Đề cương môn học: Địa Chất Đại Cương
9 10 2958

Đề cương môn học: Địa Chất Đại Cương

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Khoa học Địa chất bao gồm vị trí của Trái Đất trong vũ trụ, thành phần vật chất của Trái Đất (tinh thể, khoáng vật tạo đá và tạo quặng, các loại đá chủ yếu cấu thành vỏ Trái đất), các quá trình địa chất nội sinh và ngoại sinh và những kiến thức đại cương về địa tầng, địa chất cấu tạo, kiến tạo.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ĐỊA CHẤT ĐỊA CƯƠNG

1. Mã môn học/chuyên đề: GLO2078

2. Số tín chỉ: 04 ( LT 45, TH 10, Tự học 5 )

3.  Môn học tiên quyết:Không

4.  Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên(họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác):

Chu Văn Ngợi, PGS.TS, Khoa Địa chất – Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Nguyễn Văn Hướng, TS, – Khoa Địa chất – Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

6. Mục tiêu môn học/chuyên đề(kiến thức, kỹ năng, thái độ): 

- Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản và hiện đai của Địa họcbao gồm vật chất tạo nên Trái Đất, các quá trình nội và ngoại sinh và lịch sử phát triển Trái Đất.

- Kỹ năng: Trang bị kỹ năng phân tích và tổng hợp tài liệu, kỹ năng khảo sát độc lập và kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Thái độ:Có thái độ tích cực với môn học.

7. Chuẩn đầu ra

- Kiến thức: hiểu các kiến thức cơ bản của địa chất học.

- Kỹ năng: vận dụng kiến thức thu nhận được để nhận dạng và giải thích các hiện tượng, quá trình địa chất khi khảo sát độc lập và theo nhóm.

- Thái độ: yêu thích ngành nghề địa chất

8. Phương pháp kiểm tra đánh giá:

- Các loại điểm kiểm tra và trọng sốcủa từng loại điểm

Phần tựhọc, tựnghiên cứu, bài tập:20%

Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 20%

Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%

- Lịch thi và kiểm tra

Thi giữa kỳ: tuần thứ  9

Thi cuối kỳ: sau tuần 15

-Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụmà giảng viên giao cho sinh viên:

Nộp  từng bài tập đúng thời gian quy định.

Đánh giá bài tập theo yêu cầu và chấm theo thang điểm 10/10

Phần tựhọc: Sinh viên phải tổng kết tài liệu , viết báo cáo theo chuyên đề và nộp cho giảng viên.

9. Giáo trình bắt buộc(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):

- Diane H. Carlson, Charles C. Plummer, Lisa Hammersley 2011. Physical Geology – Earth Revealed. Mc. Graw Hill Companies, 670p.

- Richard M. Busch. 2014. Laboratory manual in physical geology.Tenth edition.437 pages. American Geological Institute and National Association of Geology Teachers..

- Tống Duy Thanh (chủ biên) 2004. Giáo trình Địa chất cơ sở. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt nội dung môn học(mỗi môn học tóm tắt khoảng 120 từ):

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Khoa học Địa chất bao gồm vị trí của Trái Đất trong vũ trụ, thành phần vật chất của Trái Đất (tinh thể, khoáng vật tạo đá và tạo quặng, các loại đá chủ yếu cấu thành vỏ Trái đất), các quá trình địa chất nội sinh và ngoại sinh và những kiến thức đại cương về địa tầng, địa chất cấu tạo, kiến tạo.

11. Nội dung chi tiết môn học/chuyên đề(trình bày các chương, mục, tiểu mục…):

Chương1. Giới thiệu môn Địa chất đại cương

1.1. Địa chất là gì?

