Đề cương môn học: Các phương pháp điều tra khảo sát Địa Chất
9 10 1119

Đề cương môn học: Các phương pháp điều tra khảo sát Địa Chất

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành về tổ chức điều tra khảo sát địa chất và khoáng sản từ bước lập đề cương đến bước tổ chức thi công thực hiện các đề án, dự án địa chất. Bao gồm các phương pháp tổ chức điều tra khảo sát thành lập bản đồ địa chất, điều tra tài nguyên khoáng sản, khảo sát địa vật lý, địa hóa, địa chất môi trường và tai biến địa chất.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

1.                  Mã học phần: .................................................................................................................

2.                  Số tín chỉ: 03

3.                  Học phần tiên quyết: Địa vật lý đại cương, Địa hóa học

4.                  Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.                  Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

      - Đinh Xuân Thành, TS, Khoa Địa chất - Trường ĐH KHTN – ĐHQGHN

      - Trần Thị Thanh Nhàn, TS, Khoa Địa chất - Trường ĐH KHTN – ĐHQGHN

6.                  Mục tiêu của học phần(kiến thức, kĩ năng, thái độ):

- Kiến thức: Học viên nắm bắt được các kiến thức về các phương pháp tổ chức điều tra khảo sát địa chất khoáng sản bao gồm: Tổ chức điều tra khảo sát thành lập bản đồ địa chất; tài nguyên khoáng sản, tổ chức điều tra địa vật lý, địa hóa, địa chất môi trường và tai biến địa chất.

- Kỹ năng: Học viên nắm được kỹ năng thành lập đề cương tổ chức điều tra khảo sát địa chất.

7.                  Chuẩn đầu ra của học phần(kiến thức, kĩ năng, thái độ):

- Kiến thức: Nắm vững các phương pháp tổ chức điều tra khảo sát thành lập bản đồ địa chất; tài nguyên khoáng sản, tổ chức điều tra địa vật lý, địa hóa, địa chất môi trường và tai biến địa chất.

- Kỹ năng: Thành lập được đề cương tổ chức điều tra khảo sát địa chất.

8.                  Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- Tinh thần học tập: 20%

- Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 20% 

- Đánh giá cuối kỳ: 60%

9.                  Giáo trình bắt buộc(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

- Đào Đình Thục, Quy chế lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000), Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam, 1999.

- Klaus Knödel, Environmental Geology Handbook of Field Methods and Case Studies, Springer, 2007.

10.             Tóm tắt nội dung học phần(mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ):

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành về tổ chức điều tra khảo sát địa chất và khoáng sản từ bước lập đề cương đến bước tổ chức thi công thực hiện các đề án, dự án địa chất. Bao gồm các phương pháp tổ chức điều tra khảo sát thành lập bản đồ địa chất, điều tra tài nguyên khoáng sản, khảo sát địa vật lý, địa hóa, địa chất môi trường và tai biến địa chất.

11.             Nội dung chi tiết học phần(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Chương 1. Quy định chung về tổ chức điều tra khảo sát địa chất

1.1. Lập dự án điều tra, khảo sát địa chất

1.2. Thực hiện dự án

Chương 2. Phương pháp tổ chức điều tra khảo sát thành lập bản đồ địa chất

2.1. Mục tiêu, nhiệm vụ

2.2. Diện tích và đối tượng đo vẽ

2.3. Khảo sát các thành tạo địa chất Đệ Tứ

2.4. Khảo sát các đá phân tầng

2.5. Khảo sát các đá nội sinh

2.6. Khảo sát cấu trúc địa chất

2.7. Khảo sát vỏ phong hóa

2.8. Khảo sát địa mạo

Chương 3. Phương pháp tổ chức điều tra tài nguyên khoáng sản

3.1. Điều tra khoáng sản sơ bộ

3.2. Điều tra khoáng sản chi tiết

Chương 4. Phương pháp tổ chức điều tra khảo sát địa vật lý

4.1. Đo sâu hồi âm

4.2. Đo Sonar

4.3. Khảo sát địa chấn

4.4. Đo từ

4.5. Khảo sát trọng lực

4.6. Đo điện

4.7. Đo radar

Chương 5. Phương pháp tổ chức điều tra khảo sát địa hóa

5.1. Khảo sát thủy địa hóa

5.2. Kháo sát địa hóa trầm tích

5.3. Khảo sát địa hóa magma, biến chất

Chương 6. Phương pháp tổ chức điều tra khảo sát địa chất môi trường và tai biến địa chất

6.1. Điều tra địa chất môi trường

6.2. Điều tra địa chất tai biến

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      27
Hôm nay :      57
Hôm qua :      39
Tổng:      332486