Tin tức mới cập nhật

Đặc tả chương trình đào tạo – Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Loading... Taking too long? Reload document ...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Đào tạo

Đặc tả chương trình đào tạo – Địa chất học (Chuẩn quốc tế)

Đặc tả chương trình đào tạo – Địa chất học (Chuẩn quốc tế)

...
Đọc Thêm

Xem thêm
QUY CHẾ, BIỂU MẪU ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

QUY CHẾ, BIỂU MẪU ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

KẾ HOẠCH NĂM HỌC: Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019   QUY...
Đọc Thêm

Xem thêm

NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC

A. Giới thiệu Đào tạo Cử nhân địa chất những kiến thức cơ...
Đọc Thêm

Xem thêm