1.1.1. Nghiên cứu vật chất Trái Đất

1.1.2. Nghiên cứu các quá trình địa chất

1.1.3.Thuyêt hiện đại luận và thuyết biến họa

1.1.4.     Các chuyên ngành của Địa chất

2.1. Vì sao phải nghiên cứu Địa chất?

2.1.1. Nghiên cứu vật chất mà con người có nhu cầu

2.1.2. Bảo vệ môi trường

2.1.3. Giảm thiểu và né tránh tai biến địa chất

2.1.4. Lịch sử Trái Đất

Chương2. Tổng quan về trái Đất

2.1.Trái Đất trong không gian vũ trụ

2.2.Nguồn gốc Trái Đất và Hệ Mặt Tời

2.3. Hình dạng và kích thước

2.4. Trái Đất như một cỗ máy

2.5. Các lớp chủ yếu bên trong Trái Đất

2.5.1.Dựa trên cơ sở tính chất hóa học

2.5.2. Dựa trên tính chất cơ học

Chương 3.Khoáng vật

3.1.Khoáng vật là gì?

3.2. Cấu tạo nguyên tử

3.3. Các liên kết hóa học

3.4.. Các tính chất vật lý phổ biến: màu sắc,màu vết vạch,ánh, độ cứng,vết vỡ, tỷ trọng,hình dạng tinh thể,độ hoàn thiện tinh thể,cát khai

3.5.. Một số tính chất vật lý đặc biệt:Vị, mùi,cam nhận, từ tínhtính dát mỏng…

3.6. Thành phần khoáng vật

3.7. Phân loại khoáng vật

3.8.Đá quý và ngọc

3.9. Thực hành : xác định các khoáng vật dựa trên các tính chất vật lý của chúng.

Chương 4.. Đá magma

4.1. Chu trình đá

4.2. Magma và đá magma

4.2.1.Magma là gì?

4.2.2. Sự hình thành magma

4.2.3. Các nhân tố kiểm soát sự nóng chảy

4.3. Các thể đá magma

4.3.1. Các thể magma xâm nhập

4.3.2.Các thể magma phun trào

4.4.Phân loại đá magma

4.4.1.Theo kiến trúc

4.4.2. Theo thành phần

4.5. Sự phân dị magma

4.5.1. Phân dị magma là gì?

4.5.2.Liệt Bown

4.6. Thực hành: Xác định các đá magma

Chương 5.Quá trình phong hóa và đất

51. Quá trình phong hóa

7.1.1 Phong hóa là gì?

5.1.2. Các kiểu phong hóa

5.1.3.Sự phân dị phong hóa

5.2. Đất

5.2.1.Đất là gì?

5.2.2. các kiểu đất

Chương 6.Đá trầm tích

6.1. Sự thành tạo đá trầm tích

6.2. Phân loại đá trầm tích

6.3. Cấu tạo đá trầm tích

6.4. Phân tích môi trường trầm tích

6.5. Thực hành: Xác định các loại đá trầm tích

Chương 7.Đá biến chất

7.1.Hoạt động biến chất là gì?

7.2. Các nhân tố kiểm soát hoạt động biến chất

7.3.Trình độ biến chất

7.4. Phân loại đá biến chất

7.5.Tướng biến chất

7.6. Các kiểu biến chất

7.7. Thực hành: xác định các đá biến chất

Chương 8.Thời gian địa chất

8.1. Xác định tuổi tương đối

8.2. Bất chỉnh hợp

8.3.Đối sánh địa chất

8.4. Thang thời gian địa chất

8.5. Xác định tuổi tuyệt đối

8.6. Tuổi Trái Đất

8.7. Thang địa tầng và địa niên biểu

Chương 9. Trượt đất

9.1. Trượt đất là gì?

9.2. Các nhân tố khống chế trượt đất

9.3. Các nhân tố kích hoạt trượt đất

9.4. Các kiểu trượt đất

9.5. Các giải pháp phòng tránh

Chương 10. Hoạt động địa chất của sông

10.1. Tầm quan trọng của sông

10.2. Định nghĩa sông

10.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của sông

10.4.Công hoạt động của sông

10.5. Hình thái cảnh quan có nguồn gốc sông

10.6. Các kiểu lưu vực

10.7. Lũ lụt

Chương 11.Các quá trình địa chất đới bờ

11.1 các hình thái động lực đới bờ

11.1.1. Sóng

11.1.2. Thủy triều

11.1.3. Các dòng đại dương

11.2. Các kiểu bờ

11.2.1. Bờ xói lở

11.2.2. Bờ bồi tụ

11.2.3. Đới bờ nâng

11.2.4. Đới bờ hạ

Chương 12. Băng hà

12.1.Khái niệm băng hà

12.2. Các kiểu băng hà

12.3. Sự thành tạo băng hà

12.4.Sự chuyển động của băng hà

12.5.Xâm thực của băng hà

12.6. Tích tụ của băng hà

12.7. Các thời kỳ băng hà

Chương 13. Hoang mạc và hoạt động địa chất của gió.

