Tin tức mới cập nhật

Đặc tả chương trình đào tạo – Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Download [1.26 MB] Đọc thêm

Đào tạo

Đặc tả chương trình đào tạo – Địa chất học (Chuẩn quốc tế)

Đặc tả chương trình đào tạo – Địa chất học (Chuẩn quốc tế)

Download [750.56 KB] Xem thêm
QUY CHẾ, BIỂU MẪU ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

QUY CHẾ, BIỂU MẪU ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

KẾ HOẠCH NĂM HỌC: Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019   QUY...
Đọc Thêm

Xem thêm

NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

A. Giới thiệu Đào tạo Cử nhân địa chất những kiến thức cơ...
Đọc Thêm

Xem thêm