghiên cứu địa chất biển

  Chương 4. Thăm dò từ

4.1. Cơ sở của phương pháp thăm dò từ.

4.2. Tính chất từ của đất đá.

4.3. Phương pháp quan sát trường địa từ.

4.4.  Xử lý và phân tích số liệu thăm dò từ.

2.5. Áp dụng các phương pháp từ trong nghiên cứu địa chất biển

Chương 5. Các phương pháp địa vật lý giếng khoan

            5.1. Đặc điểm của phương pháp địa vật lý giếng khoan

5.2. Phương pháp điện trong giếng khoan

5.3. Phương pháp phóng xạ trong giếng khoan

5.4. Phương pháp sử dụng sóng đàn hồi

6.5. Các phương pháp khác

6.5. Khả năng áp dụng của phương pháp địa vật lý giếng khoan

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      17
Hôm nay :      68
Hôm qua :      118
Tổng:      319219