Bản đặc tả chương trình
9 10 761

Bản đặc tả chương trình

Đào tạo cử nhân Địa chất có kiến thức cơ bản và hiện đại về lĩnh vực Địa chất học; Có kỹ năng, phương pháp nghiên cứu bao gồm phân tích trong phòng thí nghiệm, thu thập, phân tích, xử lý số liệu và luận giải kết quả; có khả năng phát triển ý tưởng khoa học; có kỹ năng giao tiếp và phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng tốt yêu cầu công việc của các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, các cơ quan, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến địa chất. Ngoài ra sau khi tốt nghiệp, người học có thể giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng, các cơ quan quản lý liên quan đến địa chất. Người học cũng có khả năng tiếp tục được đào tạo ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước

BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

(Curriculum specification)

 

NGÀNH

: ĐỊA CHẤT HỌC (ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ)

 

(Geology – Internation Standard Program)

 

 

 

 

Trang

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PART 1. GENERAL INTRODUCTION TO INTERNATIONAL STANDARD PROGRAM

2

 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

1. General Information

2

 

2. Mục tiêu đào tạo

2. Learning Goal

2

 

3. Thông tin tuyển sinh

3. Applying Information

3

 

4. Điều kiện nhập học

4. Enrollment

 

 

5. Điều kiện tốt nghiệp

5. Graduated requirement

 

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

3

 

1. Về kiến thức

1. Knowledge

3

 

2. Về kỹ năng

2. Skill

4

 

3. Về phẩm chất đạo đức

3. Ethical qualities

6

 

4. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

4. Career orientation for Bachelor of Geology

7

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

7

 

1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy

1. Total number of credits required

7

 

2. Khung chương trình đào tạo

2. Curriculum

8

 

3. Các môn học hình thành kiến thức, kỹ năng theo chuẩn đầu ra đã công bố

3. PROGRAM EXPECTED LEARNING OUTCOMES

Courses’ expected learning outcome Matrix

11

 

4. Kế hoạch đào tạo theo thời gian học thiết kế

4. Training schedule

29

 

5. Phương pháp và hình thức đào tạo

5. Learning  and  teaching  strategy  and  process  to  gain

the expected learning outcomes

42

 

6. Cách thức đánh giá kết quả học tập

6. Learning outcomes assessment

42

 

7. Điều kiện thực hiện chương trình

7. Conditions to conduct the curriculum

46

 

8. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức chương trình đào tạo

8. Guideline to conduct and organize the curriculum

 

PHỤ LỤC

APPENDIX

 

 

Phụ lục 1: Kế hoạch đào tạo theo  thời gian được thiết kế

Appendix 1: Training schedule

 

 

Phụ lục 2: Tài liệu tham khảo

Appendix 2: Reference

 

 

Phụ lục 3: Đội ngũ giảng viên

Appendix 3: Lecturer

 

 

 

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

1.    Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:  Địa chất học

- Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế

- Mã số ngành đào tạo: 52440201

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

Cử nhân ngành Địa chất học

- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

- Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

- Đơn vị kiểm định: Đại học Quốc gia Hà Nội

PART  I:  GERNERAL  INTRODUCTION  TO INTERATIONAL STANDARD PROGRAM OF GEOLOGY

1. General information

 

- Major: Geology

- Program title: International Standard Program

 

- Code: 52440201

- Level: Bachelor

- Duration: 4 years of full time study

- Name  of final award:

Bachelor of Science in Geology

-Teaching Institution: Faculty of Geology, VNU University of Science

-Awarding Institution: VNU University of Science

-External Accreditation by Professional: Vietnam National University Committee

2.  Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Địa chất có kiến thức cơ bản và hiện đại về lĩnh vực Địa chất học; Có kỹ năng, phương pháp nghiên cứu bao gồm phân tích trong phòng thí nghiệm, thu thập, phân tích, xử lý số liệu và luận giải kết quả; có khả năng phát triển ý tưởng khoa học; có kỹ năng giao tiếp và phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng tốt yêu cầu công việc của các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, các cơ quan, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến địa chất. Ngoài ra sau khi tốt nghiệp, người học có thể giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng, các cơ quan quản lý liên quan đến địa chất. Người học cũng có khả năng tiếp tục được đào tạo ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước

2. Learning Goal

Training  Bachelor  of  Geology  at international  standard,  who:

- obtains basic and updated knowledge and skill in Geology including laboratory working, data collecting, analysis, processing and interpretation, development of scientific idea;

- obtains efficiently communicate skills and good in ethical qualities

- are capable  of  working, teaching,  researching,  managing and  implementing activities  in  the  field  of  geology at universities, institutions and other organizations; be able to  continue  study  to  participate  in  higher  education,  to gain  experience  to  become  leaders,  senior  experts  in geology.

- After graduation, student can continue their education in post-graduate programmes at national and international educational institutions.

