Cơ cấu tổ chức

CƠ CẦU TỔ CHỨC QUẢN LÝ
KHOA ĐỊA CHẤT

 

 

ORGANIZATION CHART
FACULTY OF GEOLOGY