13.1.Khái niệm về hoang mạc

13.2. Các nguyên nhân tạo hoang mạc

13.2.1. Các kiểu gió toàn cầu

13.2.2. Hiệu ứng bóng mưa

13.2.3.Khoảng cách xa đại dương

1.3.2.4. Các dòng hải lưu lạnh

13.3.Cảnh quan hoang mạc

13.3.1 Các hẻm canhion

13.3.2. Các đồi góc cạnh

13.3.3.Phức hệ nón phóng vật

13.3.4.Các đầm hồ nông

13.3.5.Bề mặt bùn sét nứt nẻ

13.3.6. Các dụn cát

13.4.Hoạt động của gió

13.4.1. Hoạt động thổi mòn và bào mòn

13.4.2.Hoạt động tích tụ

Chương 14. Nước ngầm

14.1. Khái niệm về nước ngầm

14.2. các tầng chứa nước

14.3. Chuyển động của nước ngầm

14.4. Nguồn cấp nước ngầm

14.5. Ảnh hưởng của nước ngầm đến địa hình

14.6. Các vấn đề môi trường

Chương 15.Đia chất cấu tạo.

15.1 Các lớp nằm nghiêng và các yếu tố cấu tạo

15.2. Đứt gẫy và phân loại đứt gẫy.

15.3. Khe nứt và phân loại khe nứt.

15.4. Nếp uốn và phân loại nếp uốn.

15.5. Thực hành: Vẽ các mặt cắt địa chất

Chương 16. Động đất

16.1. Khái niệm động đất

16.2. Các sóng địa chấn

16.3. Đo giao động nền

16.4. Phân bố động đất

16.5.Kích cỡ động đất

16.6.Sự phá hủy của động đất

16.7. Các trận động đất lịch sử

16.8.Dự báo động đất

16.9. Các giải pháp giảm thiểu

Chương 17. Kiến tạo mảng

17.1. Trôi dạt lục địa

17.1.1. Các chứng cứ về trôi dạt lục địa ( Hình dạng đường bờ hai đại dương,hóa thạch tương tự, các đá giống nhau )

17.1.2.Chứng cứ về cổ khí hậu

17.2.Tách dãn đáy đại dương

17.2.1. Chứng cứ về tuổi của đá ở sống núi đại dương

17.2.2. Chứng cứ về cổ từ

17.3 Khái niệm về kiến tạo mảng

17.3.1.Các kiểu ranh giới mảng

17.3.2.Hot spots

17.3.3. Khái niệm về hot spots

17.3.4. Phân bốhot spotstrên bề mặt thạch quyển

17.4. Những nguyên lý cơ bản của thuyết kiến tạo mảng

Chương 18.Tài nguyên và khoáng sản

18.1. Tài nguyên

18.1.1.Khái niệm về tài nguyên

18.1.2.Phân loại tài nguyên

18.2. Khoáng sản

18.2.1. Khái niệm khoáng sản

18.2.2 Phân loại khoáng sản

18.3.Thực hành: nhận dạng một số khoáng sản kim loại, phi kim và năng lượng.

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      18
Hôm nay :      50
Hôm qua :      91
Tổng:      339946

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | http://nhavesinhhanoi.com | http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-truong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-di-dong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-trinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-cong.html| http://nhavesinhhanoi.com/mua-ban-nha-ve-sinh.html| vinatap.vn https://vinatap.vn/voi-bot-nong-nghiep.html https://vinatap.vn/dat-huu-co.html https://vinatap.vn/dat-trong-cay.html https://vinatap.vn/cach-xu-ly-xo-dua-trong-rau-mam.html https://vinatap.vn/dat-thit-trong-cay-ho-chi-minh.html https://vinatap.vn/da-perlite.html