3. Thông tin tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN

+ Dự kiến quy mô tuyển sinh: 40 Sinh viên/Khóa học

3. Applying information

- How to apply: Follow the regulation of Ministry of Education and Training(Moet), VNU

- + Number of students per course: 40

4. Điều kiện nhập học

-  Thí  sinh  đủ  điểm  trúng  tuyển  vào  ngành Địa chất đạt chuẩn Quốc tế

-  Thí sinh phải làm thủ tục đăng kí nhập học chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhập học theo qui định của trường

-  Khi  nhập  học,  thí  sinh  trúng  tuyển  thực hiện đầy đủ các qui  định theo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển

4. Enrollment

-  Candidates who have enough matriculated score to Geology, International Standard Program

- Candidates have to complete the enroll procedure before at least 15 days from the enroll day following VNU’s requirement.

- When applicants enroll, they must do all requirements of the summones

5. Điều kiện tốt nghiệp

-  Trong thời gian học tập tối đa của khóa học (6 năm);

-  Cho  đến  thời  điểm  xét  tốt  nghiệp,  sinh viên không đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự;

-  Tích  lũy  đủ  số  tín  chỉ  qui  định  trong chương trình đào tạo;

-  Điểm trung bình chung tích lũy của khóa học đạt từ 2.50 trở lên

-  Đạt  trình  độ  tiếng  Anh  tương đương bậc 5/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam  hoặc  tương đương IELTS 6.0

- Được đánh giá đạt các môn học Giáo dục quốc phòng – anninh, Giáo dục thể chất.

5. Graduated requirement

-  In the permitted maximum duration (6 years)

 

-  Until graduation, students are not in prosecuted penal liability

 

Accumulate required credits in the curriculum

 

-  Accumulate GPA from 2.50 or higher

 

 

-  English level equivalent to level 5 in Vietnam framework of foreign language ability or IELTS 6.0

 

- Pass the courses of National Defense and Security Education, Physical Education

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PART II: EXPECTED LEARNING OUTCOMES

1. Về kiến thức

- Vận dụng được khối kiến thức chung của ĐHQGHN vào nghề nghiệp và cuộc sống.

- Vận dụng có hiệu quả các kiến thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên – xã hội làm cơ sở cho ngành Địa chất học.

- Phân tích và áp dụng được các kiến thức đại cương vềTrái đất, các dạng tai biến thiên nhiên làm cơsởcho các học phần chuyên sâu;

- Có kiến thức chuyên sâu về các chuyên ngành trong Địa chất học (khoáng vật học, thạch học, kiến tạo, lịch sử Trái đất, tài nguyên khoáng sản… ) đáp ứng giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn có liên quan đến lĩnh vực Địa chất học

- Vận dụng các kiến thức đã được trang bị vào thực tế để giải quyết một vấn đề khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực Địa chất học và thực hiện khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh, làm quen với thực tiễn môi trường công việc; Qua đó rèn luyện cho sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo và làm việc độc lập 

1. Knowledge competence;

- To obtain ablility to apply general knowledge in profession and life

- To obtain ablility to effectively apply knowledge in natural and social science in Geology

 

 

- To understand and effectively apply earth science knowledge to solve geological problems.

 

- To obtain basic and specialized knowledge on Gelogy to solve scientific and practical problems in Geology.

 

 

 

- To obtain ability to apply all provided knowledge and skills to solve a certain scientific or pratical problem in Geology by thesis defence in English

2.  Kỹ năng

-           Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc, nhận thức và bắt kịp với kiến thức hiện đại, làm việc độc lập, tự tin các môi trường làm việc khác nhau.

- Có kỹ năng phân tích trong phòng thí nghiệm chuyên môn, khảo sát thực địa và xử lý số liệu

- Có khả năng phát hiện và hình thành vấn đề, tổng quát hóa vấn đề, phân tích định tính-định lượng vấn đề; có kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra giải pháp, kiến nghị phù hợp

- Có khả năng tự điều chỉnh tính cách bản thân để hợp tác, cộng tác với các thành viên khác trong nhóm để đạt mục tiêu chung; Có tư duy và phương pháp tổ chức thực hiện công việc liên quan đến nhóm làm việc

- Có kỹ năng phân tích trong phòng thí nghiệm chuyên môn, khảo sát thực địa và xử lý số liệu

- Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 5/6 khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng ứng dụng và kỹ thuật GIS và viễn thám trong giải quyết các vấn đề của Địa chất.

2. Skills

-Obtaining skills of study planning (independently and cooperatively), work organizing, efficiently communicating, self-recognized and updated to modern knowledge, self-confidence in international working environment.

 

-Obtaining ability to develop scientific ideas.

 

 

 

 

-Forming effective group working skills, develop group-leading skills.

 

 

 

 

- Obtaining ability to carry out geological experiments, collect data, analyze data and interpret the results.

-English level equivalent to level 5 in Vietnam framework of foreign language ability or IELTS 6.0.

