Tin tức mới cập nhật

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  MÃ SỐ: 7850101 (Ban hành theo Quyết định số 4174/QĐ-ĐHKHTN, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo  – Tên ngành đào tạo:  + Tiếng...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Đào tạo

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC CHUẨN NĂM 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: ĐỊA CHẤT HỌC MÃ...
Đọc Thêm

Xem thêm

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO –

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH:...
Đọc Thêm

Xem thêm

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH CÔNG NGHỆ QUAN TRẮC VÀ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG –

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ QUAN TRẮC...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH CÔNG NGHỆ QUAN TRẮC VÀ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG – 2020

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH CÔNG NGHỆ QUAN TRẮC VÀ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG – 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: CÔNG NGHỆ QUAN TRẮC...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO – 2019

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO – 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH:...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – ĐÀO TẠO CHUẨN – 2019

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC – ĐÀO TẠO CHUẨN – 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: ĐỊA CHẤT...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 2019

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành: Quản lý tài nguyên...
Đọc Thêm

Xem thêm
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 2012

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – 2012

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN...
Đọc Thêm

Xem thêm