Trưởng Bộ môn

Thay Nhuan

GS. TS. Mai Trọng Nhuận

Trưởng BM Địa chất Môi trường

thay Lieu1

PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu

Trưởng BM Địa kỹ thuật và Phát triển hạ tầng

Chu Hung

 TS. Nguyễn Thế Hùng

Trưởng BM Địa chất Dầu khí

chi Ha1

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Trưởng BM Quản lý và Phát triển Tài nguyên

Chi Thao

PGS. TS. Hoàng Thị Minh Thảo

Trưởng BM Khoa học và Công nghệ Địa chất

Anh Huong

TS. Nguyễn Văn Hướng

Trưởng BM Trầm tích và Địa chất biển