 

 

 

-Well-training in using of basic softwares, specialized softwares for geology.

3. Về phẩm chất đạo đức

-  Có phẩm chất đạo đức cá nhân tốt: sẵn sàng đương đầu với rủi ro, kiên trì, linh hoạt, tự  tin, chăm chỉ,…

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: trung thực, trách nhiệm, đáng tin cậy, hành xử chuyên nghiệp, chủ động lên kế hoạch nghề nghiệp của mình, luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực của mình.

- Có trách nhiệm công dân và chấp hành pháp luật cao. Có ý thức bảo vệ tổ quốc, đề xuất sáng kiến, giải pháp và vận động chính quyền, nhân dân tham gia bảo vệ tổ quốc.

3. Ethics

-  Having good ethics: willingness to face with risks, self-confidence, assiduity…

 

- Having good professional ethics: faithful, responsible, beliveable, professional behaving and active.

 

 

 

- Having citizen responsibility commitment and law implemented consciousness by law and ethics;

4. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủnăng lực đảm nhận các vịtrí công việc trong các các cơquan nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực địa chất:

+ Các viện nghiên cứu có các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu vềđịa chất. Các dựán, đềán, các phương án đo vẽbản đồđịa chất khoáng sản, địa chất môi trường, địa chất biển, phát triển bền vững lãnh thổvà lãnh hải phục vụxây dựng cơsởhạtầng giao thông, đôthịtrong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa Đất nước

+ Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến Địa chất học.

+ Các cơquan quản lý (Phòng, các Sở…) thuộc BộTài nguyên và môi trường, BộKhoa học công nghệ, BộNông nghiệp và phát triển nông thôn.

+ Trường Đại học và cao đẳng có ngành đào tạo liên quan đến lĩnh vực địa chất học

 

4. Career orientation for Bachelor of Geology

 

After graduation, graduates can afford to work as researchers, specialists, officials or lecturers in the following institutions:

 

+ Research Institution which covers the fields related to geology

 

 

 

 

 

 

+ Companies which work in the fields related to geology.

+ Departments of Natural Resources and Environment, Ministry of Science and Technology, Ministry of Agriculture and Rural development, Ministry of Transportation.

+ Universities or Colleges studied or trained the fields related to geology.

 

PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.     Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:                                                131 tín chỉ

Total number of credits required:                                    131 credits

- Khối kiến thức chung

  (Không tính các môn học GDTC, GDQP-AN và tiếng Anh)

 

14  tín chỉ

- Generic coures

  (Excluding course for Gymnastics, Training on national defence and sercurity and English)

 

14  credits

- Khối kiến thức chung theo lĩnh vực:

 

 6 tín chỉ

- Course of specific field

 

6 credits

- Khối kiến thức chung của khối ngành:

 

22  tín chỉ

- General basic course of disciplines

 

22  credits

- Khối kiến thức chung của nhóm ngành:       

 

 31 tín chỉ

- Basic course of discipline groups

 

31 credits

Bắt buộc:

25 tín chỉ

 

Selective:

25 credits

 

Tự chọn:

 6 tín chỉ

 

Elective:

6 credits

 

- Khối kiến thức ngành

 

 58 tín chỉ

- Discipline course

 

58 credits

Bắt buộc:

42 tín chỉ

 

Selective:

42 credits

 

Tự chọn:

 6 tín chỉ

 

Elective:

6 credits

 

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

 

10 tín chỉ

Internship and graduate thesis

 

10 credits

4. Kế hoạch đào tạo theo thời gian được thiết kế ( xem phụ lục 1).

4. Training Schedule

5. Phương pháp và hình thức đào tạo

 

Learning and teaching strategy and process to gain the expected learning outcomes

-Hình thức đào tạo: Đào tạo chính quy, tập trung liên tục trong toàn khóa học

- Phương pháp giảng dạy:

Chiến lược giảng dạy và học tập của Khoa Địa chất được tóm tắt trong bảng dưới đây:

- Training form: Full time

 

- Teaching methods:

Faculty of Geology has teaching and learning strategy to help lecturers

and students achieve the expected learning outcomes,

the contents of this document are summarized in the

table below:

 

Tài liệu đính kèm: file 168md594.doc (09.09.2015 19:00)
Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      18
Hôm nay :      61
Hôm qua :      91
Tổng:      339957

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | http://nhavesinhhanoi.com | http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-truong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-di-dong.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-trinh.html| http://nhavesinhhanoi.com/cho-thue-nha-ve-sinh-cong-cong.html| http://nhavesinhhanoi.com/mua-ban-nha-ve-sinh.html| vinatap.vn https://vinatap.vn/voi-bot-nong-nghiep.html https://vinatap.vn/dat-huu-co.html https://vinatap.vn/dat-trong-cay.html https://vinatap.vn/cach-xu-ly-xo-dua-trong-rau-mam.html https://vinatap.vn/dat-thit-trong-cay-ho-chi-minh.html https://vinatap.vn/da-perlite.html